30 apr 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 april 1997

De Ministerraad vergaderde op woensdag 30 april 1997, op Hertoginnedal, van 8.00 uur tot 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 12.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * Maatregelen m.b.t. de armoede De Ministerraad heeft de uitvoering van het Algemeen Verslag over de Armoede aangepakt. Zowel op het federale beleidsvlak, als op het niveau van de gewesten en gemeenschappen werden een aantal maatregelen doorgevoerd. (Bericht 1 volgt) De Ministerraad keurde twee wetsontwerpen goed i.v.m. de strijd tegen de armoede en tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen. ( persbericht 2 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voorde opheffing van artikel 370bis van het Burgerlijk Wetboek. Daarin wordt aan de jeugdrechtbank de mogelijkheid geboden om het kind dat bij een persoon of een opvanginstelling is ondergebracht en voor wie de ouders kennelijk niet hebben gezorgd, verlaten te verklaren. ( persbericht 3 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde het principe goed van deaanpassing van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen. ( persbericht 4 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van KoninklijkBesluit goed dat het Koninklijk Besluit van 6 december 1993 over het opeisingsrecht van verlaten gebouwen wijzigt. ( persbericht 5 van 30/04/1997) De Ministerraad heeft drie voorontwerpen van wet en eenontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de bevordering van de tewerkstelling van bijstands-gerechtigden. ( persbericht 6 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluitgoed over het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. ( persbericht 7 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed datde wetgeving over het bestaansminimum aanpast. ( persbericht 8 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluitgoed dat de reglementering wijzigt over de voorschotten op onderhoudsgelden die uitgekeerd worden door de OCMW's. ( persbericht 9 van 30/04/1997) ** * De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de Wet wijzigt over het statuut van het personeel van het operationele korps van de rijkswacht. Ook de wet die de betrekkingen regelt tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationele korps wordt door het voorontwerp gewijzigd. ( persbericht 10 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde de afsluiting van twee overeenkomsten goed ten+ behoeve van de bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn. Daardoor krijgt die directie informaticapersoneel in het kader van het onderhoud en de herziening van de informaticatoepassingen van de Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn. ( persbericht 11 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de aanduiding van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is voor buitenlandse voertuigen van meer dan 12 ton. ( persbericht 12 van 30/04/1997) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de beroepsziekten. Het gaat hier meer bepaald over de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, renten en bijslagen. ( persbericht 13 van 30/04/1997) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Landsverdediging over Zaïre. De Ministerraad nam kennis van het verslag over de opvolging van de ontwikkelingssamenwerking in Zaïre. Dat verslag volgt de stand van zaken van bepaalde ontwikkelingsprojecten in Zaïre tot en met 18 april 1997. ( persbericht 14 van 30/04/1997) © fvd - sfi