28 nov 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 november 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 november 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.15 uur, onder het voor-zit-ter-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Eerste Minister over Fedenet, het intranet van de federale overheid. ( persbericht 1 van 28/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de kosten voor de werking van de geweste-lijke ontvan-gers van de Openbare Centra voor Maat-schap-pelijk Welzijn (OCMW) en de gemeenten. ( persbericht 2 van 28/11/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de technische basisnormen wijzigt waaraan nieuwe gebouwen moeten vol-doen voor de preventie van brand en ontplof-fing. ( persbericht 3 van 28/11/1997) De Ministerraad ging daarnaast akkoord met een voorstel van de Regie +der Luchtwegen over de opleiding van luchtverkeers-leiders. Via een onderhandelingsprocedure zal voor deze opleiding een overeen-komst afgesloten worden met de firma Serco. ( persbericht 4 van 28/11/1997) Ook ging de Ministerraad akkoord om een overeenkomst af te sluiten +voor de aankoop van trans-formatiekits voor draadge-leide onder-zeetuigen van het type PAP 104 Mk 3. Deze tuigen worden ge-bruikt aan boord van de mijnenjagers van de Belgische marine. Ze dienen om grondmijnen te identifi-ceren en te vernie-tigen. ( persbericht 5 van 28/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van beraadslaging goed om +bijkomende kredieten voor het begrotings-jaar 1997 ter beschikking te stellen van de Schatkist. Deze kredieten zijn bestemd voor de terugbetaling van wisselverliezen aan de Nationale Maatschap-pij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN). Om deze terugbetaling te regelen keurde de Minis-terraad ook een voor-ont-werp van wet goed. Hierdoor wordt de Algemene Uitga-ven-begroting voor het jaar 1997 aangepast. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de structuur en de ac-cijnsta-rieven voor minerale olie. ( persbericht 6 van 28/11/1997)Daarnaast keurde de Ministerraad, in een tweede lezing en na advies van de Raad van State, twee voorontwerpen van wet goed voor de hervorming van de fiscale geschillen-procedure. ( persbericht 7 van 28/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +wijzi-ging van de wet tot oprichting van het Instituut voor Veteri-naire Keuring (IVK). ( persbericht 8 van 28/11/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat de vlees-+ en viskeuring door het Instituut voor Veterinai-re Keuring (IVK) aanpast. ( persbericht 9 van 28/11/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de toepassing van de verplichte verze-kering voor genees-kundige zorgen verruimt. Ze wordt nu ook van toepassing op bepaalde leden van het voormalige personeel van de openbare sector in Afri-ka. ( persbericht 10 van 28/11/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waarin het algemene federale budget voor de financiering van de ziekenhuizen wordt vastgelegd voor 1998. Dit budget bedraagt 148.706,5 miljoen frank. ( persbericht 11 van 28/11/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de voorwaarden voor en de berekeningswijze van schadeloosstel-lingen in de sector van de ziekenhuisbouw. ( persbericht 12 van 28/11/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat het globaal budget voor de rustoorden voor be-jaarden voor het dienstjaar 1998 vastlegt op 14.680-,5 miljoen frank. ( persbericht 13 van 28/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de verzekeringstegemoetkoming van de overheid aan de rustoorden voor de verzorging van bejaar-den. ( persbericht 14 van 28/11/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de hervorming van de verzekering voor geneeskundi-ge verzorging. Deze hervorming zal alle uitgesloten personen met een onzeker inkomen opnieuw opnemen in de sociale zeker-heid. ( persbericht 15 van 28/11/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de verplichte ziekte- en invaliditeitsver-zekering voor zelf-standigen en voor leden van de religieuze gemeen-schappen. ( persbericht 16 van 28/11/1997) De Ministerraad keurde - in een laatste lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed dat een aantal bepalingen wijzigt in de wetgeving over de verloning onder de vorm van maaltijdcheques. ( persbericht 17 van 28/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met uitvoe-ringsmaatregelen voor de invoering van de sociale identiteit-skaart. Daarnaast ging de Ministerraad ook akkoord met een tweede ontwerp van Koninklijk Besluit, over de onmid-dellijke aangifte van tewerkstelling. ( persbericht 18 van 28/11/1997) De Ministerraad besprak de conclusies van de buitengewone Europese +Raad over de werkgelegenheid. Deze vond op 20 en 21 november plaats in Luxemburg. ( persbericht 19 van 28/11/1997) De Ministerraad besprak het dossier "Agenda 2000". Agenda 2000 omvat +het geheel van documenten en rap-porten dat door de Europese Raad van Madrid in 1995 aan de Commissie gevraagd werd voor de latere uitbreiding van de Unie. Het dossier beschrijft onder meer de perspectieven van de ontwikke-ling van de Unie en haar beleidsdomeinen (voor-al landbouw en structure-le hulp) voor het begin van de volgen-de eeuw. De Ministerrraad besprak de conclusies van de Landbouwraad naar aanleiding van de bespreking van de verschillende aspecten van het landbouwluik van "Agenda 2000". Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de kredieten verhoogt voor de financiering van de Europese Unie. ( persbericht 20 van 28/11/1997) ______________________________________________________________VOOR MEER INFO Kabinet van de Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel Woordvoerster: Moniek Delvou Tel. 02/501.02.11 Fax. 02/513.72.62 ______________________________________________________________