26 mrt 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 maart 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 maart 1999 op Hertoginnedal van 9.00 uur tot 11 uur 30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 13 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed m.b.t. de openbare statistiek. (persbericht 1 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed m.b.t. de +werking van een erkende certificatie-overheid voor het gebruik van digitale handtekeningen. Dit voorontwerp van wet schept het wettelijk kader voor zulke digitale handtekeningen in de elektronische handel. (persbericht 2 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over het +nationaal repertorium van de rechtspersonen. (persbericht 3 van 26/03/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord met het voorstel om de OCMW's op +het netwerk van de Kruispuntbank aan te sluiten. (persbericht 4 van 26/03/1999) De Ministerraad besprak de stand van zaken m.b.t. de Dienst voor de administratieve vereenvoudiging. (persbericht 5 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid. (persbericht 6 van 26/03/1999) De Ministerraad nam verder kennis van de Conclusies van het +Voorzitterschap van de Europese Top. Deze Top werd op 24 en 25 maart 1999 gehouden in Berlijn. De Ministerraad nam ook kennis van een mededeling van de Minister van Buitenlandse Zaken over de toestand in Kosovo. De Ministerraad ging akkoord om zich te laten vertegenwoordigen op twee plechtigheden ter gelegenheid van de herdenking van 54ste verjaardag van de Bevrijding der kampen en van de Overwinning. (persbericht 7 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het kieskanton Moeskroen schrapt van de lijst van kieskantons die gebruik zullen maken van het geautomatiseerd stemsysteem. In dit kieskanton werden de nodige investeringen niet gedaan, zodat elektronisch stemmen er nog niet mogelijk is. De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de examens en de vergelijkende examens die georganiseerd worden door het Vast Wervingssecretariaat (VWS). (persbericht 8 van 26/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed met maatregelen voor de personeelsleden van de federale Staat en van bepaalde openbare instellingen die onmogelijk het openbaar vervoer kunnen gebruiken. (persbericht 9 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +m.b.t. de bezoldiging van het personeel van de ministeries. (persbericht 10 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de organisatie van de medische controle voor de ambtenaren van bepaalde overheidsdiensten. (persbericht 11 van 26/03/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een +opdracht af te sluiten via een algemene offerteaanvraag. Het gaat meer bepaald om de aankoop van 169 gepantserde verkenningsvoertuigen. (persbericht 12 van 26/03/1999) Ook keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. (persbericht 13 van 26/03/1999) De Ministerraad besprak een voorontwerp van wet over het Federaal +Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). In het kader van de verdere ontwikkeling van het FANC maakt dit voorontwerp het mogelijk dat het FANC snel zijn bevoegdheden verwerft en uitoefent. De Ministerraad besprak het derde verslag over het "Millennium Forum 2000". Dit Forum behandelt de informaticaproblemen die zich kunnen voordoen bij de overgang naar het jaar 2000. (persbericht 14 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de invoering van een aanvullende vergoeding voor bepaalde bejaarde werknemers wanneer ze worden ontslagen. (persbericht 15 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +volgt op de hervorming van de sociale verzekerbaarheid. Het gaat over de kinderen van werknemers van wie de kinderen die jonger zijn dan 25 jaar zelfstandige activiteiten ondernemen. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat twee tegenstrijdigheden in de wetgeving wegwerkt m.b.t. het Beheerscomité voor de mijnwerkers. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de vaststelling van de retributies en de bijdragen die verschuldigd zijn aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen. Het voorontwerp bekrachtigt een aantal bepalingen van het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1998. (persbericht 16 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen. De beslissing werd reeds genomen door de Ministerraad van 12 maart 1999. De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de openbare overnameaanbiedingen. Hiermee wordt een technische verbetering en een verduidelijking aangebracht aan het Koninklijk Besluit over de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle van de vennootschappen. (persbericht 17 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin+ de datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd van de artikelen 30,31 en 33 van de wet van 17 december 1998 voor de oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en voor de reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten. (persbericht 18 van 26/03/1999) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +invoering van een wetboek van internationaal privaatrecht. (persbericht 19 van 26/03/1999) De Ministerraad ging akkoord om de inwerkingtreding van de +structurele vermindering van de patronale lasten te vervroegen van 1 juli 1999 tot 1 april 1999. De Ministerraad van 12 maart 1999 besliste deze vermindering in te voeren. Dit gebeurde ter gelegenheid van de begrotingscontrole voor 1999.