03 dec 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 3 december 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 december 1999 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad de samenstelling van de interministeriële conferenties heeft besproken. De Ministerraad keurde tevens de projecten voor armoedebestrijding goed die in aanmerking komen voor een deel van de winsten van 1998 van de Nationale Loterij. (persbericht 1 van 03/12/1999) De Ministerraad nam een aantal beslissingen m.b.t. Landsverdediging:voor het hele Belgische leger werd bij de firma Microsoft een zogenaamd "Microsoft Enterprise Agreement" afgesloten voor de aankoop van computerprogrammatuur. De firma zal tevens instaan voor het onderhoud van de programmatuur. (persbericht 2 van 03/12/1999);er zal een overeenkomst afgesloten worden voor de aankoop van een vaste schijf van 92.000 m³ en een optionele schijf van 5.000 m³ reactiemotorenbrandstof van het type Jet A-1. (persbericht 3 van 03/12/1999);er wordt een gunningsprocedure gestart voor het afsluiten van een schoonmaakcontract voor militaire gebouwen in het Kwartier Koningin +Elisabeth in Evere. (persbericht 4 van 03/12/1999) De Ministerraad heeft drie voorontwerpen van wet goedgekeurd voor de uitvoering van het onderwijsakkoord. De Eerste Minister kondigde aan dat deze voorontwerpen zijn overgemaakt aan de Inspectie van Financiën. Op 9 december 1999 zal de Ministerraad kennis nemen van het advies van de Inspectie van Financiën. Daarna zullen de voorontwerpen voorgelegd worden aan de Raad van State. De Eerste Minister bevestigde dat de bevoegdheden van de Regeringscommissaris belast met de Dioxineproblematiek uitgebreid zijn. De Regeringscommissaris zal voortaan ook instaan voor de omzetting van de Europese Richtlijnen en beslissingen in Belgisch recht. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van de wet m.b.t. de steunmaatregelen ten gunste van landbouwers getroffen door de dioxinecrisis. (persbericht 5 van 03/12/1999) De Ministerraad keurde de algemene beleidsnota m.b.t. het buitenlands+ beleid goed. Deze gaat over de plaats van België in Europa, de veiligheid, defensie en de controle op wapens, Afrika en het gebied van de Grote Meren en België in de Wereld. De Ministerraad keurde ook de algemene principes goed m.b.t. de inrichting van de nieuwe site voor de NAVO. Deze nieuwe site is nodig na de uitbreiding van de NAVO in maart 1999. Bovendien heeft de NAVO een toenemend aantal activiteiten met steeds meer partnerlanden. (persbericht 6 van 03/12/1999) Verder ging de Ministerraad akkoord om 5 waarnemers in te zetten +n.a.v. de verkiezingen voor de wetgevende kamers in Rusland. Deze verkiezingen vinden plaats op 19 december 1999. (persbericht 7 van 03/12/1999) De Eerste Minister bracht verder verslag uit van zijn afspraken met +de Britse Premier Tony Blair. De beide regeringsleiders hebben beslist om voor de volgende Europese Top in Lissabon (23 en 24 maart 2000) een gezamenlijk voorstel te doen met betrekking tot het toekomstig sociaal-economisch model voor Europa. De Ministerraad heeft een mandaat verleend aan de Minister van Arbeid, de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen voor het verderzetten van de besprekingen met de non-profitsector. De Eerste Minister deelde tevens mee dat de laatste Ministerraad van dit jaar zal plaatsvinden op donderdag 23 december vanaf 9.00 uur. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de telecommunicatiewetgeving. Het ontwerp bestaat uit twee delen. (persbericht 8 van 03/12/1999) Daarnaast stemde de Ministerraad in met de huur van een gebouw door +de Regie der Gebouwen voor de Commissie voor de regularisatie van "mensen zonder papieren" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (persbericht 9 van 03/12/1999) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om de +exploitatie-overeenkomst m.b.t. de Burcht van Bouillon voor een periode van 9 jaar te verlengen. Deze overeenkomst werd afgesloten met de vzw "Royal Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Bouillon". De verlenging gaat in op 1 januari 2000. (persbericht 10 van 03/12/1999) De Ministerraad verleende de firma N.V. Belmagri in Hasselt een +concessie voor de exploratie en de exploitatie van zand en grind van het continentaal plat. Deze concessie geldt voor een proefperiode van 3 jaar. (persbericht 11 van 03/12/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de Orde van Architecten. (persbericht 12 van 03/12/1999) De Eerste Minister legde aan de Ministerraad een verslag voor over de Economische hervormingen op de product-, diensten- en kapitaalmarkten in België. (persbericht 13 van