29 okt 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 29 oktober 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 oktober 1999 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur tot 15.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die werden genomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over deze beslissingen alsook de andere punten die door de Ministerraad werden behandeld. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde de goedkeuring aan van 4 belangrijke voorontwerpen van wet. Deze worden vandaag nog door de Koning ondertekend. Ze worden vandaag tevens naar het Parlement gestuurd. Het gaat ten eerste over het voorontwerp van dioxinewet. De ad hoc-commissie van de Kamer zal hierover volgende week vergaderen. De Minister van Landbouw, de Minister van Volksgezondheid en de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek zullen de Regering vertegenwoordigen. (persbericht 1 van 29/10/1999) Het tweede voorontwerp van wet dat werd goedgekeurd gaat over de +oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (persbericht 2 van 29/10/1999) De Ministerraad keurde ten derde het voorontwerp van wet definitief +goed dat de verlaging van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid voor werknemers met een laag loon regelt. Het werd aangepast aan het advies van de Raad van State. (persbericht 3 van 29/10/1999) Ten vierde keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State -+ een voorontwerp van wet over de regularisatie van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. (Zie het verslag van de Ministerraad van 19/10/1999.) De Eerste Minister +benadrukte dat in dit voorontwerp van wet alle technische problemen werden opgelost. +Ook zullen de middelen voor het uitwijzingsbeleid en de regularisatie worden versterkt. De Ministerraad hield rekening met de opmerkingen van de Raad van State en het politieke akkoord. De Ministerraad heeft ook drie voorontwerpen van programmawet voorbereid. Het gaat meer bepaald om een voorontwerp m.b.t. het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), een voorontwerp m.b.t. een aantal fiscale bepalingen en een voorontwerp m.b.t. sociale en diverse bepalingen. Op de volgende Ministerraad (op 12 november 1999) zal de bespreking van dit punt worden afgesloten. De Eerste Minister vroeg de Raad van State om versneld een advies te geven over een voorontwerp van wet voor de wijziging van een aantal bepalingen over de Belgische nationaliteit. De Ministerraad keurde eveneens de nota over de herziening van het beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De Minister van Vervoer en Mobiliteit zal over dit contract onderhandelen met de directie van de NMBS en zal eind november verslag uitbrengen aan de Ministerraad. (persbericht 4 van 29/10/1999) De Ministerraad keurde tevens de algemene oriëntatienota m.b.t. de +strijd tegen de illegale arbeid goedgekeurd. Er zullen 4 werkgroepen worden opgericht die concrete voorstellen moeten voorleggen aan de Ministerraad over de volgende punten: - de nabijheidsbanen (banen in de leefomgeving); - de fiscale bepalingen; - de juridische bepalingen; - de problematiek van de schijnzelfstandigen en de oneerlijke concurrentie. (persbericht 5 van 29/10/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat een aantal bepalingen wijzigt m.b.t. het huwelijk. (persbericht 6 van 29/10/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de benoeming van de voorzitter van de kansspelcommissie en van zijn plaatsvervanger. (persbericht 7 van 29/10/1999) De Ministerraad nam verder kennis van een mededeling van de Minister +van Mobiliteit en Vervoer en de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling over het eerste federaal rapport en federaal plan voor duurzame ontwikkeling. De Ministerraad belastte de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling met de voorbereiding van dit plan, op basis van de gegevens van het eerste rapport. (persbericht 8 van 29/10/1999) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de wijziging van de samenstelling van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). (persbericht 9 van 29/10/1999) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om een +kredietovereenkomst af te sluiten voor de verbouwingswerken van het Financiecentrum in Leuven. Het nieuwe Financiecentrum wordt gevestigd in het gebouw C op de Philipssite. (persbericht 10 van 29/10/1999) De Ministerraad Besprak de vorderingen m.b.t. het programma +Admi-2000. Dit project moet de computertoepassingen in de federale besturen aanpassen aan de problematiek van de eeuwwisseling. De Regeringsleden die diensten onder hun bevoegdheid hebben die nog problemen kunnen stellen of waarvoor nog geen informatie beschikbaar is, zullen de maatregelen voorstellen om hieraan te verhelpen. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat het contingent van het leger bepaalt voor het jaar 2000. (persbericht 11 van 29/10/1999) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed m.b. t. de invoering van het wettelijk samenwonen. (persbericht 12 van 29/10/1999) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de +jaarlijkse dotatie van Z.K.H. Prins Filip vastlegt op 31, 8 miljoen frank. De gebeurde naar aanleiding van het huwelijk van de Prins. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2000. (persbericht 13 van 29/10/1999) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Werkgelegenheid over de Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de federale adviesorganen. Al de betrokken organen hebben tot 31 december 1999 de tijd om zich overeenkomstig de wet in orde te stellen. Na die datum kunnen zij zonder evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen geen geldig advies uitbrengen. De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Dit gebeurt in uitvoering van de bijzondere financieringswet. Ook werd een voorontwerp van wet goedgekeurd voor de tweede aanpassing van de rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999. (persbericht 14 van 29/10/1999) De Ministerraad nam kennis van het jaarverslag voor 1998 van de "Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF) in de economische sectoren en voor de toepassing van de EG-verordening nr. 595/91". (persbericht 15 van 29/10/1999) De Ministerraad bereidde de vergadering van de Europese Raad in +Helsinki van 10 en 11 december 1999 voor. De Ministerraad keurde de vertegenwoordiging van de Regering goed bij een aantal plechtigheden. (persbericht 16 van