30 mrt 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 maart 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 maart 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. * * * Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. * * * Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister lichtte eerst en vooral de recyclage toe van de milieutaksen in ecobonussen. Dit voorstel werd principieel goedgekeurd. De Inspectie van Financiën zal nu om een advies gevraagd worden en de Minister van Financiën zal een ontwerp van Koninklijk Besluit voorbereiden dat na de Paasvakantie besproken zal worden. (persbericht 1 van 30/03/2001) De Ministerraad heeft vandaag tevens het strategisch plan voor de NMBS. De Eerste Minister herinnerde eraan dat in de federale beleidsverklaring (van 17 oktober 2000) een ambitieuze doelstelling gesteld werd m.b.t. de mobiliteit. Het ging meer bepaald om een toename van het marktaandeel van het spoor met 15% tegen 2010. Dit betekent bijvoorbeeld dat tegen 2010 het personenvervoer met 50% moet toenemen. Om dit te bereiken worden een aantal gerichte acties ondernomen. Het gaat onder meer om een betere spreiding van de bezettingsgraad, een aangepast tariefbeleid, een grotere capaciteit tijdens de piekuren en een aansluiting met de nationale luchthaven. Het investeringsplan voor de NMBS (644 miljard frank voor een periode van 12 jaar) moet de vervoersmaatschappij in staat stellen om een spectaculaire vooruitgang te boeken m.b.t. de veiligheid, de stiptheid en de kwaliteit. Dit investeringsplan zal besproken worden met de Gewesten en kan eventueel op een aantal specifieke punten nog aangepast worden. Het investeringsplan zal deels gebruik maken van een alternatieve financiering. Het gaat bijvoorbeeld om publiek-private samenwerking, cofinanciering van de gewesten voor burgerlijke bouwwerken, cofinanciering met de buurlanden en 'leasing'. De Eerste Minister benadrukte verder dat het nieuwe beheerscontract een engagement inhoudt van de NMBS t.o.v. de regering én de gebruikers (veiligheid, stiptheid en kwaliteit). Dit betekent onder meer dat bij de NMBS ook de regels van de 'corparate governace' toegepast zullen worden. Naast de hervormde Raad van Bestuur wordt een Strategische Raad opgericht met de 10 leden van de Raad van Bestuur, 3 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en 3 vertegenwoordigers van de regionale vervoersmaatschappijen. Daarnaast wordt tevens een Intergouvernementeel Comité voor het Openbaar Vervoer (ICOV) opgericht en zal de Adviesraad van de Gebruikers hervormd worden op basis van een dynamische formule. Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de schadeloosstelling van de joodse gemeenschap in België. Het gaat meer bepaald om de schadeloosstelling voor goederen die op het Belgische grondgebied werden geplunderd of achtergelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. België is wellicht het laatste land van de Europese Unie dat deze schadeloosstelling regelt. De bijdragen zullen niet enkel door de overheid geleverd worden maar ook de banken en verzekeringsmaatschappijen zullen een bijdrage leveren. (persbericht 2 van 30/03/2001) De Ministerraad nam verder kennis van een mededeling van de Minister van Landsverdediging over de ontbinding van de 17de gemechaniseerde brigade en de progressieve terugtrekking van de Belgische troepen uit Duitsland. Deze beslissing kadert in de het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger 2000-2015 dat op 12 mei 2000 door de Ministerraad werd goedgekeurd. Eén van de doelstellingen van dit plan bepaalt de oprichting van structuren die op het vlak van personeel en uitrusting 100% operationeel zijn, die eenvoudig aangepast kunnen worden, die in staat zijn om snel ingezet te worden en die gemakkelijk te integreren zijn in multinationale formaties. De ontbinding van de 17de gemechaniseerde brigade heeft logischerwijze ook de terugtrekking van de Belgische strijdkrachten uit Duitsland tot gevolg. Het gaat dus ook om de andere eenheden en organismen in de regio van Keulen die niet tot deze brigade horen. Op lange termijn wordt ook de stopzetting van het beheer door onze strijdkrachten van het kamp "Vogelsang" voorzien. België zal dus over twee volledig gemechaniseerde brigades beschikken. Sommige eenheden zullen ontbonden worden, andere zullen blijven bestaan en op nationaal grondgebied geïntegreerd worden in de nieuwe structuren van het Belgische leger De Ministerraad ging ook akkoord met het opstarten van het STEREO-programma voor aardobservatie vanuit de ruimte (Support to Exploitation and Research in Earth Observation). (persbericht 3 van 30/03/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de arbeidsreglementen. (persbericht 4 van 30/03/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed met maatregelen in de gezondheidszorg. (persbericht 5 van 30/03/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. Deze bijdragen worden bepaald op basis van de sanitaire risico's verbonden varkensbedrijven. (persbericht 6 van 30/03/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het in aanmerking nemen van de aan magistraten toegekende weddebijslagen bij de berekening van hun pensioen. (persbericht 7 van 30/03/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de lijst met leningen vastlegt die de federale staat overneemt van de stelsels van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen. De overname wordt gecompenseerd door een afname van de alternatieve financiering van beide stelsels. (persbericht 8 van 30/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat voor 1999 en 2000 de aangerekende kosten vastlegt ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat om de kosten verbonden aan de overmaking van de gegevens m.b.t. de verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) moeten meedelen in het kader van Farmanet. (persbericht 9 van 30/03/2001) De Ministerraad nam tevens akte van het verzoek van de VN om de Belgische deelname aan de observatiemissie van de UNO in het Nabije Oosten te verlengen. De Ministerraad heeft ingestemd met de deelname aan UNTSO (United Nations Truce Supervision Operation) van één officier, voor een periode van één jaar. (persbericht 10 van 30/03/2001) De Ministerraad keurde daarnaast de extra financiering goed door de Nationale Bank van België van de "loan account" van het beheerfonds «Poverty Reduction and Growth Facility» (PRGF) in het kader van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een bedrag van 150 miljoen speciale trekkingsrechten (STR). (persbericht 11 van 30/03/2001) Verder ging de Ministerraad akkoord met het budget voor de organisatie van zes conferenties in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. (persbericht 12 van 30/03/2001) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de Regularisatiecommissie. (persbericht 13 van 30/03/2001) Ook keurde de Ministerraad de verlenging goed van de veiligheids- en samenlevingscontracten en de preventiecontracten goed tot 31 december 2001. (persbericht 14 van 30/03/2001) De Ministerraad stemde in met de ontwerpen van aanhangsel bij de overeenkomsten die zijn gesloten tussen de federale overheid en de betrokken lokale overheden voor het jaar 2000, in het kader van het grootstedenbeleid. (persbericht 15 van 30/03/2001) Tevens keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de overstromingen en het overlopen van rioleringen tussen 2 en 8 juli 2000, en de overstromingen en het overlopen van rioleringen tussen 24 en 31 juli 2000 in alle Belgische provincies en in het arrondissement Brussel-Hoofdstad. (persbericht 16 van 30/03/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de afbakening van de geografische omvang van een algemene ramp. Het gaat om de overvloedige regenval die van 24 tot 27 december 1999 op het grondgebied van verschillende gemeenten is gevallen. (persbericht 17 van 30/03/2001) Ook ging de Ministerraad akkoord om twee contracten af te sluiten, voor het onderhoud te verzekeren van de «Regional Jets". Het eerste contract heeft betrekking op het onderhoud van de cel en de accessoires. Het tweede contract betreft het onderhoud van de motor en de motoronderdelen. De contracten zullen afgesloten worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. (persbericht 18 van 30/03/2001) De Ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de opdracht om voor de Minister van Sociale Zaken in Luik de lokalen te huren die zich bevinden in de rue Plumier 12. (persbericht 19 van 30/03/2001) Verder ging de Ministerraad akkoord om de Regie der Gebouwen de opdracht te geven een huurovereenkomst te sluiten voor negen opeenvolgende jaren, van een oppervlakte van 464,64 m2 + 3 parkeerplaatsen in het gebouw « De Leegheid » genaamd dat zich bevindt aan de Terhulpsesteenweg in Overijse. Het gebouw zal gebruikt worden als justitiepaleis. (persbericht 20 van 30/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een reeks wetgevende teksten goed die de taalwetgeving van toepassing op de centrale diensten en uitvoeringsdiensten van de federale overheidsdiensten wijzigt. (persbericht 21 van 30/03/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot vaststelling van diverse bepalingen m.b.t. de oprichting van de federale overheidsdiensten (FOD's) en de programmatorische overheidsdiensten (POD's). (persbericht 22 van 30/03/2001) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State- in een tweede lezing het ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de mandaten regelt van de nieuwe topambtenaren in het kader van de Copernicushervorming. Daarmee komt de realisatie van Copernicus op kruissnelheid. (persbericht 23 van 30/03/2001) De Minsterraad nam tevens kennis van een mededeling van de Minister van Landbouw over de mond- en klauwzeercrisis (MKZ). De minister stelde meer bepaald het crisisscenario voor dat gebruikt zal worden wanneer de epidemie ook in België uitbreekt. Dit scenario stelt België in staat om binnen de 12 uren de toestand onder controle te hebben.