26 jul 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 juli 1997

De Ministerraad vergaderde op zaterdag 26 juli 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat 19 Koninklijke Besluiten bekrachtigt die op eerdere Ministerraden genomen werden voor de toepassing van: - de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; - de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit (*) goed dat het bedrag wijzigt van de vermindering in de tussenkomst van de verzekering bij hospitalisatie of verblijf in een heropvoedingscentrum. (persbericht 1 van 26/07/1997) De Ministerraad keurde verder in een tweede lezing een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de medische verkiezingen. Deze verkiezingen moeten de vertegenwoordiging regelen van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren in de organen van het RIZIV. (persbericht 2 van 26/07/1997) De Ministerraad nam ook kennis van de stand van zaken van de +uitvoering van de begroting van de federale overheid en van de sociale zekerheid. (persbericht 3 van 26/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de bijzondere bijdrage voor de Sociale Zekerheid. (persbericht 4 van 26/07/1997) De Ministerraad keurde tevens, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed voor de oprichting van de Belgische Technische Coöperatie (BTC). (persbericht 5 van 26/07/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de aanstelling van de heer J. DE BOCK tot Secretaris-generaal van het Minsterie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 6 van 26/07/1997) De Ministerraad heeft voorts zijn goedkeuring gehecht aan een +wetsontwerp waarbij België wordt gemachtigd om deel te nemen aan de Nieuwe Leningsovereenkomsten (NLO's) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). (persbericht 7 van 26/07/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor de Nationale Loterij mee kan doen aan de "Europese Loterij 1997". (persbericht 8 van 26/07/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad beslist dat België zal deelnemen aan +de Wereldtentoonstelling van Hannover. Die tentoonstelling zal plaatsvinden van 1 juni tot 30 oktober 2000. Het is de eerste wereldtentoonstelling die georganiseerd wordt op Duits grondgebied. Het thema ervan zal "Mens - Natuur - Techniek" zijn. (persbericht 9 van 26/07/1997) De Ministerraad keurde verder de Belgische deelname goed aan het +programma EPS EUMETSAT (EUMETSAT Polar system). (persbericht 10 van 26/07/1997) De Ministerraad besliste voorts dat de Staatssecretaris van +Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu de Regering zal vertegenwoordigen op de drieënvijftigste Nationale Bedevaart naar het Fort van Breendonk. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de Europese verordening over het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten omzet in Belgisch recht. (persbericht 11 van 26/07/1997) De Ministerraad keurde ook een toelage van 240 miljoen frank goed +voor het project "Brussel - Europese cultuurstad van het jaar 2000".