26 mei 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 mei 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 mei 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad een ontwerp van Ministerieel Besluit heeft besproken over de bescherming tegen BSE (Boviene spongiforme encefalopathie of dollekoeienziekte). Aangezien het advies van de Inspectie van Financiën nog niet gekend was, zal het ontwerp op de volgende Ministerraad (woensdag 31 mei 2000) verder besproken worden. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de contractuele voorwaarden en het geldelijk statuut en de benoeming regelt van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De heer Luc Beernaert werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Hij werd unaniem aangeduid door de selectiecommissie. De Eerste Minister verheugde zich erover dat het FAVV nu definitief van start kan gaan. Hij herinnerde eraan dat ondertussen het CONSUM-programma (monitoring van de productie van veevoeders) zijn nut al bewezen heeft. (persbericht 1 van 26/05/2000 en persbericht 2 van 26/05/2000) De Ministerraad keurde een reeks maatregelen goed die tot een verbetering moet leiden van het sociaal statuut van zelfstandigen. De Minister van Middenstand en de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen zullen de nodige teksten voorleggen om de volgende maatregelen uit te voeren: 1. De verhoging van de invaliditeitsuitkering van de zelfstandigen vanaf 1 juli 2000. Het gaat om een verhoging die evenredig is aan de verhoging van het minimumpensioen als zelfstandige op dezelfde datum. 2. De verkorting van de wachttijd in de primaire arbeidsongeschiktheid van 3 maanden naar 1 maand. Deze maatregel zal zo spoedig mogelijk in werking treden, rekening houdend met de te volgen procedure. 3. De invoering vanaf 1 januari 2000 van een uitkering voor hulp van derden vanaf de 4de maand van vergoedbare arbeidsongeschiktheid. 4. De verlenging van de periode waarin een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid kan gecumuleerd worden met een gedeeltelijke hervatting van de activiteit van 12 tot 18 maanden. Verder wordt de sanctie van niet-verzekering voor geneeskundige verzorging afgeschaft tijdens een periode van niet-toegelaten deeltijdse hervatting van de activiteit. 5. De invoering van een jaarlijkse herwaarderingspremie op de pensioenen. De gerechtigden van een pensioen als zelfstandige dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan vóór 1 januari 1991 krijgen een premie van 6 % van het bruto-maandbedrag voor de maand februari. Deze premie wordt een eerste keer uitbetaald in februari 2001. Dan wordt bovenop de premie voor 2001 een premie van 3 % uitbetaald voor het jaar 2000. 6. In het kader van een geleidelijke wegwerking van de verschillen tussen de stelsels van de kinderbijslagen van zelfstandigen en van werknemers wordt op 1 januari 2001 het basisbedrag voor het eerste en enige kind verhoogd met 600 frank per maand. Aan de Minister van Middenstand werd gevraagd om een voorstel voor te leggen om de bestaande faillissementsverzekering voor zelfstandigen te heractiveren. Tot slot zullen de Ministers van Begroting, van Middenstand en van Sociale Zaken de modaliteiten bespreken voor een versnelde aflossing van de schuld van het stelsel van sociale zekerheid van werknemers en van het sociaal statuut van zelfstandigen. De structurele oplossingen voor de financiering van deze stelsels worden onderzocht door de werkgroep die op 19 mei 2000 door de Ministerraad werd opgericht (de zogenaamde werkgroep Cantillon). De Eerste Minister benadrukte dat deze verschillende maatregelen passen binnen de marge van de begroting 2000. De Ministerraad nam verder kennis van een mededeling van de Minister van Werkgelegenheid i.v.m. de diamantsector. De medeling gaat over gevolgen van het arrest van de Raad van State dat een Koninklijk Besluit vernietigt over de werking van het fonds voor interne compensatie voor de diamantsector. (persbericht 3 van 26/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat de opdrachten van het Tewerkstellingsfonds nader bepaalt en diverse bepalingen i.v.m. werkgelegenheid bevat. (persbericht 4 van 26/05/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de bepaling van het maximum aantal diensten radiotherapie dat mag uitgebaat worden. (persbericht 5 van 26/05/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de overdracht van gegevens over de ziekenhuizen aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en aan derden. (persbericht 6 van 26/05/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de sociale zekerheid van de arbeiders. (persbericht 7 van 26/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat voor 1998 en 1999 de definitieve bedragen vastlegt van de responsabiliseringsbijdragen die de Gemeenschappen, de Gewesten en de Federale Staat moeten storten aan het Fonds voor Overlevingspensioenen. (persbericht 8 van 26/05/2000) De Ministerraad keurde ook de vrijgeving goed van de derde schijf van 25% van het Federaal programma van de openbare investeringen voor 2000. Dit programma is een bijzonder deel van de uitgavenbegroting waarin alle uitgaven worden samengebracht die worden beschouwd als investering. Elk jaar wordt om de drie maanden 25% van het programma vrijgegeven door de Ministerraad, en dit volgens de beschikbare budgettaire ruimte. (persbericht 9 van 26/05/2000) De Ministerraad ging akkoord met een aantal voorstellen i.v.m. het onderzoek naar de straling van GSM-zendmasten. (persbericht 10 van 26/05/2000) De Ministerraad keurde tevens een nota goed van de Minister van Binnenlandse Zaken over het crisisbeheer en de crisiscommunicatie tijdens het Europees voetbalkampioenschap Euro 2000. Bij het crisiscentrum zal een beleidscel worden opgericht om de opvolging van het tornooi te waarborgen. De cel voor crisiscommunicatie zal dagelijks een persbriefing houden in de perszaal in de Wetstraat 16. (persbericht 11 van 26/05/2000) Tot slot keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed over het recht van antwoord en het recht van informatie. De Eerste Minister benadrukte dat hierover een diepgaande discussie zal worden gevoerd in het Parlement. (persbericht 12 van 26/05/2000)