27 jun 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 juni 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 juni 1997 op Hertoginnedal +van 14.30 uur tot 17.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met bepalingen voor de bevordering van de tewerkstelling. Dit voorontwerp bevat een aantal maatregelen om de integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. ( persbericht 1 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde verder drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed met betrekking tot de medische verkiezingen. ( persbericht 2 van 27/06/1997) De Ministerraad heeft ook drie Koninklijke Besluiten goedgekeurd die +de maatregelen voor de lineaire vermindering van de tarieven en honoraria voor verstrekkingen voor geneeskundige verzorging verlengen. ( persbericht 3 van 27/06/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed in verband met de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector via de "Sociale Maribel"). ( persbericht 4 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de sociale zekerheid voor seizoenarbeiders. ( persbericht 5 van 27/06/1997) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de forfaitaire bedragen voor de verzorging in de rustoorden voor bejaarden. ( persbericht 6 van 27/06/1997) Ook keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet +goed dat de wet over de radioberichtgeving wijzigt. Het voorontwerp bevat maatregelen voor de invoer van ontvangsttoestellen en voor het verbod van " scanners". Het regelt ook de bevoegdheden voor de bestrijding van inbreuken tegen de wet over de berichtgeving. ( persbericht 7 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde verder in tweede lezing een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor de oprichting en uitbating van semafoonnetwerken in België volgens de pan-Europese norm voor semafonie " ERMES". Deze afkorting staat voor "European Radio Messaging System". ( persbericht 8 van 27/06/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de snelpost. ( persbericht 9 van 27/06/1997)De Ministerraad keurde daarnaast een voorontwerp van wet goed over het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet. Voor de schuldverplichtingen die na 1 januari 1998 worden aangegaan zal aan het Centraal Bureau geen staatswaarborg meer verleend worden. ( persbericht 10 van 27/06/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (IBS). ( persbericht 11 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de oprichting van een Studiecommissie. Deze Studiecommissie moet onderzoeken wat er gebeurd is met de bezittingen die de leden van de Joodse gemeenschap bij hun deportatie in de oorlog 1940-1945 in België achterlieten. ( persbericht 12 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) het statuut toekent van staatsdienst met afzonderlijk beheer. ( persbericht 13 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de heer Paul Martens, rechter van het Arbitragehof, de toestemming geeft om zijn ambt te cumuleren met een andere functie. ( persbericht 14 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde voorts, na advies van de Raad van State, een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de overdracht van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-Estuarium van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. ( persbericht 15 van 27/06/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de voorwaarden vastlegt voor de aanwerving van bijkomende onderzoekers. Zij zullen ter beschikking gesteld worden van de universiteiten en de federale wetenschappelijke instellingen. ( persbericht 16 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de oprichting van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI). Deze staatsdienst zal de opdrachten uitvoeren van het huidige Nationaal Centrum voor Wetenschappelijke en Technische Documentatie (NCWTD). De DWTI zal behoren tot de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (DWTC). ( persbericht 17 van 27/06/1997) Ook keurde de Ministerraad de deelname van België goed aan het moderniseringsprogramma van de AWACS-radarvliegtuigen. ( persbericht 18 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ in verband met de herverdeling van de werkgelegenheid in de openbare sector. ( persbericht 19 van 27/06/1997) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +definitief goed m.b.t. de loopbanen van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken. Het eerste betreft ambtenaren van het Hoog Comité van Toezicht en de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies. Het tweede betreft ambtenaren van het Adviesbureau voor organisatie en beheer. ( persbericht 20 van 27/06/1997) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +integratie van de dienst Enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten. Deze integratie zal plaatsvinden op 1 januari 1998. ( persbericht 21 van 27/06/1997) De Ministerraad legde voorts in een voorontwerp van wet een +forfaitair tarief vast voor de reiskosten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke zaken en in handelszaken. ( persbericht 22 van 27/06/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking gemachtigd om een overeenkomst te sluiten met het "Rode Kruis van België" voor projecten in Sarajevo. Het bedrag werd vastgesteld op 18 miljoen BEF. ( persbericht 23 van 27/06/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed met de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelings-organisaties (NGO's) en van hun federaties. ( persbericht 24 van 27/06/1997) De Ministerraad nam tevens kennis van een mededeling van de +Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking in verband met de reorganisatie van het ABOS. De Ministerraad nam ook kennis van een mededeling van de Minister van Economie over de Wereldtentoonstelling van Hannover. Deze tentoonstelling zal plaatsvinden van 1 juni tot 30 oktober 2000. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het indienen van protesten. ( persbericht 25 van 27/06/1997)