28 mrt 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 maart 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 maart 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 15.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad keurde een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die de twee kaderwetten van 26 juli 1996 uitvoeren. Vóór het advies van de Raad van State De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de 36 Koninklijke Besluiten bekrachtigt die tot 31 december 1996 genomen werden. ( persbericht 1 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde tevens drie Koninklijke Besluitengoed i.v.m. de pensioenen. ( persbericht 2 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van KoninklijkBesluit goed i.v.m. taksen op het afleveren van effecten aan toonder. Dit ontwerp wijzigt het Wetboek van de met zegel gelijkgestelde taksen. ( persbericht 3 van 28/03/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van KoninklijkBesluit definitief goed over de oprichting van een Overlegcomité tussen de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken, de beroepsverenigingen van de artsen en de verzekeringsinstellingen. ( persbericht 4 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde daarna het ontwerp van KoninklijkBesluit over de reorganisatie van de medische praktijk definitief goed. ( persbericht 5 van 28/03/1997) Na advies van de Raad van State De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de overdracht van bepaalde personeelsleden van Belgacom naar de Federale Overheid. ( persbericht 6 van 28/03/1997) Ook heeft de Ministerraad het ontwerp van KoninklijkBesluit goedgekeurd dat voorziet in de vrijstelling van patronale bijdragen voor de sociale zekerheid voor bep-aalde werknemers. Het geldt voor alle werknemers die tewerkgesteld zijn in de baggersector aan boord van een schip waarvoor een zeebrief kan worden voorgelegd. ( persbericht 7 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van KoninklijkBesluit goed over de vrijstelling van de sociale bijdragen voor de zeelieden ter koopvaardij. ( persbericht 8 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van KoninklijkBesluit goed over de hervorming van sommige openbare instellingen van sociale zekerheid. ( persbericht 9 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluitgoed waardoor het RIZIV de financiering mag verderzetten van het klinisch laboratorium van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. ( persbericht 10 van 28/03/1997) De Ministerraad besprak de stand van zaken van deBesluiten en de Ontwerpen van Besluit met toepassing van de kaderwetten. De Ministerraad keurde daarna een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de "sociale Maribel" uitbreidt naar bepaalde ondersectoren. ( persbericht 11 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde de omzendbrief goed met deinstructies voor de departementen voor de opstelling van de begroting 1998. ( persbericht 12 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde het winstverdelingsplan goed vande Nationale Loterij voor het dienstjaar 1997. Het bedrag dat volgens het plan verdeeld moet worden werd bepaald op 7.200.000.000 frank. ( persbericht 13 van 28/03/1997) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de verdelingvan 33 miljoen frank van de Nationale Loterij voor projecten ter bestrijding van de armoede. ( persbericht 14 van 28/03/1997) Ook keurde de Ministerraad het ontwerp van KoninklijkBesluit goed over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan bepaalde culturele instellingen. ( persbericht 15 van 28/03/1997) ** * De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de productiepremie voor de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België. ( persbericht 16 van 28/03/1997) De Ministerraad duidde de Federale Diensten voor het Leefmilieu aan +als federaal coördinator in de Coördinatiewerkgroep broeikaseffect. ( persbericht 17 van 28/03/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad de evaluatie goed van de maatregelen+ die op 14 juni 1996 werden genomen i.v.m. de ozonconcentraties. Ook de uitwerking en de uitvoering van nieuwe ozonmaatregelen werden goedgekeurd. De Ministerraad nam verder kennis van een algemeen plan ter bestrijding van hoge ozonconcentraties. ( persbericht 18 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat het beginsel vaststelt van de betaling voor de uitzonderlijke wettelijke opdrachten van de rijkswacht. De Ministerraad heeft verder een omzendbrief goedgekeurd waarin 8 mei als herdenkingsdag van de volkenmoord wordt vasstgelegd. De omzendbrief is een uitvoering van de beslissing van de Senaat en de Kamer van Volksvertegen-woordigers over de herdenking van de volkenmoord door de nazi's. ( persbericht 19 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde ook een huurovereenkomst goed tussen de Regie +der Gebouwen en de maatschappij SOPIMA N.V.. Deze maatschappij werd op 20 december 1996 opgericht door de Belgische Staat, de Regie der Gebouwen en de Federale Participatiemaatschappij. Verder keurde de Ministerraad een aantal voorontwerpen van wet goed die de deeltijdse arbeid en de vrijwillige afvloeiing regelen voor militairen. ( persbericht 20 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde ook de procedure van openbare aanbesteding +goed in het kader van de renovatie van de Koninklijke Militaire School (KMS). ( persbericht 21 van 28/03/1997) De Ministerraad stemde tevens in met de financiering van diverse +projecten en initiatieven op het gebied van preventieve diplomatie en de noodhulp aan slachtoffers in conflicten. ( persbericht 22 van 28/03/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met het+ oog op de parlementaire bekrachtiging van de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Chili. ( persbericht 23 van 28/03/1997) De Ministerraad keurde verder een samenwerkingsprogramma goed tussen +de Belgische staat, het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelings-samenwerking (ABOS) en het Tropisch Instituut voor Geneeskunde (ITG). ( persbericht 24 van 28/03/1997) Ook heeft de Ministeraad de erkenning goedgekeurd van de +"Association des Organisations non gouvernementales francophones et germanophones pour le Tiers-Monde (ADO asbl) en de Vlaamse Federatie van NGO's voor Ontwikkelings-samenwerking (Corprogram vzw) als bevoegde federaties voor de educatieve activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking. ( persbericht 25 van 28/03/1997) De Ministerraad heeft verder het ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de erkenning en betoelaging van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGO's) en van hun federaties. ( persbericht 26 van 28/03/1997) De Ministerraad besprak tevens het voorstel van de +Interdepartementele Werkgroep voor de leningen van Staat tot Staat i.v.m. het tweede deel van het programma voor de Staatsleningen. Het gaat meer bepaald om het programma voor 1997. ( persbericht 27 van 28/03/1997)