30 nov 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 november 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 november 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 12.00uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft bevestigd de brief te hebben ontvangen van het College van commissarissen en revisoren van De Post, onder voorzitterschap van de heer Demazy (Voorzitter van het Rekenhof) met de vraag om een week uitstel voor het binnenbrengen van de financiële analyse van het overheidsbedrijf. Het Kernkabinet en de Ministerraad zullen dus volgende week het financieel verslag onderzoeken en zullen, indien nodig, beslissen over bijkomende maatregelen. De Eerste Minister heeft daarna commentaar gegeven bij de goedkeuring van het nieuwe stabiliteitsprogramma 2002-2005 dat moet overgedragen worden aan de Europese overheid vóór 1 december 2001. Hij heeft meegedeeld dat de rekeningen van de Overheden, voor 2001, haast in evenwicht zullen afgesloten mogen worden in het geval van gewone inkomsten voor de maand december, en dit ondanks de afkoeling van de conjunctuur. België zal alzo een van de weinige landen van de Europese Gemeenschap zijn dat een begrotingsdeficit van 1% niet zal overschrijden. Voor 2002 blijft het streefpunt van de Regering het begrotingsevenwicht. De vermindering van de Overheidsschuld gaat verder en de aangekondigde maatregelen voor de vermindering van de fiscale en parafiscale druk maatregelen en de verhoging van toelagen, zullen behouden blijven. De Eerste Minister heeft ook de uitvoering aangekondigd van de maatregelen genomen in de marge van de faling van Sabena, namelijk de oprichting van gewestelijke tewerkstellingscellen, de oprichting van een coördinatiecel en maatregelen bestemd om het behoud van de kwalifikaties van de vliegtuigpiloten te vergemakkelijken. (persbericht 1 van 30/11/2001) De Eerste Minister heeft daarnaast ook aangekondigd dat de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu maandag een persconferentie zal geven betreffende de goedkeuring van een Gezondheidsplan tegen het bioterrorisme en chemoterrorisme. (persbericht 2 van 30/11/2001) De Eerste Minister heeft de nadruk gelegd op de hervorming van aanvullende persioenen voor zelfstandigen. (persbericht 3 van 30/11/2001) De Ministerraad heeft ook een aantal dossiers goedgekeurd inzake Landsverdediging. Hij verleende de Minister van Landsverdediging toestemming om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten voor het afsluiten van een onderhoudscontract met de firma N.V. NORTHERN TELECOM, voor het datatransmissienetwerk BEMILDAT. (persbericht 4 van 30/11/2001) Hij verleende de Minister van Landsverdediging toestemming voor het sluiten en het uitvoeren van het aankoopdossier SVK 135111 met de Amerikaanse autoriteiten, via het Belgian Military Supply Office (BMSO) in Washington. (persbericht 5 van 30/11/2001) Hij keurde de aankoop en incorporatie goed van modificatiekits voor de Wing Weapon Pylons (WWP) van de F-16 MLUtoestellen. (persbericht 6 van 30/11/2001) Hij gaf eveneens toelating aan de Minister van Landsverdediging om samen met 10 andere Europese landen een "Memorandum of Understanding" te ondertekenen voor het lanceren van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot het "Advanced European Jet Pilot Training System" (AEJPT-System). (persbericht 7 van 30/11/2001) Daarnaast machtigde hij de Minister van Landsverdediging het Belgisch-Nederlands samenwerkingsakkoord "BENECUP Mijnenjagers" te ondertekenen. Dit akkoord beoogt de gezamenlijke realisatie van een CUP ("Capability Upkeep Program"), dat levensverlengende maatregelen inhoudt voor de tripartite mijnenjagers. (persbericht 8 van 30/11/2001) Hij keurde, na onderhandelingen met de representatieve syndicale organisaties en na het advies van de Raad van State, definitief het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). (persbericht 9 van 30/11/2001) Ook keurde hij een ontwerp van ministeriële omzendbrief goed, dat de nieuwe normen bepaalt voor de erkenning als algemene ramp. (persbericht 10 van 30/11/2001) Hij keurde, na advies van de Raad van State en na onderhandelingen met de vakorganisaties, definitief een voorontwerp van wet goed met betrekking tot het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde. (persbericht 11 van 30/11/2001) Hij keurde definitief de wet goed rond de bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden. (persbericht 12 van 30/11/2001) De Ministerraad keurde, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de onverenigbaarheidsregeling voor leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. (persbericht 13 van 30/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de administratieve toestand van de gedetacheerde personeelsleden bij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting. (persbericht 14 van 30/11/2001) Ook keurde hij, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de bedragen worden vastgelegd van de vervangingsuitkeringen in het kader van het systeem van tijdskrediet, van loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. (persbericht 15 van 30/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed ter bepaling van de besteding van de middelen van het Terugvorderingsfonds Sociale Maribel van de publieke non-profitsector, aangesloten bij de RSZ-PPO. (persbericht 16 van 30/11/2001) De Ministerraad heeft eveneens het koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de registratie van geneesmiddelen. (persbericht 17 van 30/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de geneesmiddelen bestemd voor dieren. (persbericht 18 van 30/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet op de klinische psychologie goed. (persbericht 19 van 30/11/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed aangaande de belasting voor het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen door zware vrachtvoertuigen. (persbericht 20 van 30/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed houdende sommige juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. (persbericht 21 van 30/11/2001) De Ministerraad keurde een nieuwe reeks maatregelen goed inzake de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Het gaat om overeenkomsten die tussen het Ministerie van Justitie en de steden en gemeenten moeten gesloten worden inzake de indienstneming van bijkomend personeel. (persbericht 22 van 30/11/2001) Hij ging akkoord met de overeenkomst met de stad La Louvière voor het begrotingsjaar 2001. (persbericht 23 van 30/11/2001) Hij bevestigde zijn goedkeuring over de voortzetting in 2001-2002 van een specifiek KMO-gerichte sensibiliserings- en promotieactie. Zij wordt toevertrouwd aan vijf Collectieve Centra, in een welbepaald aantal (sub)sectoren die, op Europees en internationaal vlak, een snelle en belangwekkende evolutie qua normen doormaken. (persbericht 24 van 30/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de benoeming van twee leden van de Raad voor de Mededinging. (persbericht 25 van 30/11/2001) Hij keurde eveneens een voorontwerp van wet goed rond bijzondere aandelen die werden ingevoerd ten voordele van de Staat in de vervoers- en leveringssectoren van aardgas. (persbericht 26 van 30/11/2001) Ook ging de Ministerraad akkoord om 18.817.165 BEF (466.465,33 euro) vrij te maken op de begroting 2001 van Buitenlandse Zaken. (persbericht 27 van 30/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed betreffende de parlementaire instemming met het Europees verdrag op de bescherming van dieren in veehouderijen. (persbericht 28 van 30/11/2001)