30 jun 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 juni 1999

De Ministerraad vergaderde op woensdag 30 juni 1999 in de Wetstraat 16 van 11.30 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De heer Fred Chaffart, die door de Regering werd gevraagd een schadevaststelling en -regeling uit te werken in het kader van de dioxinecrisis heeft vandaag, 30 juni 1999 zijn rapport overhandigd aan de Regering. (persbericht 1 van 30/06/1999) De Ministerraad heeft i.v.m. de dioxineproblematiek, op grond van het+ verslag van de heer Fred Chaffart, een aantal dringende maatregelen genomen De maatregelen worden genomen uit bekommernis over de volksgezondheid en het dierenwelzijn. De maatregelen moeten tevens de liquiditeitspositie van de meest getroffen bedrijven vrijwaren.De maatregelen zijn genomen na contact maar onder voorbehoud van akkoord van de Europese Unie met de Europese instanties. Een definitieve regeling moet uiteindelijk getroffen worden door de volgende Regering. (persbericht 2 van 30/06/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). Dit ontwerp werd reeds goedgekeurd door de Ministerraad van 18 december 1998. Wegens een procedurefout werd het vernietigd door de Raad van State. (persbericht 3 van 30/06/1999) Verder wees de Ministerraad de organisatie van het jaarlijks +residentieel seminarie voor gerechtelijke stagiairs toe aan het Congrescentrum Hengelhoef. Tussen 28 november 1999 en 3 december 1999 zullen 172 stagiairs aan dit seminarie deelnemen. (persbericht 4 van 30/06/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Telecommunicatie om bij het Arbitragehof een beroep aan te tekenen tegen een decreet van de Franse Gemeenschap. (persbericht 5 van 30/06/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Volksgezondheid om bij het Arbitragehof een beroep aan te tekenen tegen een decreet van het Waalse Gewest. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het ontslag en de benoeming regelt van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting. Dit comité is opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. (persbericht 6 van 30/06/1999) Ook ging de Ministerraad akkoord met een afwijking van de budgettaire discipline voor het drukken van de brochure "opleiding voor magistraten tweede semester 1999". Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van artikel 37bis van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De Ministerraad belastte de Regie der Gebouwen met het afsluiten van twee huurcontracten. (persbericht 7 van 30/06/1999)