31 mei 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 31 mei 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 31 mei 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst een persconferentie aangekondigd betreffende het beheerscontract van De Post (op 31 mei 2002 om 16.30 uur). Hij heeft de nadruk gelegd op de wijzigingen in de vermindering van de lasten van sociale zekerheid. Zo heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (persbericht 1 van 31/05/2002 en persbericht 2 van 31/05/2002). Hij heeft dan de aandacht gevestigd op een bepaling waardoor het stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren tussen 18 en 25 jaar wordt gewijzigd. (persbericht 3 van 31/05/2002) De Eerste Minister heeft ook het aksent gelegd op een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. (persbericht 4 van 31/05/2002) Deze beslissingen worden getroffen in het kader van de actieve welvaartstaat. De Eerste Minister heeft de evolutie van de Belgische operaties in het buitenland geschetst. Hij heeft ook aangekondigd dat een CD-rom werd aangemaakt ter gelegenheid van de wereldbeker voetbal om de promotiecampanje van België te steunen in Japan en Korea. De CD-rom is op 5000 exemplaren getrokken in partnership met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) Er is een wedstijd met als prijs twee heen- en terugreizen Japan-België en Korea-België voor de volgende match van de Rode Duivels op 7 september 2002 in Brussel. Een internetsite geeft de hoofdlijnen van de CD-rom op volgend adres http://worldcup2002.fgov.be. De Ministerraad keurde eveneens de volgende punten goed: een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen op het gebied van betaling voor wat betreft de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken. (persbericht 5 van 31/05/2002) een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de technische assistentie van de zware tanktransporteur en de genietransporteur SCANIA (persbericht 6 van 31/05/2002) voor de technische assistentie van de zware takelwagens RENAULT KERAX (persbericht 7 van 31/05/2002) met de firma COMEA voor de technische assistentie van de Leopardtank (persbericht 8 van 31/05/2002) met de Turkse firma FNSS voor de technische assistentie van de infanterievoertuigen M113 en AIFV (persbericht 9 van 31/05/2002) een amendement op de programmawet om aan de Belgische magistraat, die zal worden aangeduid om België te vertegenwoordigen binnen Eurojust, de titel van advocaat-generaal toe te kennen. (persbericht 10 van 31/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het beheerscontract van A.S.T.R.I.D. (persbericht 11 van 31/05/2002) een procedure van algemene offerteaanvraag voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van minimum 69 telefoonsystemen. (persbericht 12 van 31/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat de datum van de inwerkingtreding van de integratie van de luchtvaartpolitie in de voormalige rijkswacht vastlegt op 1 maart 1999. (persbericht 13 van 31/05/2002) de benoeming van de laatste vijf voorgedragen voorzitters van de federale overheidsdiensten (FOD's) (persbericht 14 van 31/05/2002) de organisatie door de CCOD van een informatievergadering op maandag 10 juni 2002 om 9u30. (persbericht 15 van 31/05/2002) de stand van zaken betreffende het evenwicht mannen/vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid. (persbericht 16 van 31/05/2002) twee protocolakkoorden tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot groene ruimtes die in Brussel moeten gecreëerd of gerestaureerd worden. (persbericht 17 van 31/05/2002) twee bijakten van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de herinrichting van de Keizerlaan. (persbericht 18 van 31/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat de modaliteiten regelt voor de overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel en naar de Gewesten. (persbericht 19 van 31/05/2002) twee voorontwerpen van wet. Het eerste heeft betrekking op de organisatie van het Rekenhof en het tweede op de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. (persbericht 20 van 31/05/2002) een voorontwerp van wet rond de beroepsinlevingsovereenkomsten. (persbericht 21 van 31/05/2002) een ontwerp van amendement op de bestaande regelgeving betreffende de werkloosheidsvergoedingen voor buitenlandse en staatloze werknemers. (persbericht 22 van 31/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan, een ontwerp van ministerieel besluit houdende bepaling voor ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, de voorwaarden en regels voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de verschillende bestanddelen ervan, alsmede van de regels voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen, evenals een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van de verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald. (persbericht 23 van 31/05/2002) een avenant aan het Samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de Sociale Economie. (persbericht 24 van 31/05/2002) de deelname van een Belgisch schip aan de opruiming van explosieven in de Baltische Zee. (persbericht 25 van 31/05/2002) de situatie in verband met de Belgische steun aan de "Gacaca"-jurisdicties, in Rwanda. (persbericht 26 van 31/05/2002)