28 jun 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 juni 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 juni 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst de benoeming van de heer Karel Vinck tot afgevaardigd bestuurder van de NMBS bevestigd. "Alle gegevens zijn voorhanden om de onderneming te moderniseren en tegelijke tegemoet te komen aan de noden van de reizigers en van de NMBS-werknemers", heeft hij extra benadrukt. (persbericht 1 van 28/06/2002) De Ministerraad heeft ook een aantal maatregelen ten gunste van de zelfstandigen goedgekeurd: een ontwerp van koninklijk besluit waardoor sommige uitkeringen die worden toegekend in het kader van de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, worden verhoogd. (persbericht 2 van 28/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende een nieuwe maatregel om 50-plussers aan te moedigen om zelfstandige te worden. (persbericht 3 van 28/06/2002) ontwerpen van koninklijke besluit waardoor, vanaf 1 januari 2002, de inkomstengrenzen inzake de toegelaten beroepsactiviteit, vanaf de wettelijke pensioenleeftijd, worden verhoogd tot 8.676,27 euro. (persbericht 4 van 28/06/2002) De Eerste Minister heeft overigens 3 dossiers betreffende landsverdediging in het licht gesteld: het afsluiten van een dienstencontract voor werken aan het onderstel van de Houwitser M109 en van de VBCL (Véhicule Blindé de Commandement et de Liaison). (persbericht 5 van 28/06/2002) het afsluiten van een meerjarig contract voor het onderhoud van de "Voice Communication Systems", die gebruikt worden bij de luchtverkeerscontrole. (persbericht 6 van 28/06/2002) het afsluiten van een overeenkomst betreffende het maritiem transport van militair materieel vanuit Zeebrugge naar Thessaloniki, in Griekenland. (persbericht 7 van 28/06/2002) De Ministerraad keurde bovendien de volgende punten goed: een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen. (persbericht 8 van 28/06/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) overgaan naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel en naar de Gewesten alsook naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 9 van 28/06/2002) een voorontwerp van wet betreffende verschillende wijzigingen inzake sociale zekerheid. (persbericht 10 van 28/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de fondsen sociale Maribel van de overheidssector, en een ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. (persbericht 11 van 28/06/2002) een ontwerp van ministerieel besluit, dat de opsporingsmethodes vastlegt, bij bloedgevers, van AIDS- en hepatitis C-virussen. (persbericht 12 van 28/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het Overlegcomité van de PWA's (persbericht 13 van 28/06/2002) twee voorontwerpen van wet en ontwerp van koninklijk besluit over de BTW. (persbericht 14 van 28/06/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de toekenning van nieuwe niet-fiscale ontvangsten, voor een bedrag van 429 miljoen euro, aan het Zilverfonds; (persbericht 15 van 28/06/2002) een voorontwerp van wet betreffende de geleidelijke uitstap van kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. (persbericht 16 van 28/06/2002) de sanering van de gronden van de nationale luchthaven. (persbericht 17 van 28/06/2002) drie maatregelen betreffende de Nationale Loterij. (persbericht 18 van 28/06/2002) het voorstel tot financiering van de opleiding van leden van de bedrijfsraden die bij het reglement op de toepassing van de internationale boekhoudkundige normen betrokken zijn. (persbericht 19 van 28/06/2002) een krediet van 159.938 euro op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat. (persbericht 20 van 28/06/2002) de bekrachtiging van een Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A. O.) betreffende de betaalde jaarlijkse vakantie. (persbericht 21 van 28/06/2002)