31 mei 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 31 mei 2000

De Ministerraad vergaderde op woensdag 31 mei 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 9. 30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat op maandag 5 juni om 18.30 uur een extra Ministerraad wordt gehouden m.b.t. het voorontwerp van programmawet. Verder besprak de Eerste Minister de goedkeuring van het Federaal Veiligheids- en detentieplan. Hij benadrukte dat bij de voorbereiding van dit plan de verschillende departementen en ook de Gemeenschappen en de Gewesten betrokken werden. Het Federaal veiligheidsplan werkt volgens het concept van de integrale veiligheidszorg en bestaat uit een preventieve schakel, een repressieve schakel en de nazorg voor slachtoffers en daders. Dit plan is zowel richtinggevend voor de politionele als de justitiële diensten. Het plan spitst zich toe op 9 prioriteiten: - het terugschroeven van de geweldsdelicten; - het in kaart brengen en bestrijden van de georganiseerde misdaad; - het beter opsporen en doen dalen van de witteboordencriminaliteit; - het bestrijden van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting; - het maximaal vermijden van de seksuele misdrijven; - het bestrijden van de jeugddelinquentie; - het indijken van het hooliganisme; - het inperken van de drugsoverlast en -criminaliteit; - het beperken van de verkeersongevallen met persoonlijk letsel. In totaal bevat het plan 92 specifieke projecten die verband houden met deze prioriteiten. De Eerste Minister benadrukte echter dat m.b.t. de drugoverlast en -criminaliteit een afzonderlijk plan zal opgesteld worden dat in november 2000 aan de Ministerraad zal voorgelegd wordt. Tot slot verklaarde de Eerste Minister dat dit veiligheidsplan binnen de vastgelegde budgettaire lijnen in de begroting past. De Ministerraad ging akkoord met het wijzigen van de financiering van de Duitstalige Gemeenschap. (persbericht 1 van 31/05/2000) De Ministerraad gaf de Eerste Minister en de Minister van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare Besturen de opdracht om zo snel mogelijk aan de Ministerraad een voorstel voor te leggen voor de technische uitvoering van de 'toegangspoort' (portaal) tot alle overheidsdiensten, waarbij de functie "toegangspoort" van de Federale Voorlichtingsdienst (F.V.D.) zal worden geïntegreerd. (persbericht 2 van 31/05/2000) De Eerste Minister kondigde tevens aan dat de Ministerraad, in uitvoering van het Regeerakkoord, een ontwerp van Ministerieel Besluit goedkeurde over de bescherming tegen BSE. (dollekoeienziekte) (persbericht 3 van 31/05/2000) Verder keurde de Ministerraad de voorstellen goed over het «Meerjarig onderzoeksprogramma over actuele problemen m.b.t. sociale cohesie». (persbericht 4 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde daarnaast het Federaal Plan en de zomermaatregelen goed voor de bestrijding van ozon. (persbericht 5 van 31/05/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de samenstelling van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). (persbericht 6 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het ontslag en de benoeming van twee leden van de Raad van Bestuur van Belgocontrol. (persbericht 7 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het beheerscontract van de N.V. ASTRID. (persbericht 8 van 31/05/2000) De Ministerraad ging akkoord om het ontwerp van Koninklijk Besluit aan te passen dat twee natuurverschijnselen erkende als algemene ramp. Het ontwerp legde tevens de geografische uitgestrektheid van de ramp vast. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de Ministerraad van 12 mei 2000. (persbericht 9 van 31/05/2000) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om voor het Ministerie van Justitie een deel van een verdieping te huren van de zogenaamde «Shell Building» in Brussel. (persbericht 10 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit en een ontwerp van omzendbrief goed over de benoeming van het personeel van de overheidsbesturen en van bepaalde instellingen van openbaar nut. (persbericht 11 van 31/05/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Financiën om voor de administraties van het Ministerie van Financiën een procedure van algemene offerteaanvraag te starten i.v.m. de aanpassing van de informatica aan de euro. De aanvraag moet meer bepaald leiden tot contracten voor de levering van software en van technische bijstand m.b.t. de aanpassing van de informaticatoepassingen aan de definitieve invoering van de euro op 1 januari 2002. (persbericht 12 van 31/05/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m. b.t. de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. (persbericht 13 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de bedragen van de administratiekosten toekent aan de verzekeringsinstellingen voor het jaar 2000. De Eerste Minister deelde mee dat op basis van het bestaande systeem het variabele gedeelte wordt verhoogd en het vaste gedeelte verminderd. (persbericht 14 van 31/05/2000) Tevens ging de Ministerraad akkoord om vijf ontwerpen van Koninklijk Besluit voor advies binnen een termijn van één maand naar de Raad van State te sturen. De ontwerpen geven een wettelijke basis aan de vergoedingen voor de verstrekkingen m.b.t. de thuisverpleging. (persbericht 15 van 31/05/2000) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 16 van 31/05/2000 en persbericht 17 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat voor het dienstjaar 2000 het algemene budget vastlegt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. (persbericht 18 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de verlenging van het voorlopige systeem voor de elektronische handtekening bij de sociale zekerheid. Met deze elektronische handtekeningen kunnen aangiften en mededelingen in de sociale zekerheid worden ondertekend. (persbericht 19 van 31/05/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) i.v. m. het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid. (persbericht 20 van 31/05/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toelage voor personeelsleden die projecten moeten ontwikkelen in bepaalde overheidsdiensten. (persbericht 21 van 31/05/2000) Tot slot keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector. (persbericht 22 van 31/05/2000)