30 jan 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 januari 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 januari 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.10 uur, onder het voorzitterschap van EersteMinister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de financiering van en de controle op de universitaire instellingen. ( persbericht 1 van 30/01/1998) Ook ging de Ministerraad akkoord met het totaal verbod op asbest. Ditverbod is voorzien in een wetsvoorstel over asbest en asbestverbindingen. ( persbericht 2 van 30/01/1998) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat voor denodige rechtszekerheid zorgt i.v.m de certificatie van effecten. Dit ontwerp kadert in het streven van ondernemingen naar continuïteit. De rechtszekerheid zal worden gegarandeerd door de tussenkomst van een Belgische rechtspersoon. ( persbericht 3 van 30/01/1998) De Ministerraad besprak een voorontwerp van wet dat sommige bepalingenwijzigt van deel II van het Gerechtelijk Wetboek. De wijzigingen hebben meer bepaald betrekking op de aanwijzing, de benoeming en de bevordering van magistraten, de invoering van een benoemings- en bevorderingscollege, een Academische Raad en de invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten. Verder nam de Ministerraad akte van een nota over de versoe-peling van de toegang tot de Commissie voor Hulp aan Slacht-offers van Opzettelijke Gewelddaden. ( persbericht 4 van 30/01/1998) De Ministerraad koos tevens twee semafoonoperatoren die in België hetsemafoonnet mogen uitbaten. ( persbericht 5 van 30/01/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goedwaardoor de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Université catholique de Louvain (UCL informatie kunnen verkrijgen uit het Rijksregister van de natuurlijke personen. Deze toegang tot de gegevens wordt verleend in het kader van een onderzoek naar het religieus en ethisch pluralisme in Europa. ( persbericht 6 van 30/01/1998) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluitgoedgekeurd waardoor de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het kader van een onderzoek inzage krijgt in de informatie uit het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het betreft meer bepaald een onderzoek over de plaats van de burger op het maatschappelijk middenveld en zijn aandeel in de besluitvorming. ( persbericht 7 van 30/01/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurddat de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren wijzigt. ( persbericht 8 van 30/01/1998) Verder keurde de Ministerraad een derde bijakte goed aan hetsamenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de internationale rol van Brussel en zijn hoofdstedelijke functie. Door dit Samenwerkingsakkoord kan de federale Staat sinds 1993 initiatieven in Brussel financieren. ( persbericht 9 van 30/01/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen. ( persbericht 10 van 30/01/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedm.b.t. de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen. ( persbericht 11 van 30/01/1998) De Ministerraad keurde verder een maatregel goed met betrekking tot dedoorstromingsprogramma's voor zones met hoge werkloosheid. ( persbericht 12 van 30/01/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de activering van de werkloosheidsuitkeringen. ( persbericht 13 van 30/01/1998) De Ministerraad nam kennis van een Mededeling van de Minister vanEconomie over de Belgische deelname aan de Wereldten-toonstelling die in het jaar 2000 plaatsvindt in Hannover (Duitsland).