03 mei 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 3 mei 1996

Deel 1: van 8 tot 9.45 uur De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 mei 1996, van 8 tot 9.45 uur, op Hertoginnedal, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Hierna volgen de persberichten over de punten die tot 9.45 uur werden behandeld. De Ministerraad zal opnieuw vergaderen vanaf 14.30 uur. Op het einde van deze Ministerraad volgen dan de overige persberichten. In uitvoering van het "Globaal Plan" keurde de Ministerraad een nieuwe reeks projecten goed voor de omkadering van alter\-na\-tieve gerechtelijke maatregelen. (persbericht 1 van 03/05/1996) Daarnaast besliste de Ministerraad dat het personeel van de O.C.M.W.'s van de gemeenten Durbuy, Erquelinnes, Oud-Herverlee, Sint-Pieters-Leeuw, Waarschoot en Wuustwezel eveneens kan genieten van de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek. (persbericht 2 van 03/05/1996) Tevens werd de Minister van Landsverdediging gemachtigd om twee onderhandse overeenkomsten af te sluiten voor de aankoop en het onderhoud van militair materieel. (persbericht 3 van 03/05/1996) Verder werden drie technische maatregelen genomen om de handel tegen te gaan in nagemaakte of door piraterij verkregen goede\-ren. (persbericht 4 van 03/05/1996) Daarnaast werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor de Kruispuntbank een deel van het personeel kan overnemen van de Maatschappij voor Mechanografie (MVM). (persbericht 5 van 03/05/1996) De Ministerraad besprak een voorontwerp van wet dat de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen bevordert. Het principe van 1/3 aanwezigheid van mannen of vrouwen werd goedgekeurd. De technische modaliteiten van het voorontwerp moeten nog worden besproken in een werkgroep. Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot oprichting van een Centrale Commissie. Deze commissie zal de eisen van de oudstrijders en de oorlogsslachtoffers die nog niet geconcretiseerd werden onderzoeken in functie van de budgettaire middelen. (persbericht 6 van 03/05/1996) Verder ging de Ministerraad akkoord met de tussenkomst van het ABOS in het luik "vorming" van de overeenkomst tussen de firma SNC LAVALIN EUROPE en de Indiase onderneming INDO-GULF FERTILISERS & CHEMICALS Co. Ltd. uit Bombay in Indië. Deze overeenkomst voorziet dat bij de aankoop van een produktielijn, ook Indiaas personeel zal worden opgeleid om die lijn te beheren. (persbericht 7 van 03/05/1996) Tevens werd de procedure bepaald inzake het indienen van internationale akkoorden door de Ministerraad bij Parlement. De Ministerraad zal deze namiddag verder vergaderen over de voorontwerpen van wet en ontwerpen van Koninklijk Besluit in uitvoering van het "Toekomstcontract voor werkgelegenheid". Deel 2: van 14.30 tot 19.30 uur De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 mei 1996 verder, op Hertoginnedal, vanaf 14.30 tot 19.30 uur onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Hierna volgen de persberichten over de punten die van 14u.30 tot 19u.30 werden behandeld. De Ministerraad keurde een aantal voorontwerpen van wet en ontwerpen van Koninklijk Besluit goed ter uitvoering van de "Mededeling van de Regering" die de Eerste Minister eerder deze week aflegde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers i.v.m. het ontwerp van het "Toekomstcontract voor de werkgelegenheid". Meer in het bijzonder keurde de Ministerraad de punten goed: - een voorontwerp van wet over de vrijwaring van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen; (persbericht 8 van 03/05/1996) - een reeks maatregelen om het economisch draagvlak te versterken, nl: - een ontwerp van Koninklijk Besluit over de instellingen voor belegging in nietgenoteerde vennootschappen (de zogenaamde: PRIVAK/PRIFONDS); (persbericht 9 van 03/05/1996) - een voorontwerp van wet waarin het fiscale kader wordt bepaald van de beleggingsvennootschappen in niet-geno\-teerde aandelen; - een investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling (O & O); - een voorontwerp van wet in uitvoering van de tewerkstellingsmaatregelen van het "Toekomstcontract voor de werkgelegenheid". Het voorontwerp bevat de maatregelen die een wettelijk kader vereisen, met name de regeling voor: 1) het voltijds en halftijds brugpensioen; 2) de verlenging van het voordeelbanenplan; 3) de verlenging van de tewerkstellingsakkoorden; 4) de vermindering van de arbeidsduur; 5) de annualisering van de arbeidstijd (het aantal werkuren wordt berekend op jaarbasis i.p.v. van op week- of maandbasis); 6) de uitbreiding van de interimarbeid. (persbericht 10 van 03/05/1996) In uitvoering van het Regeerakkoord keurde de Ministerraad eveneens: - de oprichting goed van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid; (persbericht 11 van 03/05/1996) - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de sociale balans die de bedrijven jaarlijks zullen moeten publiceren. Op basis van deze balans kunnen de werkgelegenheid en het effect van de steunmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid beter worden beoordeeld en gecontroleerd. (persbericht 12 van 03/05/1996)