31 aug 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 31 augustus 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 31 augustus 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft aangekondigd dat de Ministerraad een aantal dossiers in verband met Landsverdediging heeft goedgekeurd. Zo werd de Minister van Landsverdediging toelating gegeven om: een aanpassingscontract voor het maritiem radiostation HF te Vlissegem af te sluiten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; (persbericht 1 van 31/08/2001) een meerjarige open overeenkomst van diensten via een algemene offerteaanvraag af te sluiten voor het onderhoud van het schip Belgica; (persbericht 2 van 31/08/2001) een meerjarige open overeenkomst van diensten via een algemene offerteaanvraag af te sluiten voor het onderhoud van de schepen voor logistieke steun (BSL) van de Belgische Marine; (persbericht 3 van 31/08/2001) een meerjarige open overeenkomst via een onderhandelingsprocedure af te sluiten met de ontwerper en fabrikant ALSTOM-ACEC ENERGIE voor de levering van reserveonderdelen en onderhoud voor de ondergedompelde motoren ASM 120 van de mijnenjagers (CMT's) van de Belgische Marine; (persbericht 4 van 31/08/2001) een meerjarige open overeenkomst van diensten via een algemene offerteaanvraag af te sluiten voor het onderhoud van de fregatten van de Belgische Marine; (persbericht 5 van 31/08/2001) een meerjarige overeenkomst af te sluiten via een onderhandelingsprocedure zonder publicatie betreffende de levering van radiameters voor de Luchtmacht; (persbericht 6 van 31/08/2001) twee contracten af te sluiten volgens de onderhandelingsprocedure zonder publicatie, respectievelijk met Lufthansa Technik en Sabena Technics, voor de installatie van een lange afstandscommunicatiesysteem op de A-310 en de C-130 toestellen. (persbericht 7 van 31/08/2001) De Eerste Minister benadrukte dan dat de Ministerraad in tweede lezing (*) een ontwerp van Koninklijk Besluit (**) goedkeurde voor de overgang van ex-rijkswachters naar het operationeel kader van de lokale politie. Hij onderstreepte dat het gaat om ongeveer 7600 ex-gendarmes. (8) De Eerste Minister vermeldde ook speciaal dat de Ministerraad de Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties de toelating heeft gegeven om het functioneel kader van het Belgisch Instituut van postdiensten en telecommuncatie (BIPT) met 22 eenheden uit te breiden. Hij herinnerde eraan dat het liberaliseringsproces van de post- en telecommunicatiediensten een intensievere controle nodig maakt. (persbericht 9 van 31/08/2001) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit (*)goed over de indienstneming van bijkomende contractuelen in 2001, om te beantwoorden aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften van de Commissie van kansspelen en het Ministerie van Financiën. (persbericht 10 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft ook in tweede lezing (*) een ontwerp van wet goedgekeurd tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Het gaat erom, benadrukte de Eerste Minister, het interprofessionele karakter van de syndicale vertegenwoordiging van het personeel te versterken. De Eerste Minister verwelkomde ook de Minister van Ambtenarenzaken die goed herstelt van zijn verkeersongeval. (persbericht 11 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft een uiteenzetting gekregen van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over de PMA-drug (*). (persbericht 12 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende het opstellen van de Nederlandse tekst van de wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. (persbericht 13 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft ook sociale dossiers goedgekeurd. Namelijk: - een ontwerp van Koninklijk Besluit dat beoogt, inzake het verblijf in het buitenland, een gelijke behandeling in te voeren tussen de gerechtigden op de inkomensgarantie voor ouderen en de gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. (persbericht 14 van 31/08/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit (*) houdende toepassing (**) van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 15 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen (*) over de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. (persbericht 16 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet goedgekeurd aangaande de bescherming van werknemers tegen geweld en tegen morele en seksuele pesterijen op het werk. Voorrang wordt gegeven aan preventie en aan algemene bescherming van de slachtoffers. (persbericht 17 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft - in tweede lezing (*) en na overleg met de sociale partners - een voorontwerp van wet goedgekeurd tot bescherming van de preventie-adviseurs. (persbericht 18 van 31/08/2001) Het dossier betreffende echtelijk geweld werd voor advies aan de Raad van State doorgegeven. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over het verzamelen van gegevens over het woon-werkverkeer van werknemers. Ook werd naar aanleiding hiervan een ontwerp van uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Het voorontwerp van wet geldt voor privé-bedrijven met meer dan honderd werknemers en voor de overheidssector. (persbericht 19 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft de mogelijke financiële gevolgen voor de lidstaten besproken ingevolge de toepassing van EG-verordening 595/91 van de Raad inzake onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald. (persbericht 20 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen de BLEU en Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van de investeringen. (persbericht 21 van 31/08/2001) De Ministerraad heeft akte genomen van de deelname van een Belgische mijnenjager in de operatie "Open Spirit 2001. (persbericht 22 van 31/08/2001) De Eerste Minister heeft ook gesignaleerd dat, wat betreft het onderzoek van de regularisatiedossiers, slechts 7000 dossiers te behandelen blijven bij de Kamers ( op een geheel van 37.800). De operatie zou dus zoals voorzien voor eind oktober moeten afgerond zijn.