26 jun 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 juni 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 juni 1998 op Hertoginnedal +van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad de "Oriëntatienota Landbouw" goed. De Minister van Landbouw zal over dit onderwerp een persconferentie geven op maandag 29 juni 1998 op zijn kabinet, Maria-Theresiastraat 1, 1000 Brussel ( persbericht 1 van 26/06/1998). Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een voorontwerp van wet goed over de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. ( persbericht 2 van 26/06/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een annulatieberoep in te +dienen bij het Arbitragehof tegen een decreet van het Vlaams Parlement. Het gaat meer bepaald over het decreet i.v.m. de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998. Vervolgens stemde de Ministerraad - in een tweede lezing - in met een voorontwerp van wet dat de beschermingsregelingen voor deposito's (*) en financiële instrumenten (**) reorganiseert. ( persbericht 3 van 26/06/1998) De Ministerraad heeft het ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +over de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de fondsen voor bestaanszekerheid. Het ontwerp van Koninklijk Besluit voert vastgelegde en eenvormige boekhoudkundige verplichtingen in voor deze fondsen. Op die manier de financiële verbintenissen doorzichtiger worden en betere garanties krijgen. De financiële bijdragen aan de fondsen zijn aanzienlijk, vandaar ook het belang van de grote doorzichtigheid. ( persbericht 4 van 26/06/1998). De Ministerraad hechtte eveneens zijn goedkeuring een ontwerp van +Koninklijk Besluit dat de verlenging beoogt van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid. ( persbericht 5 van 26/06/1998). De Minister van Tewerkstelling en Arbeid zal vandaag vrijdag een +briefing geven in haar kabinet, Belliardstraat 51-53, 1040 Brussel. Verder stemde de Ministerraad in met een ontwerp van Koninklijk Besluit (*) voor de vermindering van sommige werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid m. b.t. de mijnwerkers en de daarmee gelijkgestelden. ( persbericht 6 van 26/06/1998) De Ministerraad heeft ook een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd dat de markt van de binnenscheepvaart vanaf 30 november 1998 volledig vrijmaakt. ( persbericht 7 van 26/06/1998) De Ministerraad keurde vervolgens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de heer Jean-Pol Poncelet, Vice-Eerste minister en Minister van Landsverdediging, belast met Energie, aanduidt als lid van het Overlegcomité. Hij vervangt de heer Philippe Maystadt, die ontslag nam als minister. Daarnaast stemde de Ministerraad in met een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de heer Jean-Jacques Viseur, Minister van Financiën, aanwijst als lid van de Samenwerkingscommissie voor de Brusselse instellingen. De Ministerraad hechtte tevens zijn goedkeuring aan een ontwerp van Koninklijk Besluit over de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. ( persbericht 8 van 26/06/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om via Belgacom +transmissiecapaciteit voor het leger te huren op het satellietsysteem van INTELSAT. ( persbericht 9 van 26/06/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed i.v.m. +de kieswetgeving (*). ( persbericht 10 van 26/06/1998) Verder keurde de Ministerraad de oprichting goed van het project +A.S.T.R.I.D. ( persbericht 11 van 26/06/1998) De Ministerraad stemde vervolgens in met voorontwerp van wet over het DNA-onderzoek in strafzaken. ( persbericht 12 van 26/06/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de aanwerving van 12 jonge architecten voor de Regie der Gebouwen. ( persbericht 13 van 26/06/1998) Vervolgens nam de Ministerraad een aantal beslissingen m.b.t. de +bestrijding van hepatitis B. Deze beslissingen zorgen voor de uitvoering van een protocolakkoord tussen de federale overheid en de Gemeenschappen. ( persbericht 14 van 26/06/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden die behoren tot de rechtsbevoegdheid van België. ( persbericht 15 van 26/06/1998) Ten slotte nam de Ministerraad een beslissing over de beschutte +werkplaatsen.