03 mrt 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 3 maart 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 maart 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde ten eerste aan dat de Ministerraad een aantal beslissing m.b.t. het Arbitragehof. Dit is een nieuwe stap naar de omvorming van het Arbitragehof tot een echt grondwettelijk hof. (persbericht 1 van 03/03/2000) Verder besliste de Ministerraad dat eventuele afwijkingen van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de federale adviesorganen gelden voor een periode van 1 jaar (tot 31 december 2000). Het gaat om afwijkingen die eventueel aangevraagd worden door organen die onmogelijk aan deze verplichting kunnen voldoen. (persbericht 2 van 03/03/2000) De Eerste Minister meldde tevens dat een overeenstemming is bereikt voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen op de kieslijsten. Er is een principieel akkoord over de zogenaamde pariteit bereikt. De verschillende voorstellen m.b.t. de vertegenwoordiging zullen in de komende weken verder worden besproken in de Ministerraad. Het gaat o.m. om een pariteit voor de eerste twee plaatsen op de kieslijst. De Eerste Minister benadrukte tevens dat het Parlement hierin een aanzienlijke rol kan spelen. Verder deelde de Eerste Minister mee dat alle politieke knooppunten over de nota van de Minister belast met het gelijke-kansenbeleid over de discriminatie werden doorgehakt. Deze nota zal op basis van de besprekingen in de Ministerraad worden aangepast. En op de volgende Ministerraad (17 maart 2000) worden goedgekeurd. De Ministerraad nam tevens een aantal beslissingen m.b.t. de modernisering van de openbare besturen. Zo keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor in alle federale ministeries Human Resources cellen worden opgericht. Eén van de essentiële factoren in de verbetering van de werking van de overheidsdiensten is het ontwikkelen van een programma voor het beter beheer van het menselijk potentieel. De uitbouw van HR competentie in de verschillende overheidsdiensten wordt noodzakelijk ingevolge de hertekening van het federaal selectiebureau, Selor. De toespitsing van Selor op het selectieproces impliceert dat de departementen zelf instaan voor de planning, de voorbereiding en de eigenlijke werving, alsook de begeleiding op de werkvloer. (persbericht 3 van 03/03/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het statuut van het rijkspersoneel wijzigt. De wijzigingen zijn een eerste stap in de hervormingen van het federaal openbaar ambt. (persbericht 4 van 03/03/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel. (persbericht 5 van 03/03/2000) Ook keurde de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de inschrijvingsgelden voor deelname aan een examen van Selor (voorheen Vast Wervingssecretariaat) worden afgeschaft. (persbericht 6 van 03/03/2000) De Ministerraad heeft daarnaast een principieel akkoord bereikt om het elektronisch versturen van periodieke BTW-aangiften mogelijk te maken. Dit nieuwe systeem zal operationeel zijn vanaf 1 januari 2001. (persbericht 7 van 03/03/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanstelling van de leden van de kamers van de Commissie voor regularisatie en hun plaatsvervangers en van de Eerste Voorzitter en de Vice-Eerste Voorzitter van de Commissie. (persbericht 8 van 03/03/2000) De Ministerraad heeft ook kennisgenomen van de uitvoering van de beslissingen van vorige Ministerraden m.b.t. de asielcentra. Daarnaast heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de opening van een open asielcentrum in Jodoigne. Tevens wordt in uitvoering van de conventie tussen de federale overheid en het Rode Kruis een opvangcentrum geopend in Wingene. De Minister van Maatschappelijke Integratie lichtte dit onderwerp toe. (persbericht 9 van 03/03/2000) De Ministerraad besliste verder om bijkomende middelen ter beschikking te stellen van de penitentiaire administratie. Zo moeten de gevangenissen operationeel worden voor de opsluiting van personen die aangehouden worden met het oog op hun onmiddellijke verschijning (procedure van snelrecht). (persbericht 10 van 03/03/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vervanging van ontslagnemende leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Tevens werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd voor de vervanging van de vertegenwoordiger van Justitie in de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). (persbericht 11 van 03/03/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van de wet over de radioberichtgeving en de wet voor de wijziging van sommige economische overheidsbedrijven. (persbericht 12 van 03/03/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten. (persbericht 13 van 03/03/2000) De Eerste Minister benadrukte dat de Ministerraad het "luik landbouw" goedkeurde van het CONSUM-programma. Dit programma moet een permanente "monitoring" (controle) en opspoorbaarheid invoeren op alle niveaus van de productie van veevoeders. (persbericht 14 van 03/03/2000) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - drie voorontwerpen van wet goed m.b.t. de juridische aspecten van de definitieve overgang naar de euro op 1 januari 2002. De Eerste Minister meldde dat België de invoering van de euro grondig voorbereid. (persbericht 15 van 03/03/2000) De Eerste Minister deelde mee dat het kader waarbinnen de geplande imagocampagne gestalte zal krijgen zo goed als volledig goedgekeurd is. De Ministerraad moet nog het verslag van de Inspectie van Financiën ontvangen. Een begeleidingscomité zal opgericht worden. Dit comité zal de volledige campagne begeleiden. Het voorzitterschap van het comité wordt aangeboden aan Z. K.H. Prins Filip. (persbericht 16 van 03/03/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Libanese Republiek. Het gaat om een overeenkomst m.b.t. de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 17 van 03/03/2000) Verder besprak de Ministerraad de voorstellen van FINEXPO i.v.m. het eerste deel van het programma van de Staatsleningen voor 2000. (persbericht 18 van 03/03/2000) De Ministerraad ging ermee akkoord dat 23 Belgische militairen deelnemen aan een project in Benin. Ze zullen er samen met Belgische en Beninse jongeren en Beninse militairen klaslokalen bouwen in een school in Possotome. (persbericht 19 van 03/03/2000) Ook machtigde de Ministerraad de Minister van Landsverdediging om overeenkomsten voor dringende opdrachten af te sluiten m.b.t. het transport over zee van militair materieel. Het gaat meer bepaald om transporten tussen Belgische en buitenlandse havens. (persbericht 20 van 03/03/2000) Daarnaast ging de Ministerraad principieel akkoord met de vervroegde vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Een interkabinettenwerkgroep zal zich over dit onderwerp buigen. Op de volgende Ministerraad zullen de ingediende voorstellen een laatste maal besproken worden. De Eerste Minister heeft aan het einde van de persbriefing de Eerste Minister van de "Kinderministerraad" (Annelies Prové) voorgesteld. De Ministerraad ging vandaag immers akkoord om met deze Kinderministerraad samen te werken. Het gaat om een initiatief van de Europese Stichting voor de Kinderrechten. Deze Stichting wil de kinderen op een aangename en pedagogische manier leren kennis maken met de democratie van een land. Elk lid van de federale Regering is meter of peter van één van de kinderministers.