27 apr 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 april 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 april 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad twee beslissingen heeft genomen m.b.t. het leger. Het gaat om: de herstelling aan de UNIMOG-voertuigen (persbericht 1 van 27/04/2001); onderhoud van de Alpha Jet-vliegtuigen van de luchtmacht (persbericht 2 van 27/04/2001). De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed in uitvoering van het veiligheidsplan (project 26). Het gaat om de hervorming en modernisering van de wapenwet. (persbericht 3 van 27/04/2001) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de jeugdbescherming. (persbericht 4 van 27/04/2001) De Ministerraad keurde een kredietovereenkomst goed. De overeenkomst werd gesloten door de Regie der Gebouwen via een beperkte aanbestedingsprocedure voor de financiering van de bouw van een gevangenis in Hasselt. (persbericht 5 van 27/04/2001) Verder stemde de Ministerraad in met een aanvullende dienst voor de bestaande overheidsopdracht 'conceptuele uitwerking van een nieuw organogram voor de federale administratie'. Na een onderhandelingsprocedure met bekendmaking werd de oorspronkelijke opdracht gegund aan de tijdelijke vereniging Accenture/PricewaterhouseCoopers/KPMG Consultants. (persbericht 6 van 27/04/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad de huur goed van een gebouw in Machelen (Woluwelaan 55) voor de huisvesting van de provinciale verkeerseenheid «Brabant Reyerswijk» van de Federale Politie. (persbericht 7 van 27/04/2001) De Eerste Minister benadrukte de goedkeuring door de Ministerraad van de Belgische steun voor het Rwandese programma voor de berechting van beschuldigden van de genocide in dat land. Deze steun komt er onder meer op vraag van het Rwandatribunaal in Arusha, het Rwandese Ministerie van Justitie en de NGO's. (persbericht 8 van 27/04/2001) Ook nam de Ministerraad akte van het verslag m.b.t. het programma Admi-euro. Dit programma bereidt de administraties voor op de invoering van de euro. Het dossier zal volgende maand opnieuw door de Ministerraad besproken worden. Op dat ogenblik zullen maatregelen genomen worden om een achterstand in de voorbereiding te vermijden. (persbericht 9 van 27/04/2001) De Ministerraad keurde een reeks maatregelen goed m.b.t. de elektriciteitsmarkt. De Eerste Minister deelde mee dat de liberalisering van de elekrtriciteitsmarkt tegen de volgende beleidsverklaring (oktober 2001) afgerond moet zijn. (persbericht 10 van 27/04/2001) De Ministerraad heeft tevens het sociaal statuut van de onthaalmoeders besproken. De voorstellen van de Minister van Werkgelegenheid en de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen zullen voorgelegd worden aan de Gemeenschappen. De betrokken Ministers zullen over deze voostellen overleg plegen met de Gemeenschappen. De Ministerraad nam ook een principiële beslissing m.b.t. de hervorming van het handelsregister. Voortaan zal er slechts 1 register en 1 ondernemingsnummer. Het nieuwe voorontwerp van wet zal binnenkort aan de Ministerraad voorgelegd worden. De Eerste Minister deelde ook mee dat de Ministerraad volgende week een definitieve beslissing zal nemen m.b.t.: het ontwerp van Koninklijk Besluit over de bevordering van de tewerkstelling van de langdurige werkzoekenden; het voorontwerp van wet over de zogenaamde 'buurtbanen'; het voorontwerp van wet over de PWA's. Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de algemene principes van de sociale zekerheid van de werknemers. (persbericht 11 van 27/04/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de voorwaarden omschrijft waarin kan worden afgeweken van de blokkering van het aantal diensten voor chronische hemodialyse in een ziekenhuis. (persbericht 12 van 27/04/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de voorwaarden omschrijft waarin de toepassing van de wet m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en vergoedingen wordt uitgebreid tot de zelfstandige werknemers en de leden van de religieuze gemeenschappen. (persbericht 13 van 27/04/2001)