27 nov 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 november 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 november 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.50 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de overdracht van onroerende goederen van de federale staat aan de Franse Gemeenschap. Deze onroerende goederen zijn bestemd voor de huisvesting van bepaalde buitendiensten van het «\~Ministère de l'Education nationale\~». (persbericht 1 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de wet voor de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De Koninklijke Besluiten zorgen voor de uitvoering van artikels 125 en 126 van deze wet. (persbericht 2 van 27/11/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad het voorstel goed m.b.t. +wetenschappelijke ondersteuning om de begrippen kwaliteit en veiligheid van productieomgevingen, -processen en -goederen in te passen in een context van duurzame ontwikkeling. (persbericht 3 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de presentiegelden en de vergoedingen vastlegt voor de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. (persbericht 4 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed dat de administraties, de diensten van de ministeries en de instellingen van openbaar nut machtigt om contractuelen in dienst te nemen. Dit gebeurt om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften in 1999. (persbericht 5 van 27/11/1998) De Ministerraad ging akkoord om het advies van de Raad van State te +vragen voor vijf ontwerpen van Koninklijk Besluit over de mandaten en de evaluatie van de ambtenaren-generaal. Dit advies moet verstrekt worden binnen een maand. De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 6 van 27/11/1998) De Ministerraad ging eveneens akkoord om bijkomende ruimte te huren +voor de diensten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.. (persbericht 7 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde ook een beslissing goed m.b.t. de +tewerkstelling van informatica- en telecommunicatiespecialisten bij de Centra voor Informatieverwerking van Landsverdediging. (persbericht 8 van 27/11/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de +wijziging van de grenzen tussen de steden Kortrijk en Menen en de gemeente Wevelgem. (persbericht 9 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Participatiefonds. (persbericht 10 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Het ontwerp bepaalt de berekeningswijze van het gedeelte van de opbrengsten van de personenbelasting en de B.T.W. dat aan de Gemeenschappen en de Gewesten wordt toegewezen voor het begrotingsjaar 1997. (persbericht 11 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed met een plan voor de aflossing van de geconsolideerde schuld van het sociaal statuut der zelfstandigen. (persbericht 12 van 27/11/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk +besluit goed m. b.t. de sector van de rusthuizen.(persbericht 13 van 27/11/1998) De Ministerraad wijdde een eerste lezing aan het verslag van de +werkgroep "Modernisering van de sociale zekerheid". De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het Belgische Actieplan voor de Werkgelegenheid in overeenstemming brengt met de Europese richtlijnen en het interprofessioneel akkoord. (persbericht 14 van 27/11/1998) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid over de Europese richtsnoeren voor de werkgelegenheid 1999. De Ministerraad nam eveneens kennis van een mededeling van de Minister van Financiën over de centralisatie van de informatiepunten. De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed in het kader van de nieuwe opdracht die door de KMO-programmawet werd toevertrouwd aan het Participatiefonds. (persbericht 15 van 27/11/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van begrotingsberaadslaging+ goed dat de nodige kredieten vrijmaakt voor bijkomende humanitaire hulp in Midden-Amerika. (persbericht 16 van 27/11/1998) De Ministerraad stemde tevens in met de stabilisatievoet van een +exportkrediet in Japanse yen. Het exportkrediet moet de levering aan Vietnam financieren van drie stookketels voor de recuperatie van energie. (persbericht 17 van 27/11/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad vijf voorontwerpen van wet goed +m.b.t. internationale verdragen. (persbericht 18 van 27/11/1998) De Ministerraad heeft kennis genomen van het verslag van de +Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over de technische missie van zijn administratie in Burundi. (persbericht 19 van 27/11/1998)