03 mei 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 3 mei 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 mei 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft de aandacht willen vestigen op de maatregelen van structurele verminderingen van de patronale bijdragen vanaf 1 april 2002 (persbericht 1 van 03/05/2002) Hij heeft dan de aandacht de nadruk gelegd op de oproep voor de selectieprocedure voor het vinden van een nieuwe afgevaardigde bestuurder van de NMBS op vrijdag 3 mei met een bericht in het Belgisch Staatsblad. (persbericht 2 van 03/05/2002) De Ministerraad heeft ook het volgende goedgekeurd: een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een Hoge Raad voor Vrijwilligers. (persbericht 3 van 03/05/2002) de toekenning van een afwijking op de wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. (persbericht 4 van 03/05/2002) het voordragen van acht personen voor het mandaat van bestuurder bij de Federale Investeringsmaatschappij (FIM). (persbericht 5 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit over de bepaling van de vestigingsplaats van een kansspelinrichting klasse I. (persbericht 6 van 03/05/2002) het Samenwerkingsakkoord voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. (persbericht 7 van 03/05/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit, waarbij respectievelijk het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, afgekort het Vast Comité P, en Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, afgekort het Vast Comité I, worden gemachtigd tot toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en gebruik van het identificatienummer ervan. (persbericht 8 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Verplegingsvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, het Instituut Jules Bordet en het Universitair Verplegingscentrum Sint-Pieter geweigerd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 9 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat de voorwaarden vaststelt betreffende de uitoefening van de opdrachten van het controleorgaan op het politieambt. (persbericht 10 van 03/05/2002) drie ontwerpen van koninklijk besluit in het kader van de overdracht van de gebouwen van de ex-rijkswachtbrigades aan de politiezones. (persbericht 11 van 03/05/2002) het huren, voor de diensten van de Federale Politie van Brussel van lokalen in het "Botanic Building"-gebouw, gelegen Victoria Reginaplantsoen 1 te 1210 Brussel. (persbericht 12 van 03/05/2002) het huren, voor de diensten van de Federale Politie van Antwerpen, van lokalen in het gebouw "Ring Center" in Borgerhout. (persbericht 13 van 03/05/2002) beslissingen respectievelijk op het vlak van de reglementering inzake arbeidsongeschiktheid voor werknemers en op het vlak van de tussenkomstregeling voor gehandicapte en bejaarde personen. (persbericht 14 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. (persbericht 15 van 03/05/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit waardoor het globaal medisch dossier wordt uitgebreid tot de gehele bevolking. (persbericht 16 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij een lijst wordt opgemaakt van de beroepsziekten, die aanleiding geven tot schadeloosstelling. (persbericht 17 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het pensioen van de personeelsleden van de politiediensten en hun rechthebbenden. (persbericht 18 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de planning van het medische aanbod. (persbericht 19 van 03/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de planning van de tandheelkunde. (persbericht 20 van 03/05/2002) de inhoud en de bedragen van de overeenkomsten die in het kader van het grootstedenbeleid werden afgesloten met de steden/gemeenten Gent, Oostende en Vorst voor het begrotingsjaar 2002. (persbericht 21 van 03/05/2002) een voorontwerp van wet met betrekking tot de instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen. (persbericht 22 van 03/05/2002) een ontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ijsland, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, en met het hieruit voortvloeiend protocol. (persbericht 23 van 03/05/2002)