30 apr 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 april 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 april 1999 op Hertoginnedal van 9.30 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad heeft het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid 1999 goedgekeurd. (persbericht 1 van 30/04/1999) De regering zal de sociale partners ontmoeten op woensdag 19 mei 1999+ om 8 uur 's morgens over het Nationaal Actieplan voor de Werkgelegenheid. (persbericht 2 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp-protocol goed tussen de Belgische +Regering en de Europese Commissie over de uitvoering van een beslissing van de Commissie van 4 december 1996. (persbericht 3 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de PWA-arbeidsovereenkomst. (persbericht 4 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de aanpassing van het Voordeelbanenplan. Dit plan regelt de degressieve vermindering gedurende twee jaar van sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever bij het in dienst nemen van werklozen die één of twee jaar een werkloosheidsuitkering of het bestaansminimum ontvangen. De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. (persbericht 5 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde 6 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor +de mutualisering van de Sociale Maribel in de non-profitsector. Het doel is voor 100 % de beschikbare middelen te gebruiken voor het scheppen van werkgelegenheid. (persbericht 6 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een samenwerkingsakkoord en twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het Begeleidingsplan voor de werklozen. (persbericht 7 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het bedrag voor 1999 vastlegt voor de financiering van de administratieve ondersteuning van de PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen). (persbericht 8 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de herinschakeling van moeilijk plaatsbare werklozen. (persbericht 9 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de arbeidsherverdelende bijdrageverminderingen en compenserende aanwervingen. (persbericht 10 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de vierdagenweek. Het gaat meer bepaald om de modaliteiten voor het sluiten van een akkoord over de vierdagenweek om arbeidsorganisatorische redenen. (persbericht 11 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +m.b.t. de invoering van het recht op ouderschapsverlof en het recht op loopbaanonderbreking voor de opvang van een zwaar ziek familie- of gezinslid. (persbericht 12 van 30/04/1999) De Ministerraad heeft de oriëntatienota onderzocht van de +interkabinettengroep over de verschillende aspecten van het sociaal statuut van de artiesten. (persbericht 13 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ bedragen van de administratiekosten aan de verzekeringsinstellingen toekent voor het jaar 1999. (persbericht 14 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot bepaalde overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en de Gewesten. (persbericht 15 van 30/04/1999) De Ministerraad heeft verder een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd dat de vernietiging regelt van de gegevens van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. (persbericht 16 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor de bijzondere forfaitaire vergoeding niet meetelt als loon waarop de sociale-zekerheidsbijdragen berekend worden. (persbericht 17 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen voor zelfstandigen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat meer bepaald om de terugbetaling van niet-optische sclerale lenzen. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de programmatiecriteria vastlegt voor psychiatrische ziekenhuisdiensten. (persbericht 18 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +over de invoering van de multifunctionele aangiftebepaling van het theoretisch loon. (persbericht 19 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +een kindvriendelijke opvang in de spoedgevallendiensten mogelijk maakt. Dit ontwerp sluit aan bij andere maatregelen die reeds eerder door de Ministerraad werden goedgekeurd. (persbericht 20 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het algemene budget voor 1999 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. (persbericht 21 van 30/04/1999) De Ministerraad nam kennis van de toestand van de uitvoering van een Koninklijk Besluit over de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). (persbericht 22 van 30/04/1999) De Ministerraad nam kennis van het verslag van PriceWaterhouseCoopers+ over de externe audit van alle inspectiediensten die betrokken zijn bij de controle van de vleesketen. Dit verslag werd opgesteld voor de verwezenlijking van een integrale bewaking van deze voedselketen. Verder gaf de Ministerraad de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en de Minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen de opdracht om concrete voorstellen te formuleren op basis van dit verslag. (persbericht 23 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het bestaansminimum. Dit ontwerp wijzigt de voorwaarden en modaliteiten voor de uitbetaling van de toelagen aan de OCMW's voor de bestaansminima. (persbericht 24 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +het voordeelbanenplan aanpast. (persbericht 25 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed+ die de voorwaarden van de federale tewerkstellingsprogramma's voor langdurig werklozen toepassen op de rechthebbenden van een bestaansminimum of maatschappelijke financiële hulp. (persbericht 26 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de besluiten opheft over de verplichting voor veeartsen om een minimumvoorraad aan te leggen van sommige producten en geneesmiddelen (persbericht 27 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de verdeling+ van de bewijslast m.b.t. de herkomst van zaken die vermoedelijk voortkomen uit de zware of georganiseerde criminaliteit. (persbericht 28 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de anonieme +getuigen. Het voorontwerp kadert in de strijd tegen de zware en de georganiseerde misdaad. (persbericht 29 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over het samenwerkingsakkoord m.b.t. de slachtofferhulp. Dit samenwerkingsakkoord werd gesloten tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (persbericht 30 van 30/04/1999) De Ministerraad nam akte van de oriëntatienota over de voorwaarden en+ de toekenning van domeinconcessies. Verder vraagt de Ministerraad aan de Minister van Energie om, na overleg met de Minister van Leefmilieu, hiervan een ontwerp van Koninklijk Besluit op te stellen. (persbericht 31 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +voor de vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet over de organisatie van de elektriciteitsmarkt. (persbericht 32 van 30/04/1999) De Ministerraad besliste dat de Minister van Energie de +onderhandelingen moet verderzetten met de neteigenaars over de voorwaarden voor het aanstellen van een netbeheerder voor het transport van electriciteit. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot vaststelling van de regels over onverenigbaarheden en belangenconflicten, toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. (persbericht 33 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ datum vastlegt waarop sommige bepalingen in werking treden van de wet over de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. (persbericht 34 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit. (persbericht 35 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de postdiensten. Het gaat om de omzetting van de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn over de gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de dienstverlening. (persbericht 36 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de coördinatie van de wettelijke bepalingen op het vlak van radiocommunicatie en telecommunicatie. (persbericht 37 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk besluit goed over +de spraaktelefoondiensten. (persbericht 38 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de exploitatievoorwaarden bepaalt voor een operator van openbare telecommunicatienetwerken. Dit ontwerp stelt tevens de procedure vast voor de toekenning van exploitatievergunningen. (persbericht 39 van 30/04/1999) De Ministerraad nam kennis van het Intersectoraal Akkoord voor +1999-2000. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het vakbondsstatuut van het personeel van Belgische Technische Coöperatie (BTC). (persbericht 40 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het statuut van het rijkspersoneel en de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut. (persbericht 41 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de organisatie van de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel. (persbericht 42 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de hiërarchische indeling en de loopbaan van bepaalde personeelsleden van de rijksbesturen. Het ontwerp moet de ambtenaren van niveau 2 toegang geven tot de graad van sociaal controleur (niveau 2+). (persbericht 43 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de algemene regeling voor reiskosten van ambtenaren. (persbericht 44 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de bezoldigingsregeling wijzigt van het wetenschappelijk personeel van de Staat. (persbericht 45 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde, na syndicale onderhandeling en advies van de +Raad van State, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de toekenning van een haard- of standplaatstoelage. (persbericht 46 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde, na onderhandeling in het Comité voor de +federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over vervoerskosten. Het ontwerp bevat meer bepaald maatregelen voor de personeelsleden van de federale Staat en van bepaalde openbare instellingen die onmogelijk het openbaar vervoer kunnen gebruiken. (persbericht 47 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het gaat meer bepaald over de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding. (persbericht 48 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit definitief +goed dat het medisch toezicht regelt op de personeelsleden van sommige overheidsdiensten. (persbericht 49 van 30/04/1999) De Ministerraad gelastte de Regie der Gebouwen om een kantoorruimte +te huren voor de strafuitvoeringscommissie in Antwerpen. De Ministerraad heeft de Regie der Gebouwen tevens belast met het afsluiten van een huurcontract voor kantoorruimte ten behoeve van het Ministerie van Justitie, en meer bepaald voor de Strafuitvoeringscommissies in Gent. De Ministerraad belastte de Regie der Gebouwen met de huur van een gebouw voor het Geneeskundig Centrum van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Het gaat hierbij om een gedeelte van de benedenverdieping van een gebouw aan de 'Rue des Guérites' te Bergen. De Ministerraad belastte de Regie der Gebouwen met de huur van kantoren en parkeerplaatsen voor het vredegerecht van Laken. Het gaat hierbij om 576 m² kantooroppervlakte op de benedenverdieping van het gebouw aan de Pagodenlaan 1/3 en 2 binnenparkeerplaatsen. De Ministerraad belastte de Regie der Gebouwen met de huur van het gebouw in de Hertogstraat 33 in 1000 Brussel. Dit gebouw is bestemd voor de diensten van de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De Ministerraad gaf de Minister van Ambtenarenzaken ook de toestemming om een contract af te sluiten met de N.V. Sopima voor de huur van een gebouw aan het Poelaertplein 2,3 en 4 in 1000 Brussel. Op die manier kan worden tegemoet gekomen aan het behoeftenprogramma van het Ministerie van Justitie. (persbericht 50 van 30/04/1999) De Ministerraad ging akkoord met het huren van een gebouw voor het +Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie. Dit gebouw is gelegen aan de Drève de Maire 19 te Doornik. Door deze huur kunnen de diensten van het rijkswachtdistrict en van de gerechtelijke politie van Doornik gehergroepeerd worden, zoals voorzien in de politiehervorming. De Ministerraad keurde de definitieve versie goed van de verklaring voor de herziening van de Grondwet. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat bepaalt dat de federale Kamers ontbonden zullen worden na de goedkeuring door de federale wetgevende macht van een verklaring tot herziening van verschillende artikelen van de Grondwet. (persbericht 51 van 30/04/1999) De Ministerraad nam ook kennis van de middelen die de Wetgevende +macht toekent aan de ministeriële kabinetten, de departementen en de parastatalen, tot aan de verkiezingen van 13 juni 1999. (persbericht 52 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en over het personeel van de ministeries dat deel zal uitmaken van een kabinet van een lid van een regering of van een college van een Gemeenschap of een Gewest. Over dit ontwerp werd onderhandeld in het comité B. De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. De ontwerpen zorgen voor de hernieuwing van het mandaat van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar. Ook bekrachtigen de ontwerpen de benoeming van een aantal leden van de Raad van Bestuur. De Ministerraad nam een beslissing over de vertegenwoordiging van de Regering op een aantal plechtigheden. (persbericht 53 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. een eigendomsoverdracht van de Federale Staat naar de Franse Gemeenschap. Het gaat meer bepaald om het "Centre nautique Campana" en het "Centre nautique de l'Ile Monsin" in Luik. De Ministerraad keurde de nieuwe algemene principes goed over de toekenning van eervolle onderscheidingen in de drie Nationale Orden. (persbericht 54 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde verder de herziening goed van de +toekenningstabellen van de Nationale Orden voor de gemeentelijke ambtenaren en brandweerlieden. Deze herziening was noodzakelijk door de goedkeuring van een nieuw reglement over het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de openbare besturen. (persbericht 55 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over de provinciale volksraadpleging. Het eerste ontwerp bepaalt de regels voor provinciale volksraadplegingen. Het tweede ontwerp legt de datum vast waarop de wet in werking treedt die de artikels van de provinciewet wijzigt over de provinciale volksraadpleging. (persbericht 56 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de algemene regeling van de provinciale boekhouding. (persbericht 57 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde de samenstelling goed van de Adviesraad voor Vreemdelingen. (persbericht 58 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ v.z.w. Braille-Liga toegang verleent tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 59 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waardoor de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij toegang krijgt tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. De Huisvestingsmaatschappij zal ook gebruik kunnen maken van het identificatienummer van het Rijksregister. De sociale huisvestingsmaatschappijen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkend zijn krijgen dezelfde rechten. (persbericht 60 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet voor de wijziging van +de wet van 8 augustus 1983. Deze wet regelt het Rijksregister van natuurlijke personen. (persbericht 61 van 30/04/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging +onderhandelingen te starten voor het uitvoeren van een studieopdracht voor de bouw van een hospitaalgebouw op de site van het Sint-Pieter UMC (Universitair Medisch Centrum) in Brussel. De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging de toestemming om een contract af te sluiten voor de aankoop van een grondstation en de uitbreiding van het bestaande grondstation. Deze stations moeten de gegevens analyseren die F16-verkenningsvliegtuigen doorsturen. Het gaat hier om de gegevens van de elektro-optische sensoren van de Modular Recce Pod (MRP) van de F16-vliegtuigen. De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging ook de toestemming om een contract af te sluiten met de firma Forges de Zeebrugge voor de aankoop van 6 Rocket Pod-systemen en toebehorend materieel. Ook omvat dit contract de omvorming van 784 MK4-motoren tot MK40-motoren. De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging de toestemming om een contract af te sluiten met de firma Enigcom Systems N.V. voor de aankoop van 1. 985 gasmaskers. De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging de toestemming om een contract af te sluiten voor de aankoop van nachtkijkers en kijkers voor waarneming bij beperkte zichtbaarheid. De Ministerraad heeft een aantal beslissingen getroffen naar aanleiding van de herstructurering van de Dienst voor Regeling van de Binnenvaart (DRB). Deze beslissingen kaderen in de liberalisering van de binnenvaart. (persbericht 62 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie. (persbericht 63 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van Belgocontrol. De heer Jean Hilgers neemt ontslag als lid van de Raad van Bestuur van Belgocontrol. De heer Thierry Paelinck wordt voorgedragen als zijn opvolger. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon van nieuwe autovoertuigen. (persbericht 64 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de +Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze overeenkomst bepaalt de aanstellingsmodaliteiten voor de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en Gewesten in het oriënteringscomité en in het wetenschappelijk comité voor de economische begroting. (persbericht 65 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet over +de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wijzigt. (persbericht 66 van 30/04/1999) De Ministerraad besprak de stand van zaken m.b.t. de afhandeling van +de dossiers i.v.m. de landbouwramp van 1996. Deze ramp was het gevolg van de droogte. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over vreemdelingen die een zelfstandig beroep uitoefenen in België. (persbericht 67 van 30/04/1999) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +over EASDAQ, de Europese beurs voor groeibedrijven. (persbericht 69 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 1999. (persbericht 70 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde het eerste beheerscontract goed tussen de +Belgissche Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk BTC (Belgische Technische Coöperatie) (persbericht 71 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de overheveling van personeelsleden van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking naar de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" (BTC). (persbericht 72 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een+ ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de instelling van de carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking. Deze nieuwe carrière komt er naast de bestaande carrières Buitenlandse Dienst (diplomatieke loopbaan) en de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (Zie persbericht 32 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over een Verdrag +tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden. Het gaat meer bepaald om een verdrag over het grensovertredend politieoptreden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in 2000. (persbericht 73 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Tunesië. Deze overeenkomst gaat over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Ze werd op 8 januari 1997 opgesteld te Tunis. De Ministerraad ging akkoord om een bijkomend krediet toe te kennen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit krediet bedraagt 33.600.000 frank. Het zal besteed worden aan de installatie en de uitvoering van een computerprogramma in 30 diplomatieke posten. (persbericht 74 van 30/04/1999) De Ministerraad keurde formeel de verandering goed van de naam +"Cishic" in "Interministerieel Comité voor het Onthaal van Internationale Organisaties - Comité Interministeriel pour l'Accueil des Organisations Internationales". (persbericht 75 van 30/04/1999) De Ministerraad heeft beslist om voor het jaar 1999 een bedrag van 15+ miljoen BEF te storten aan het UNDCP, het internationale drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties. (persbericht 76 van 30/04/1999) De Ministerraad nam tevens kennis van het driemaandelijks verslag van+ de Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting van Europees recht in Belgisch recht. (persbericht 77 van 30/04/1999)