26 okt 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 oktober 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 oktober 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft meegedeeld dat de Raad het voorontwerp van programma-wet die de verschillende begrotingsbeslissingen uitvoert, heeft aangenomen. De Raad heeft ook twee verschillende voorontwerpen van wet aangenomen. Het ene behelst de vermindering van sociale en patroonsbijdragen door de vervanging van verschillende wervingsplannen door één plan. Het andere gaat over de hervorming van de vennootschapsbelasting. De Ministerraad ging akkoord met de prioriteiten en het budgettaire kader van de ministeriële Raad van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA). (persbericht 1 van 26/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het "handvest van de sociaal verzekerde" regelt, door het instellen van een regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (persbericht 2 van 26/10/2001) Hij ging akkoord met twee ontwerpen van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit rond de Belgische Internationale Samenwerking en de verbetering van subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGO) en van hun federaties. (persbericht 3 van 26/10/2001) Hij heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende oprichting van het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen (persbericht 4 van 26/10/2001) Hij ging akkoord om 17.686.925 BEF vrij te maken op de begroting 2001 van het Departement Buitenlandse Zaken. Dit geld zal gebruikt worden voor initiatieven en tussenkomsten van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, versteviging van de rechtstaat en gemeenschappelijke acties van de Europese Unie in het raam van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB). (persbericht 5 van 26/10/2001) Hij ging akkoord met het Protocol tot wijziging en aanvulling van het Protocol tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting. (persbericht 6 van 26/10/2001) Hij heeft nota genomen van een bericht over de vierde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die zal doorgaan van 9 tot 13 november 2001 te Doha (Qatar). (persbericht 7 van 26/10/2001) In het raam van de instelling van een burgerlijk crisisbeheersvermogen van de Europese Gemeenschap en de politiedoelstelling vastgelegd in Feira, heeft de Ministerraad de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken de toelating verleend een theoretische actuele Belgische bijdrage bekend te maken van 120 politieagenten aan de multinationale politie-eenheid, opgericht door de Europese Unie. (persbericht 8 van 26/10/2001) Hij keurde het project goed waarbij een laterietpiste van zo'n 13 km lang zal worden aangelegd om de ontsluiting mogelijk te maken van de regio van Mono tussen Bopa en Lalo, in Benin. De militairen die deelnemen aan deze operatie "Genie Pistes Mono 2001"zullen ingezet worden onder het deelstatuut "inhulpverlening buiten het nationale grondgebied". (persbericht 9 van 26/10/2001) Hij heeft akte genomen van de goedkeuring door de NAVO-raad van een operationeel plan om de veiligheid van de internationale waarnemers in Macedonië, in samenwerking met de Macedonische autoriteiten, te garanderen. (persbericht 10 van 26/10/2001) Hij ging akkoord met de gunning van een opdracht van leveringen, via een onderhandelingsprocedure, voor de aankoop van 16 Hertzbundelstations "Over The Horizon" en 04 sets "Down The Hill", waarvan het bedrag hoger dan 40 miljoen BEF (excl. BTW) wordt geraamd. (persbericht 11 van 26/10/2001) Hij gaf toelating aan de Minister van Landsverdediging om een overheidsopdracht te gunnen aan de firma Fujitsu-Siemens, betreffende de aankoop, de installatie en het onderhoud van middelen ter uitbreiding en beheer van de centrale opslagcapaciteit van het Centrum voor Verwerking van de Informatie van Landsverdediging (CVILV). (persbericht 12 van 26/10/2001) De Raad heeft drie beslissingen genomen in uitvoering van de politiehervorming: - een koninklijk besluit betreffende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten. (persbericht 13 van 26/10/2001) - een ontwerp van koninklijk besluit houdende overgangsmaatregelen in het kader van het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de personeelsleden van de lokale politie. (persbericht 14 van 26/10/2001) - overname en de voortzetting, voor een maximale duur van drie jaar, van een overeenkomst voor de confectie van gerechtelijke kledij voor de leden van het operationeel kader van de federale politie en de aspiranten van de politiescholen. (persbericht 15 van 26/10/2001) Hij keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt van 3april 1998. Daarin werd aan het Ministerie van Justitie de toelating verleend om personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen, voor de nieuwe gevangenis van Ittre. (persbericht 16 van 26/10/2001) Hij heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij de Minister voor Middenstand gemachtigd wordt om, in 2001, contractuelen in dienst te nemen voor bijkomende "uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften" bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). (persbericht 17 van 26/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verloven en de afwezigheden die worden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. (persbericht 18 van 26/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de regels inzake rangschikking van het personeel van het Ministerie van Financiën. (persbericht 19 van 26/10/2001) Hij keurde twee voorontwerpen van wet goed, het ene over de vereenvoudiging van de begroting en de comptabiliteit van de federale overheid, het andere over de inrichting van het Rekenhof. (persbericht 20 van 26/10/2001) Hij verleende toelating aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer om twee bijakten af te sluiten in het kader van ontwerpen van infrastructuurwerken. (persbericht 21 van 26/10/2001) Hij ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). (persbericht 22 van 26/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, ter verruiming van het toepassingsgebied van de herstelwet betreffende het betaald educatief verlof voor deeltijdse werknemers. (persbericht 23 van 26/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot het ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan. (persbericht 24 van 26/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers met betrekking tot het risico van chemische stoffen op het werk. (persbericht 25 van 26/10/2001) Hij heeft kennis genomen van het verslag van de Minister van Werkgelegenheid en van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de principes van de invoering van een sociaal statuut voor de erkende onthaalmoeders, en heeft de betrokken Ministers belast met het opstellen van de wetteksten om de besliste principes toe te passen. (persbericht 26 van 26/10/2001) Hij keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de opleiding van kinesitherapeuten en paramedici tot verpleegkundige. (persbericht 27 van 26/10/2001) De Raad heeft een aantal maatregelen goedgekeurd in de sociale sector: een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de sociale zekerheid van arbeiders. (persbericht 28 van 26/10/2001) twee ontwerpen van koninklijk besluit, het ene tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waarbinnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tussenkomt in de kosten van farmaceutische specialiteiten, het andere tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 29 van 26/10/2001) een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot arbeidsongevallen. (persbericht 30 van 26/10/2001) een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, in de infusiehulpmiddelen of infusiepompen voor het toedienen thuis van antibiotica aan rechthebbenden die lijden aan mucoviscidose. (persbericht 31 van 26/10/2001) twee ontwerpen van koninklijk besluit, het ene tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waarin de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tussenkomt in de kosten van farmaceutische specialiteiten, het andere tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 32 van 26/10/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed waarbij diverse wijzigingen worden aangebracht aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. (persbericht 33 van 26/10/2001) Hij heeft een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van het globale budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen, goedgekeurd. (persbericht 34 van 26/10/2001) Hij keurde, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de dekking van kosten voor de sociale akkoorden voor het personeel dat niet gefinancierd is door "het budget van de financiële middelen", goed. (persbericht 35 van 26/10/2001) Hij heeft een aantal maatregelen en hoofdprincipes goedgekeurd inzake verkeersveiligheid. De Eerste Minister heeft eraan herinnerd dat hij in de federale beleidsverklaring een veiligheidscontract had aangekondigd om het aantal verkeersdoden met 33% te verminderen tegen 2006. (persbericht 36 van 26/10/2001) De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de toepassing van de maatregelen die de Raad van de Europese Gemeenschap heeft aangenomen om de betrekkingen met sommige Staten te onderbreken of te beperken. (persbericht 37 van 26/10/2001)