30 jun 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 juni 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 juni 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad een voorlopige balans heeft opgemaakt van de ordehandhaving op het Euro 2000-voetbalkampioenschap. De Eerste Minister bedankte de Minister van Binnenlandse Zaken die instond voor de organisatie. Ook onderstreepte hij dat de balans als positief kan beschouwd worden. (persbericht 1 van 30/06/2000) De Ministerraad heeft een akkoord bereikt over een wettelijk kader voor de werknemersparticipatie. De participatieregeling kan de vorm aannemen van een winstparticipatie of een kapitaalparticipatie. Het voorontwerp van wet over deze beslissing zal op de Ministerraad worden besproken op 20 juli 2000. (persbericht 2 van 30/06/2000) De Ministerraad heeft verder een akkoord bereikt over een wettelijk kader voor de tweede pensioenpijler. Verscheidene wetten zullen hiertoe moeten worden gewijzigd. Tevens moet een budgettaire evaluatie gemaakt worden. Op de Ministerraad van de derde week van september zal het onderwerp opnieuw besproken worden. (persbericht 3 van 30/06/2000) De Ministerraad ging ook akkoord met bijkomende maatregelen om de algemene luchtkwaliteit te verbeteren. Het gaat om structurele maatregelen en zogenaamde zomermaatregelen zoals: de afschaffing van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG; de vermindering van de prijzen van zwavelarme brandstoffen; de afschaffing of vermindering van de belasting op inverkeerstelling voor wagens die reeds voldoen aan de uitstootnormen die op Europees vlak werden vastgelegd voor 2005. De Ministerraad ging akkoord om het elektronisch toezicht op veroordeelden territoriaal uit te breiden en definitief als alternatief voor een lopende hechtenis te laten gelden. Hiermee komt een einde aan de experimentele fase. Het elektronisch toezicht is een vorm van controle waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen om gedurende een bepaalde termijn de aanwezigheid na te gaan van de veroordeelde op vooraf met hem overeengekomen plaatsen en tijdstippen. Het is nu de bedoeling om vóór het einde van december 2001 minstens 300 veroordeelden onder elektronisch toezicht te plaatsen. De Eerste Minister benadrukte ook dat 4 categorieën van gedetineerden niet in aanmerking komen voor het elektronisch toezicht. Het gaat bijvoorbeeld om personen die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik van minderjarigen. De Eerste Minister deelde mee dat het de bedoeling is om het aantal gedetineerden in de gevangenissen te verminderen en dus ook de uitgaven hiervoor te laten dalen. (persbericht 4 van 30/06/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen om een overeenkomst af te sluiten met de tijdelijke vereniging Andersen Consulting/PriceWaterhouseCoopers/KPMG Consulting voor de conceptuele uitwerking van een nieuw organogram voor de federale administratie. (persbericht 5 van 30/06/2000) De Ministerraad keurde verder definitief een voorontwerp van wet goed dat de benaming van het Vast Wervingssecretariaat (VWS) wijzigt. (persbericht 6 van 30/06/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 mei 1999 dat de datum van inwerkingtreding vastlegt van een aantal bepalingen van de wet van 25 maart 1999 over de hervorming van de gerechtelijke kantons. (persbericht 7 van 30/06/2000) Tevens maakte de Ministerraad de nodige budgetten vrij om een aantal projecten uit te werken m.b.t. het gebruik van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) door Justitie. (persbericht 8 van 30/06/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t de giften van natuurlijke personen aan politieke partijen van 5.000 frank of meer. Het ontwerp wijzigt het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten vastlegt om de identiteit vast te stellen van de natuurlijke personen die giften doen van 5.000 frank of meer aan politieke partijen en hun onderdelen. Dit geldt ook voor giften aan lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen. Het is dus de bedoeling om de bepalingen ook van toepassing te maken op personen die aan deze laatsten geldgiften doen met het oog op lokale verkiezingen. Het ontwerp van Koninklijk Besluit regelt tevens de formaliteiten voor het indienen van de jaaroverzichten m.b.t. deze giften. (persbericht 9 van 30/06/2000) Ook keurde de Ministerraad de inhoud en de bedragen goed m.b.t. de overeenkomsten van de federale overheid met de lokale overheden van de stedelijke centra Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik en met 7 Brusselse gemeenten. Het gaat om projecten voor de meest achtergestelde wijken in deze steden en gemeenten. (persbericht 10 van 30/06/2000) * * * De Ministerraad ging akkoord met de samenstelling van de Nationale Gemengde Adviesraad m.b.t. de hinderpalen voor de Informatiemaatschappij. (persbericht 11 van 30/06/2000) Tevens machtige de Ministerraad de Minister van Landsverdediging om met de Nederlandse firma Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) een overeenkomst af te sluiten. NLR zal instaan voor het toezicht op de luchtwaardigheid van de onbemande verkenningsvliegtuigen die het Leger kiest. (persbericht 12 van 30/06/2000) De Ministerraad keurde eveneens een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de invoering van de euro in de wetgeving. (persbericht 13 van 30/06/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de organisatie van de elektriciteitsmarkt. (persbericht 14 van 30/06/2000) De Ministerraad ging akkoord om een ontwerp van Koninklijk Besluit over de tijdelijke of mobiele werkplaatsen voor advies naar de Raad van State te sturen. (persbericht 15 van 30/06/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de parallelinvoer en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. (persbericht 16 van 30/06/2000) De Ministerraad keurde ook drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed i.v.m. goede laboratoriumpraktijken (GLP). (persbericht 17 van 30/06/2000) Tot slot keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Volgens dit ontwerp zal aan arbeidsongeschikte zelfstandigen, van wie wordt erkend dat ze behoefte hebben aan andermans hulp, vanaf de vierde maand van primaire arbeidsongeschiktheid een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden toegekend worden. (persbericht 18 van 30/06/2000)