27 jan 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 januari 2000

De Ministerraad vergaderde op donderdag 27 januari 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad een voorontwerp van wet goedkeurde voor de uitbreiding van het wettelijk personeelskader van de Raad van State. Er moest dringend een antwoord komen op de achterstand van de Raad van State m.b.t. de dossiers van asielzoekers en de regularisatieaanvragen. De Raad van State heeft over dit voorontwerp reeds zijn advies uitgebracht. Het voorontwerp wordt zo snel mogelijk aan het Parlement overgemaakt. (persbericht 1 van 27/01/2000) Ook heeft de Ministerraad een aantal verdere stappen gezet m.b.t. de administratieve vereenvoudiging. De Ministerraad ging akkoord om een interkabinettenwerkgroep op te richten die zal onderzoeken hoe de periodieke BTW-aangiftes van ondernemingen in de toekomst elektronisch kunnen gebeuren. (persbericht 2 van 27/01/2000) Tevens nam de Ministerraad kennis van een nota met 5 initiatieven van de Regeringscommissaris voor de Administratieve Vereenvoudiging om de opstelling van verordeningen en administratieve teksten te verbeteren. De 5 initiatieven zullen voor definitieve goedkeuring aan een werkgroep voorgelegd worden. De Eerste Minister kondigde aan dat een informatie- en sensibiliseringscampagne zal worden georganiseerd door de Federale Voorlichtingsdienst (F.V.D.). (persbericht 3 van 27/01/2000) De Minister van Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Besturen en de Regeringscommissaris belast met de Administratieve Vereenvoudiging stelden 6 voorstellen voor m.b.t. de administratieve vereenvoudigingen die doorgevoerd moeten worden in het kader van de multifunctionele aangifte. De werkgroep voor de modernisering van de sociale zekerheid zal deze voorstellen onderzoeken. Daarnaast werd nog een andere maatregel voor de administratieve vereenvoudiging genomen die betrekking heeft op de middenstand. De Ministerraad keurde namelijk een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het afschaffen van de kaart voor het occasioneel verkopen van persoonlijke goederen. (persbericht 4 van 27/01/2000) De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad kennis nam van een rapport over de stand van zaken van het Belgisch drugbeleid. Het rapport getiteld "Het Belgisch drugbeleid anno 2000: een stand van zaken" is het resultaat van een onderzoek van de Universiteit van Gent (UG) en de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL) in opdracht van de Regering. Hiermee is de eerste stap gezet in de hervorming van het drugbeleid. Daarnaast zal een evaluatie gemaakt worden van het Nederlandse en het Franse drugbeleid. Verder zal een overzicht gemaakt worden van de verschillende studies die momenteel met overheidsgeld worden gevoerd over de deelproblematieken. Tot slot zal de Regering op basis van deze studies aanbevelingen doen aan het Parlement. (persbericht 5 van 27/01/2000) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Mobiliteit en Vervoer m.b.t. de organisatie van het woon-werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen. Een aantal voorstellen werd goedgekeurd. (persbericht 6 van 27/01/2000) Ook nam de Ministerraad kennis van de actuele stand van zaken m.b.t. de afhandeling van de dioxinecrisis. Deze stand van zaken werd voorgesteld door de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting. (persbericht 7 van 27/01/2000) Tot slot besprak de Eerste Minister de goedkeuring van het voorontwerp van wet over de verzekering tegen natuurrampen en gelijkgestelde risico's. (persbericht 8 van 27/01/2000) De Ministerraad keurde twee contracten goed tussen het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) en de faculteiten diergeneeskunde van de universiteiten van Gent en Luik. Deze contracten regelen de opleiding van de dierenartsen van het IVK. (persbericht 9 van 27/01/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om via een algemene offerteaanvraag een overeenkomst af te sluiten voor de levering van brandstof voor voertuigen van de openbare diensten. (persbericht 10 van 27/01/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de afdeling Pensioenen van de directie van het Personeel en Sociale Zaken van de NMBS toegang krijgt tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. De directie mag tevens het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken (persbericht 11 van 27/01/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegang krijgt tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het Woningfonds mag tevens het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. (persbericht 12 van 27/01/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de hernieuwing van de mandaten van de huidige gedelegeerd bestuurders van de Federale Partcipatiemaatschappij. (persbericht 13 van 27/01/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de arbeidsduurvermindering in de ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. (persbericht 14 van 27/01/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat voor het jaar 2000 het algemeen budget vastlegt voor de sector van de rustoorden voor bejaarden. (persbericht 15 van 27/01/2000) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed m.b.t. de goedkeuring van het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen. (persbericht 16 van 27/01/2000) Tot slot machtigde de Ministerraad FINEXPO ertoe de rentevoet te stabiliseren op het niveau van CIRR EURO (5,85%). Dit gebeurt voor een exportkrediet van 106.000.000 EUR, met een terugbetalingsperiode van 10 jaar. (persbericht 17 van 27/01/2000)