29 mei 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 29 mei 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 mei 1998 op Hertoginnedal +van 10.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad ging akkoord om via een onderhandelingsprocedure een contract af te sluiten voor de levering, de installatie en de integratie van interne en externe communicatiesystemen aan boord van de fregatten van de Belgische Marine. ( persbericht 1 van 29/05/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Hierdoor zal het personeel van bepaalde OCMW's gebruik kunnen maken van de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek. ( persbericht 2 van 29/05/1998) Ook machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om in Neufchateau+ een gebouw te huren ten behoeve van een aantal diensten van Justitie. ( persbericht 3 van 29/05/1998) Daarnaast nam de Ministerraad een aantal beslissingen m.b.t. de +gezamenlijke vestiging van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur (WIV-LP) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) op de site "Verrewinkel" in Ukkel. ( persbericht 4 van 29/05/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. de bevordering en de mutatie bij de buitendiensten van het Bestuur van de maritieme zaken en van de scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. ( persbericht 5 van 29/05/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van programmawet goed houdende+ sociale en diverse bepalingen. ( persbericht 6 van 29/05/1998) De Ministerraad nam een aantal technische maatregelen die een +juridische basis leggen voor de onderlinge verdeling van de kosten van de gemeenten voor hun brandweerdiensten. ( persbericht 7 van 29/05/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met maatregelen voor de bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardijsector. Tevens gelastte de Ministerraad een werkgroep om een oplossing te zoeken voor de toepassing van de EU-richtsnoeren op het vlak van overheidssteun voor het zeevervoer. ( persbericht 8 van 29/05/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat een financiële bijdrage van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) toekent voor sommige kosten die de farmaceutische tariferingsdiensten en de apothekers dragen. ( persbericht 9 van 29/05/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de oprichting van een commissie voor de distributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit ontwerp wijzigt de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestig-ingen. ( persbericht 10 van 29/05/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de structuur van het fiscaal stelsel dat van toepassing is op sigaretten, enigszins moet wijzigen. ( persbericht 11 van 29/05/1998) De Ministerraad ging akkoord met het voorstel voor de uitgifte van bevoorrechte aandelen door de N.V. HST-Fin. Deze aandelen zijn bestemd voor Belgische en/of buitenlandse particuliere beleggers en worden uitgegeven aan bijzondere voorwaarden. ( persbericht 12 van 29/05/1998) De Ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed waardoor +België de verhoging van zijn quotum kan onderschrijven bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit gebeurt in het kader van de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het IMF. Hierover werd door de Raad van Gouverneurs van het IMF beslist in januari jl. ( persbericht 13 van 29/05/1998) Verder hechtte de Ministerraad zijn akkoord aan een vooront-werp van +wet dat een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Oekrane goedkeurt. ( persbericht 14 van 29/05/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor instemming +met een verdrag over de wereldwijde liberalisering van de handel in financiële diensten. Het gaat meer bepaald om het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst over de Handel in Diensten (GATS - General Agreement on Trade in Services). ( persbericht 15 van 29/05/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +tot oprichting van een "ambtelijke werkgroep politiehervorming" ( persbericht 16 van 29/05/1998)