30 aug 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 augustus 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 augustus 1996, op Hertoginnedal, van 11.00 uur tot 14.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister heeft om 15u.15 een persconferentie gegeven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. Vooreerst besprak de Ministerraad de tragische gebeurtenissen rond de verdwijning van verscheidene kinderen. Om een einde te stellen aan deze situatie nam de Ministerraad een reeks maatregelen. (persbericht 1 van 30/08/1996) Tevens heeft de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse +Zaken aan de Ministerraad verslag uitgebracht over de maatregelen die hij heeft genomen en nog overweegt te nemen inzake de beveiliging van het waardenvervoer. Deze maatregelen kregen de goedkeuring van de Ministerraad. De Minister van Binnenlandse Zaken zal nu verder overleg plegen met de sector. Daarna zal de Minister de maatregelen op een persconferentie toelichten. De Ministerraad heeft eveneens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de universele dienstverlening inzake telecommunicatie en over de omzetting van de Europese richtlijnen i.v.m. het gebruik van de alternatieve infrastructuur van de telecommunicatie. Door deze voorontwerpen treden de principes in werking die weerhouden werden op Europees niveau inzake liberalisering van de diensten en van levering van een kwaliteitsdienst tegen een betaalbare prijs aan al de bevolkinsgroepen. De Minister zal deze ontwerpen volgende week op een persconferentie toelichten. Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor leden van de Raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst tot benoeming worden voorgedragen. (persbericht 2 van 30/08/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed i.v.m. de overdracht van bepaalde personeelsleden van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen (Ministerie van Economische Zaken) naar het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Ministerie van Middenstand en Landbouw). (persbericht 3 van 30/08/1996) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waarbij de heer P. Lemaire wordt voorgedragen voor benoeming tot bestuurder bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. De heer P. Lemaire zal de heer J. P. Arnoldi, die ontslag nam, als bestuurder vervangen.