03 jul 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 3 juli 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 juli 1998 op Hertoginnedal +van 10.00 uur tot 12.40 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene.De Ministers van Gelijke Kansen en van Justitie zullen om 13.45 uur een briefing houden in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. *** De Ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet en een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid. ( persbericht 1 van 03/07/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de PWA-arbeidsovereenkomst. ( persbericht 2 van 03/07/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het +uitstel van de sociale verkiezingen tot in het voorjaar 2000 regelt. Tevens worden enkele structurele verbeteringen aangebracht aan de bestaande wetgeving m.b.t. de sociale verkiezingen. ( persbericht 3 van 03/07/1998) De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de +waarborgen die de stoffen en preparaten m.b.t. de veiligheid en de gezondheid van de werknemers moeten bieden. ( persbericht 4 van 03/07/1998) Tevens nam de Ministerraad een beslissing m.b.t. de beschutte +werkplaatsen. Hierdoor wordt het voor de beschutte werk-plaatsen mogelijk om het inkomen van hun tewerkgestelden op te trekken tot het niveau van het gewaarborgd minimum maandloon. De Ministerraad keurde ook twee voorontwerpen van wet goed m.b.t. de landbouw. ( persbericht 5 van 03/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen over de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). ( persbericht 6 van 03/07/1998) De Ministerraad keurde eveneens - na advies van de Raad van State - +een voorontwerp van wet goed voor de bekrachtiging en tot wijziging van het Koninklijk Besluit dat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling invoerde. ( persbericht 7 van 03/07/1998)De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed om één van de maatregelen van de Regering ten voordele van de chronische patiënten concreet uit te werken. ( persbericht 8 van 03/07/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ bedragen aanpast m.b.t. de toegelaten beroepsbezigheid van mijnwerkers die wegens invaliditeit gepensioneerd werden. ( persbericht 9 van 03/07/1998) Daarnaast ging de Ministerraad ermee akkoord dat met de firma Alcatel+ een overeenkomst wordt gesloten voor de vrijmaking van bepaalde frequenties van het Bemilcom-netwerk van Landsverdediging. ( persbericht 10 van 03/07/1998) De Ministerraad stemde ook in met de toekenning van een +overlevingspensioen aan Mevr. Thérèse Lombart en Mevr. Antonia Neyens. Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal. ( persbericht 11 van 03/07/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de producten die voor de bouw bestemd zijn. Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de bestrijding van criminaliteit op de informatiesnelweg. ( persbericht 12 van 03/07/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de +strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. De Ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed over de begeleiding en de behandeling van seksuele delinquenten. ( persbericht 13 van 03/07/1998) De Ministerraad ging ermee akkoord om drie ontwerpen van Koninklijk +Besluit en een ontwerp van Ministerieel Besluit met maatregelen ten gunste van de fietsers en de voetgangers voor dringend advies voor te leggen aan de Raad van State. ( persbericht 14 van 03/07/1998) De Ministerraad keurde eveneens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over de loopbaan van de ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen. Daarnaast keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed over de Wereldtentoonstelling van Hannover (Duitsland) in 2000. ( persbericht 15 van 03/07/1998) De Ministerraad ging ook akkoord met de Belgische deelname aan de +oefening in vredeshandhaving "Blue Crane". Deze oefening vindt plaats in Zuid-Afrika van 3 tot 20 november 1998. ( persbericht 16 van 03/07/1998) De Ministerraad nam tevens kennis van het verslag van de Minister van Buitenlandse Zaken over de dreiging van nieuwe aanhangingsmakingen tegen België bij het Europees Hof van Justitie. ( persbericht 17 van 03/07/1998) Verder nam de Ministerraad kennis van de Mededeling van de Minister +van Buitenlandse Zaken over de nieuwe zetel van de NAVO