28 jun 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 juni 2001

De Ministerraad vergaderde op donderdag 28 juni 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft aangekondigd dat de Ministerraad beslist heeft de kaderconventie over de bescherming van minderheden te ondertekenen. Hij heeft de volgende verklaring voorgelezen, die de ondertekening vergezelt: "Het Koninkrijk België verklaart dat de toepassing van het raamverdrag geen afbreuk doet aan de Grondwettelijke bepalingen, garanties of beginselen en evenmin aan de wetgevende normen die op het ogenblik het taalgebruik regelen.Het Koninkrijk België verklaart dat het begrip nationale minderheid gedefinieerd zal worden door de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid. Brussel 28 juni 2001". De Eerste Minister heeft nog gezegd dat op dinsdag 3 juli een kern zal samenkomen om een beslissing te nemen voor de laatste nog hangende punten van het NMBS dossier. Op voorstel van de Eerste Minister en de Minister van Werkgelegenheid heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd betreffende het organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. (persbericht 1 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken keurde de Ministerraad in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed rond de consulaire bevolkingsregisters en de identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland. (persbericht 2 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Justitie heeft de Ministerraad een verlenging goedgekeurd van de toelating tot indienstneming van contractuele justitieassistenten in afwachting van de aanwerving van geslaagden van een vergelijkende selectie. (persbericht 3 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Landsverdediging keurde de Ministerraad het voorstel tot bekendmaking goed van een meerjarige open opdracht van diensten voor het onderhoud van het centraal bewakingssysteem (CBSS) aan boord van de schepen van de Belgische Marine (5 jaar: 2002-2006). (persbericht 4 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Landsverdediging keurde de Ministerraad het afsluiten van een onderhoudscontract goed voor het SEROS II-systeem, in gebruik voor de luchtverkeerscontrole. (persbericht 5 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Landsverdediging ging de Ministerraad akkoord met het onderhandelen en afsluiten van een overeenkomst volgens de onderhandelingsprocedure. Deze overeenkomst beoogt de aankoop van een vluchtsimulator van het type "System Trainer" voor de Alpha-Jetvliegtuigen van de luchtmacht. (persbericht 6 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Mobiliteit en Vervoer heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, evenals een ontwerp van ministerieel besluit dat de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaalt. (persbericht 7 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Mobiliteit en Vervoer ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een dienstencontract om de werking van de toepassingen op de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) te verzekeren. (persbericht 8 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor sommige wettelijke bepalingen inzake telecommunicatie worden aangepast aan de Europese richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector. (persbericht 9 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad deze laatste de toelating gegeven de Regie der Gebouwen opdracht te geven een huurovereenkomst af te sluiten voor de huur van een oppervlakte van 235 m2 kantoorruimte en van 43 m2 archiefruimte gelegen te Beverestraat 7B te Oudenaarde ten behoeve van het Ministerie van Justitie. (persbericht 10 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven voor het sluiten van een huurovereenkomst voor een oppervlakte van 2.233.06 m2 en van 14 overdekte parkeerplaatsen in het gebouw gelegen te Antwerpsesteenweg 144 ten behoeve van het Ministerie van Financiën te Kapellen. (persbericht 11 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed houdende de benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging, bij hetwelk de voorzitter en zestien leden die hun functie deeltijds uitoefenen, werden aangeduid. Op voorstel van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven om het advies te vragen aan het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten over het voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de samengeordende wetten (SW) betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. (persbericht 12 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders. (persbericht 13 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Werkgelegenheid keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de werkloosheidsreglementering. (persbericht 14 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties keurde de Ministerraad vier ontwerpen van Koninklijke Besluiten goed. Deze ontwerpen bepalen de winstverdelingsplannen van de dienstjaren 1996, 1997, 1998 en 1999 van de Nationale Loterij. (persbericht 15 van 28/06/2001) Op voorstel van de Eerste Minister, de Minister van Landsverdediging en de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek ging de Ministerraad akkoord met een overgangsstelsel tot ten laatste 31 december 2001 voor het in aanmerking nemen van zogenaamde 'nijverheidscompensaties' bij specifiek militaire bestellingen. (persbericht 16 van 28/06/2001) Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken maakte de Ministerraad kredieten vrij voor een totaal bedrag van 147.435.000 BEF op de begroting 2001 van Buitenlandse Zaken, meer bepaald op de basisallocatie"Optreden en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging en herstel van de rechtstaat". (persbericht 17 van 28/06/2001)