31 jan 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 31 januari 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 31 januari 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.20 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In het kader van het "Globaal Plan", in het deel "Veiligheid van de burger" besliste de Ministerraad 197 miljoen frank vrij te maken om preventiecontracten met de gemeenten en de steden te verlengen en nieuwe contracten af te sluiten. Ook ging de Ministerraad akkoord met het nieuw op te zetten "Kustactieplan". Het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid behoudt zijn bestaande bevoegdheden. (persbericht 1 van 31/01/1997) De Ministerraad keurde daarnaast de hervorming goed van de structuren+ en procedures voor besluitvorming en overleg tussen de federale en gewestelijke overheden inzake het Belgische broeikasbeleid. Onder meer de uitbreiding van de taken van de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect maakte deze vernieuwing noodzakelijk. (persbericht 2 van 31/01/1997) De Ministerraad keurde tevens een "Eerste Belgische nationale +mededeling" goed over het ontstaan en de verwijdering van broeikasgassen en over het gevoerde beleid inzake klimaatverandering. Deze nationale mededeling, die opgesteld werd door de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect", zal overgemaakt worden aan het secretariaat van het Raamverdrag over de Klimaatswijziging (UN FCCC) te Bonn. (persbericht 3 van 31/01/1997) In uitvoering van de begroting besprak de Ministerraad een aantal +ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de uitvoering van twee kaderwetten van 26 juli 1996. - De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de terugvordering van onterecht betaalde prestaties in de sociale zekerheid. (persbericht 4 van 31/01/1997)- De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten. (persbericht 5 van 31/01/1997)- De Ministerraad besprak de hervorming van de fiscale procedure. - De Ministerraad keurde een aantal ontwerpen van Konink-lijk Besluit goed m.b. t. de opheffing van de Regie voor Maritiem Transport en m.b.t. sociale begeleiding en her-inschakeling van het personeel van de Regie. (persbericht 6 van 31/01/1997) - De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over+ de vrijstelling van de sociale bijdragen voor de zeelieden ter koopvaardij. (persbericht 7 van 31/01/1997) - De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met maatregelen inzake de geneeskundige honoraria voor hemodialyseverstrekkingen. (persbericht 8 van 31/01/1997) - De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +over de klinische biologie. (persbericht 9 van 31/01/1997) - Daarnaast besprak de Ministerraad tevens de problematiek van de +perifere universitaire bedden. Tevens besprak hij de aanpassing van de WIGW-voorkeurregeling. De Ministerraad nam eveneens kennis van de stand van zaken van de Besluiten en ontwerpen van Besluit met toepassing van de kaderwetten. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de voordracht tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor de Mededinging. (persbericht 10 van 31/01/1997) De Ministerraad heeft ook een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de uitvoering van een Europese richtlijn over de ontwikkeling van de spoorwegen in de Europese Unie. (persbericht 11 van 31/01/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten. Dit voorontwerp wijzigt de bestaande wetgeving terzake. (persbericht 12 van 31/01/1997) De Ministerraad heeft tevens de voorstellen goedgekeurd voor een +programma van wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het justitieel beleid. (persbericht 13 van 31/01/1997) De Ministerraad heeft beslist om twee ontwerpen van wet over het +taalgebruik op de identiteitskaarten voor te leggen aan de Raad van State, om advies te krijgen inzake bevoegdheid. Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor een persoon voor een periode van vijf jaar voorgedragen wordt als als bijzitter voor de Nederlandstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. (persbericht 14 van 31/01/1997) De Ministerraad heeft, na het advies van de Raad van State, een +voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de benoeming van de Staatsraden. Dit maakt de procedure doorzichtiger en de voorwaarden strenger waaraan de kandidaten voor het ambt van Staatsraad moeten voldoen. (persbericht 15 van 31/01/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed m.b.t. +de benoeming van vrederechters tot toegevoegd vrederechter in een ander kanton. (persbericht 16 van 31/01/1997) Verder nam de Ministerraad hoogte van de stand van zaken met +betrekking tot de ontwerpen en voorontwerpen van wet. Ten slotte nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Eerste Minister over de Dienst Vreemdelingenzaken. De Ministerraad heeft beslist om bijkomende personeelsleden ter beschikking te stellen van de Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze zullen ingezet worden bij controleopdrachten in de gemeenten. (persbericht 17 van