28 jun 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 juni 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 juni 1996, op Hertoginnedal,+ van 10. 00 uur tot 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 14.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. In uitvoering van het Regeerakkoord keurde de Ministerraad het actieplan tegen de georganiseerde criminaliteit goed. In dit kader keurde de Ministerraad tevens twee voorontwerpen van wet goed. Het betreft het voorontwerp van wet over: I) de strafbaarstelling van de deelneming aan een criminele organisatie; II) de toegang tot en het opsporen van nummers van communicatie- en telecommunicatiemiddelen en tot wijziging van de artikelen 90ter, 90quater, 90sexies et 90 septies van het Wetboek van strafvordering. ( persbericht 1 van 28/06/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad de beleidsnota goed over de +bestrijding van het zwartwerk. Deze beleidsnota is gebaseerd op de resultaten van de Ronde tafelconferentie over dit onderwerp. ( persbericht 2 van 28/06/1996) Verder nam de Ministerraad kennis van de herstructurering van de +Civiele Bescherming. ( persbericht 3 van 28/06/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt opgericht. ( persbericht 4 van 28/06/1996) * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat nieuwe werkende en plaatsvervangende leden voor Belgacom in het Comité Overheidsbedrijven voordraagt tot benoeming. Hierdoor worden alle huidige werkende en plaatsvervangende vertegenwoordigers van Belgacom in het Comité vervangen. ( persbericht 5 van 28/06/1996) Daarnaast werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de +leden van het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid voordraagt tot benoeming. ( persbericht 6 van 28/06/1996) Verder werd de Minister van Landsverdediging gemachtigd om een +onderhandse overeenkomst af te sluiten voor het onderhoud van de vluchtsimulator van de helikopter A109BA. ( persbericht 7 van 28/06/1996) Tevens werd een éénvormige weddeschaal bepaald voor alle gewestelijke ontvangers in de gemeenten met een bevolkingsaantal tussen de 15.000 en 20.000. ( persbericht 8 van 28/06/1996) Dhr. Bruno Louis wordt voorgedragen om benoemd te worden als +bijzitter van de Franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. ( persbericht 9 van 28/06/1996) Tevens ging de Ministerraad akkoord met de verlenging en de +vervanging van het informatica-contract voor de verwerking van de aanvragen voor tegemoetkomingen aan gehandicapten. ( persbericht 10 van 28/06/1996) Daarnaast werd de derde schijf van 25% van het federaal programma van+ de openbare investeringen vrijgegeven voor de periode juli - september 1996. ( persbericht 11 van 28/06/1996) Verder werd een voorontwerp van wet goedgekeurd i.v.m. een +internationaal verdrag tussen België en Spanje. ( persbericht 12 van 28/06/1996) De Ministerraad nam ook kennis van de conclusies van de Europese Top te Firenze, die plaatshad op 21 en 22 juni 1996. Tot slot werd de Minister van Telecommunicatie belast met de onderhandelingen over de aanpassingen van het beheerscontract van Belgacom en met het voorleggen van een voorstel aan de Ministerraad.