27 okt 1995 15:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 oktober 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 oktober 1995, op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad beraadslaagde over de begroting 1996. De Ministerraad keurde, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, de voorontwerpen van programmawet goed, nl. het voorontwerp van wet houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen en het voorontwerp van wet houdende sociale bepalingen. In hetzelfde kader keurde de Ministerraad een voorontwerp goed i.v.m. de wijziging van het belastingstelsel van verzekeringsbons. Eveneens in het kader van de uitvoering van de begroting 1996 nam de Ministerraad kennis van een uiteenzetting over de volgende onderwerpen: - de vereenvoudiging van de procedure tot vaststelling van de berekeningswijze van de forfaitaire honoraria inzake klinische biologie voor gehospitaliseerde patiënten (artikel 27 van het voorontwerp van wet houdende sociale bepalingen); - de reaffectatie van besparingen die werden gerealiseerd binnen een sector (interpretatie van artikel 26, 3°, van het voorontwerp van wet houdende sociale bepalingen). Samen met de uitvoering van de begroting 1996 keurde de Ministerraad, eveneens in tweede lezing en na het advies van de Raad van State, het voorontwerp van wet goed over het Meerjarenplan voor de tewerkstelling. De Ministerraad besliste tevens het programma "interuniversitaire attractiepolen" verder te zetten. Hiervoor werd een bedrag vrijgemaakt van 413,5 miljoen frank. ( persbericht 1 van 27/10/1995) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Tewerkstelling en+ Arbeid om aan de Commissie mee te delen dat het volledige dossier inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen wat de toekenning betreft van prestaties van sociale zekerheid en van aanvullende regimes, inzonderheid van het conventioneel brugpensioen, binnen korte tijdspanne zal opgelost worden door de Regering. ( persbericht 2 van 27/10/1995) * * * Inzake financiën worden 2 wetten gewijzigd. Het gaat om de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten worden gewijzigd. Hiertoe keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed. ( persbericht 3 van 27/10/1995) De Ministerraad keurde, tevens in een tweede lezing, het voorontwerp +van wet goed dat ertoe strekt de belastingregels die gelden voor Belgische vennootschappen - meer bepaald inzake het belastingtarief en de verrekening van de roerende voorheffing - ook toe te passen op de buitenlandse vennootschappen. ( persbericht 4 van 27/10/1995) Daarnaast besliste de Ministerraad een crisismanager voor de Regie +voor Maritiem Transport aan te stellen. ( persbericht 5 van 27/10/1995) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed i.v.m. het voorschrijven en verspreiden van sommige magistrale bereide en ingevoerde geneesmiddelen. ( persbericht 6 van 27/10/1995) De accijns op zelfgeteelde tabak die bestemd is voor persoonlijk +verbruik van de planters wordt verlaagd. Dit verbruik is vastgesteld op maximum 150 tabaksplanten per jaar. Deze verlaagde accijnsheffing is vastgesteld op 20% van de kleinhandelsprijs. Tevens nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecreatris voor Veiligheid i.v.m. de destabilisering van de rotsen in Dinant. Daarnaast besprak de Ministerraad de aanwending in 1996 van 3 miljard frank van het Veiligheidsfonds. Dit fonds staat in voor de financiering van de veiligheids- en samenlevingscontracten met die gemeenten en steden worden gesloten. De Ministerraad besliste tevens in te gaan op de oproep van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) om vluchtelingen uit ex-Joegoslavië op te vangen in België. Het gaat hier om 150 vluchtelingen die zullen worden opgevangen tot het einde van de crisis in exJoegoslavië. ( persbericht 7 van 27/10/1995) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed i.v.m. +de uitvindingsoctrooien. Dit voorontwerp past de wet aan op de octrooien aan de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). ( persbericht 8 van 27/10/1995) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +i.v.m. de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de produktie van dieren. Het onderscheid tussen de wettelijke en de wetenschappelijke graden voor het uitreiken van universitaire diploma's wordt afgeschaft. Hiervoor keurde de Ministerraad een vooronwterp van wet goed. ( persbericht 9 van 27/10/1995) De Ministerraad keurde, in een tweede lezing, een voorontwerp van wet+ goed i.v. m. de internationale samenwerking rond de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen. Tevens werd het vooronwterp aangepast aan de nieuwe wetgevende procedure. ( persbericht 10 van 27/10/1995) De Ministerraad besliste tevens dat de personeelsformatie van +griffiers en klerk-griffiers van de vredegerechten wordt uitgebreid. ( persbericht 11 van 27/10/1995) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed waardoor+ vanaf het begin van het gerechtelijk jaar 1996-1997 het aantal gerechtelijke stagiairs wordt verhoogd tot 50. ( persbericht 12 van 27/10/1995) Verder machtigde de Ministerraad de Minister van Landsverdediging om +de procedure te starten voor twee aanbestedingen en een aankoop van militair materiaal. ( persbericht 13 van 27/10/1995) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed i.v.m. de erkenning, de betoelaging en de subsidiëring van personen van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en van federaties die NGO-coöperanten uitzenden. ( persbericht 14 van 27/10/1995) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waarbij de heer M. Govaerts wordt voorgedragen voor benoeming tot bestuurder bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. ( persbericht 15 van 27/10/1995) Verder besliste de Ministerraad om deel te nemen aan de VNwaarneming +bij de verkiezingen van 12 november 1995 in Guatemala. ( persbericht 16 van 27/10/1995) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de +Minister van Wetenschapsbeleid over de ministeriële conferentie van het Europese Ruimtevaartagentschap te Toulouse. België zal zich op de EU-raad van 30 oktober verzetten tegen de goedkeuring van het associatie-akkoord met Marokko, zo heeft de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken, beslist. ( persbericht 17 van 27/10/1995)