29 nov 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 29 november 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 november 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad legde via een ontwerp van Koninklijk Besluit de voorwaarden vast voor de oprichting en uitbating van semafoonnetwerken in België volgens de Paneuropese norm voor semafonie "ERMES". (persbericht 1 van 29/11/1996) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de +toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (persbericht 2 van 29/11/1996) De Ministerraad besprak een voorontwerp van wet betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Door een ontwerp van Koninklijk Besluit wordt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geregeld. (persbericht 3 van 29/11/1996) Verder heeft de Ministerraad kennis genomen van de stand van zaken +van het sociaal overleg. In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. (persbericht 4 van 29/11/1996) De Minister van Vervoer kreeg de toelating om studiecontracten af te +sluiten, voor werken met federale financiering in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. (persbericht 5 van 29/11/1996) De Minister van Landsverdediging van zijn kant werd gemachtigd om +twee aankopen te verrichten. (persbericht 6 van 29/11/1996) M.b.t. de vierde fase van de financiering van de "interuniversitaire attractiepolen" (IUAP's IV) hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan de uitvoering van de beslissingen die tijdens vorige Ministerraden werden genomen. (persbericht 7 van 29/11/1996) Een wetsontwerp dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde +waarde (BTW) wijzigde, kreeg eveneens de goedkeuring van de Ministerraad. Tevens keurde de Ministerraad, in een tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over het statuut van het Kabinet van de Hoge VN-Vertegenwoordiger die instaat voor de uitvoering van het burgelijk luik van het Vredesakkoord voor Bosnië-Herzegovina. (persbericht 8 van 29/11/1996) Tenslotte nam de Ministerraad kennis van een mededeling van +Buitenlandse Zaken in verband met Kivu. (persbericht 9 van