30 jan 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 januari 2002

De Ministerraad vergaderde op woensdag 30 januari 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft het feit benadrukt dat de Raad het laatste PCB-incident heeft geëvalueerd. Ook al heeft België het strengste systeem van de Europese Unie, toch kunnen verbeteringen aangebracht worden. Op voorstel van de Minister van Volksgezondheid heeft de Raad 5 volgende beslissingen goedgekeurd: 1. de tijd tussen de staalname en de analyseresultaten mag niet langer zijn dan 5 dagen; 2. het FAVV wordt gevraagd de procedure te herzien voor wat betreft het onderscheid tussen de alarmprocedure en de normale informatieve procedure; 3. het Raadgevend Comité van FAVV zal concrete voorstellen indienen inzake communicatie in crisissituatie. De Minister zal ze voorleggen aan het Parlement; 4. de lijst van de fytosanitaire producten zal herzien worden teneinde de zwaarst milieubelastende producten, waarvoor alternatieven bestaan, niet langer te erkennen; 5. De inspanningen op Europees niveau worden verdergezet opdat het CONSUM-systeem in alle landen van de EU wordt ingevoerd. De Eerste Minister heeft dan de beslissing bevestigd een federale instelling voor zware jeugddelinquenten op te richten. Deze instelling zal in een oude kazerne in Everberg gehuisvest worden, waarvan de renovatiewerken maandag worden ingezet. Vijftien plaatsen zullen in een eerste fase ter beschikking zijn. De capaciteit zal op zijn hoogst 65 plaatsen zijn. Dinsdag zal de Eerste Minister het overleg met de deelregeringen verderzetten met betrekking tot jonge drugverslaaften of psychiatrische patienten die op dit ogenblik ondergebracht worden in gemeenschapsinstellingen. De Eerste Minister heeft ook de invoering aangekondigd van een task force op de administratieve vereenvoudiging, die zich prioritair zal bezighouden met het opstellen van een enig electronisch formulier. Andere toepassing van de administratieve vereenvoudiging: een ontwerp van koninklijk besluit dat in één tekst 22 verschillende besluiten samenbalt (persbericht 1 van 30/01/2002) De Ministerraad heeft eveneens volgende beslissingen genomen: een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een Hoge Raad voor Vrijwilligers. (persbericht 2 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. (persbericht 3 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de strijd tegen rundertuberculose. Dit ontwerp zal de huidige wetgeving terzake, uit 1955 en 1963, vervangen. (persbericht 4 van 30/01/2002) drie ontwerpen van koninklijk besluit tot opheffing van drie koninklijke besluiten die nooit werden uitgevoerd. (persbericht 5 van 30/01/2002) een voorontwerp van wet waarbij diverse wijzigingen worden aangebracht aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. (persbericht 6 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de vrijstelling wordt verlengd van bepaalde werkgeversbijdragen, ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek. (persbericht 7 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen. (persbericht 8 van 30/01/2002) amendementen bij het voorontwerp van wet betreffende de aanvullende pensioenen. (persbericht 9 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit, dat standaardformulieren invoert voor de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten. (persbericht 10 van 30/01/2002) een voorontwerp van wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. (persbericht 11 van 30/01/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit, die ertoe strekken de werking van het Centraal Wapenregister en de codering van een aantal categorieën van wapens te verbeteren. (persbericht 12 van 30/01/2002) een omzendbrief betreffende de verplichte uitrusting met antidodehoeksystemen van voertuigen van categorie N2 en N3, die worden gebruikt in het kader van overheidsopdrachten van werken of diensten die worden uitgevoerd op vraag van de overheid en van de instellingen die ervan afhankelijk zijn. (persbericht 13 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams. (persbericht 14 van 30/01/2002) een voorontwerp van wet tot vaststelling van de essentiële aspecten van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten. (persbericht 15 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat de bijzondere regels vastlegt voor de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties binnen een meergemeente politiezone. (persbericht 16 van 30/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat het Vlaams Zorgfonds in staat stelt om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Nationaal Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer. (persbericht 17 van 30/01/2002) de goedkeuring van een vragenlijst met het oog op het uitwerken van een gids van goede praktijken om de gevolgen van geweld tegenover vrouwen te verzachten en de uitroeiing ervan te bekomen in het kader van de Europese Unie (EU). (persbericht 18 van 30/01/2002) een voorontwerp van wet houdende instemming met het verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Canada. (persbericht 19 van 30/01/2002) een voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en het Koninkrijk Saoedi-Arabië, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 20 van 30/01/2002)