26 sep 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 september 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 september 1997 op Hertoginnedal van 11.00 uur tot 13.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de eigendomsoverdracht van het park rond de Abdij ter Kameren. (persbericht 1 van 26/09/1997) De Ministerraad keurde ook - na advies van de Raad van State - een +voorontwerp van wet goed over het gebruik van de talen in rechts\-zaken. Het voorontwerp wijzigt de wet van 15 juni 1935. (persbericht 2 van 26/09/1997) De Ministerraad keurde eveneens de datum goed van inwerkingtreding (1+ december 1997) van een ontwerp van Koninklijk Besluit dat een haard- of standplaatstoelage toekent aan het perso\-neel van de Ministe\-ries. (persbericht 3 van 26/09/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de herverdeling van de arbeid bij het personeel van de Franse Gemeenschap, de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschap en het Centre hospita\-lier uni\-versitaire de Liège. (persbericht 4 van 26/09/1997) De Ministerraad ging akkoord om een onderhandse overeenkomst voor de +verdere ondersteuning van de programmatuur voor een schakel\-systeem bij de Regie der Luchtwegen (RLW) nogmaals met één jaar te verlengen. (persbericht 5 van 26/09/1997) De Ministerraad besprak ook het begrotingsobjectief 1998 van het +RIZIV. (volgt) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het bestek voor de spraaktelefoniedienst en de proce\-dure voor de toekenning van de individuele vergunningen. (persbericht 6 van 26/09/1997) De Ministerraad hechtte zijn goedkeu\-ring aan een reeks +maatre\-gelen voor de bestrijding van de vleesfraude en de werking van het IVK. (persbericht 7 van 26/09/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van amendement goed bij +het voorontwerp van wet met bepalin\-gen voor de bevordering van de te\-werk\-stel\-ling. Dit ontwerp van amendement heeft be\-trekking op de wijzigingen in het sociaal handhavings\-recht. (persbericht 8 van 26/09/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de vergoeding voor de gehandicapte werknemers in de beschutte werkplaatsen (persbericht 9 van