26 nov 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 november 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 november 1999 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over beslissingen punten die door de Ministerraad werden behandeld. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad definitief de twee voorontwerpen van wet goedkeurde die in het strafrecht een procedure van onmiddellijke verschijning (het zogenaamde snelrecht) voor de correctionele rechtbank invoeren. (persbericht 1 van 26/11/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. (persbericht 2 van 26/11/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +m.b.t. de eindejaarstoelage van sommige ambtenaren. (persbericht 3 van 26/11/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de zogenaamde laserpennen. (persbericht 4 van 26/11/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de berekening en de verdeling van het bijzonder krediet 1999 voor de gemeenten waarin zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. (persbericht 5 van 26/11/1999) De Ministerraad verleende aan de firma N.V. Belmagri in Hasselt een +concessie voor de exploratie en de exploitatie van zand en grind van het continentaal plat. Deze concessie geldt voor een proefperiode van 3 jaar. (persbericht 6 van 26/11/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de toekenning van een toelage aan de personeelsleden die belast zijn met de informaticataken bij bepaalde overheidsdiensten. (persbericht 7 van 26/11/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over het +ontslag van bepaalde militairen en de verbreking van de dienstneming of wederdienstneming van bepaalde kandidaat-militairen. Het ontwerp van wet gaat tevens over de vaststelling van de rendementsperiode en het terugvorderen door de Staat van een deel van de gedragen kosten voor de vorming en van een deel van de wedden die tijdens de vorming genoten werden. De Eerste Minister benadrukte dat binnenkort een wettelijke basis zal bestaan voor de problematiek van personen die een opleiding in het leger volgden. (persbericht 8 van 26/11/1999) Ten gevolge van een mededeling van de Vice-Eerste Minister bevoegd +voor het Gelijke Kansenbeleid onderzocht de Ministerraad de toepassing van de wet van 20 juli 1990. Het gaat om de wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid. (persbericht 9 van 26/11/1999) De Eerste Minister kondigde verder m.b.t. de politiehervorming aan +dat verschillende ontwerpen van Koninklijk Besluit besproken zullen worden op de voorlaatste of laatste Ministerraad van het jaar (17/12/1999 of 24/12/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van de wet op de overheidsbedrijven. Het ontwerp zet een Europese richtlijn om in Belgisch recht over de radio-apparatuur en de telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. Volgens de Eerste Minister zijn nu alle belangrijke Europese richtlijnen m.b.t. telecommunicatie in praktijk gebracht. (persbericht 10 van 26/11/1999) De Ministerraad nam een aantal maatregelen over het onthaal en de +opvang van kandidaat-vluchtelingen. (persbericht 11 van 26/11/1999) De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad begonnen is met het+ nemen van de eerste besluiten in uitvoering van de zogenaamde dioxinewet. Dit dossier zal verder worden behandeld op de Ministerraad van 3/12/1999. (persbericht 12 van 26/11/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van de Algemene wet m.b.t. douane en accijnzen. Het stelt een administratief recht van beroep in. (persbericht 13 van 26/11/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Volksgezondheid om een +overeenkomst te sluiten met de vzw Belgische Federatie van Voedselbanken. Door deze overeenkomst zal de Belgische Overheid vleesvoorraden gratis afstaan aan de voedselbanken in het kader van humanitaire acties. (persbericht 14 van 26/11/1999) De Ministerraad ging verder akkoord om een dagvergoeding van 3.250 +frank toe te kennen aan de douaniers die in het kader van een humanitaire missie naar Kosovo gestuurd zullen worden. (persbericht 15 van 26/11/1999) De Ministerraad stemde in met een voorontwerp van wet voor de +goedkeuring van het Protocol dat de Benelux-overeenkomst aanvult m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten. (persbericht 16 van 26/11/1999) Daarnaast stemde de Ministerraad in met een voorontwerp van wet voor +de goedkeuring van het aanvullend Protocol nr. 1 bij de Europese Kaderovereenkomst m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten. (persbericht 17 van 26/11/1999) De Ministerraad nam verder kennis van de beslissingen van de +Ministerraad van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA). Deze Ministerraad kwam samen in Brussel op 11 en 12 mei 1999. (persbericht 18 van