04 dec 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 december 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 december 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.45 uur, onder het voor\-zit\-terschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad heeft vier ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd voor de regeling van de eigendomsoverdracht van goederen van de federale Staat naar de Franse Gemeenschap. (persbericht 1 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +m.b.t. de overheveling van zes personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Waalse Regering. Deze overheveling gaat in vanaf 1 januari 1999. De Ministerraad ging tevens akkoord om een open meerjarig contract (voor een maximale duur van 5 jaar) af te sluiten voor de aankoop van reserveonderdelen voor de dieselgeneratoren van de fregatten van de Marine. Het contract houdt ook in dat er technische bijstand geleverd zal worden voor deze generatoren. (persbericht 2 van 04/12/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om zgn. modificatiekits aan te+ kopen voor de PAP 104 Mk 3 van de mijnenjagers van de Marine. Dit zal gebeuren via een onderhandelingsprocedure. (persbericht 3 van 04/12/1998) De Ministerraad ging verder akkoord met de aankoop van 60 mortieren +(kaliber 120 mm), toebehoren en munitie bij de firma TDA Armements SAS. Voor deze aankoop is een bedrag van 1,4 miljard frank nodig. (persbericht 4 van 04/12/1998) De Ministerraad ging eveneens akkoord met het uitschrijven van een overheidsopdracht om de vervuiling van de grachten van het Fort van Zwijndrecht in kaart te brengen. De Ministerraad ging ook akkoord met een wijziging aan het dossier over de aankoop van een SEROS- II-luchtcontrolesysteem voor het leger. (persbericht 5 van 04/12/1998) De Ministerraad hechtte tevens zijn goedkeuring aan de afsluiting van+ een technische overeenkomst tussen België en Frankrijk voor de aanschaf van militair materieel. (persbericht 6 van 04/12/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat bepaalde diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap toegang geeft tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het gaat meer bepaald om een aantal afdelingen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Deze afdelingen zullen ook het identificatienummer van het Rijksregister kunnen gebruiken. (persbericht 7 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de taalkaders vastlegt bij het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart. Het gaat meer bepaald over de taalkaders in de niveaus 1 en 2. (persbericht 8 van 04/12/1998) De Ministerraad machtigde verder de Minister van Ambtenarenzaken om +de tweede verdieping te huren van het gebouw aan de Aduatiekersstraat 71 - 73 in 1040 Brussel. (persbericht 9 van 04/12/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit van 11 februari 1991 voor de vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen die bij arbeidsovereenkomst aangeworven zijn in de ministeries. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de Ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de schadevergoeding van ongevallen op de weg van en naar het werk. (persbericht 10 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. het wetenschappelijk personeel van de inrichtingen van de Staat dat belast is met een leidend ambt in de trappen III en II.(persbericht 11 van 04/12/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed i. v.m. het statuut en de bezoldiging van het niet-wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de staat. (persbericht 12 van 04/12/1998) De Ministerraad stelde vast dat het Admi-europroject een betere +voorbereiding mogelijk maakt van de administraties op de komst van de euro. (persbericht 13 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +giften van natuurlijke personen. Het legt meer bepaald de wijze vast waarop de identiteit van natuurlijke personen die giften doen van 5000 Belgische frank en meer, wordt geregistreerd. Het gaat hier meer bepaald om giften aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen. Het ontwerp bepaalt ook de formaliteiten voor het indienen van de jaaroverzichten m.b.t. deze giften. (persbericht 14 van 04/12/1998) De Ministerraad ging akkoord met de verhuis van bepaalde diensten van+ de Dienst Vreemdelingenzaken naar het 'World Trade Center - Toren 2'in de Brusselse Noordwijk. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de aanpassing van modellen van formulieren aan de euro. (persbericht 15 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de overschakeling op de euro in het boekhoudrecht. (persbericht 16 van 04/12/1998) De Ministerraad heeft tevens een voorontwerp van wet goedgekeurd over+ de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Het voorontwerp werd aangepast en vervolledigd overeenkomstig het advies van de Raad van State. (persbericht 17 van 04/12/1998) De Ministerraad stemde verder in met de vrijgeving van de eerste +schijf van 25% van het federaal programma van de openbare investeringen 1999. Het gaat om de schijf voor de periode van januari 1999 tot maart 1999. Ook keurde de Ministerraad de winstverdeling van de Nationale Loterij goed voor de betoelaging van projecten m.b.t. de strijd tegen de armoede. (persbericht 18 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde een aantal maatregelen goed voor een +noodzakelijke hervorming in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Met deze maatregelen worden de besluiten uitgevoerd van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 28 januari 1998 uitgevoerd. (persbericht 19 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +i.v.m. de nucleair magnetische resonantietomograaf (NMR). (persbericht 20 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen i.v.m. het bedrag van de administratiekosten. (persbericht 21 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de oprichting van een College van leidend ambtenaren. (persbericht 22 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de vaststelling van het globale budget 1999 voor de financiering van de werkingskosten van de Belgische ziekenhuizen.(persbericht 23 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de wijziging+ van een Koninklijk Besluit over verpleegkunde. Het voorontwerp is een bijsturing van de bestaande wet die o.a bepalingen regelt m.b.t. de verpleegkunde. Na verloop van jaren diende een aantal wettelijke bepalingen te worden aangepast. (persbericht 24 van 04/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met +regels voor de toepassing van de vermindering van de arbeidsduur. (persbericht 25 van 04/12/1998) De Ministerraad stemde eveneens in met een voorontwerp van wet voor +de goedkeuring van een overeenkomst tussen België en Vietnam. (persbericht 26 van 04/12/1998) De Ministerraad ging ook akkoord met de toekenning van drie +opleidingsbeurzen aan Gabonese militairen. Hiertoe wordt een bedrag van 1.675.000 frank vrijgemaakt op de begroting van Buitenlandse Zaken. De Ministerraad ging verder akkoord om een bedrag van 21.635.000 Belgische frank vrij te maken op de begroting 1998 van Buitenlandse Zaken. Dit bedrag moet diverse projecten financieren op het gebied van noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties. (persbericht 27 van 04/12/1998) De Ministerraad besprak de zogenaamde «\~Agenda 2000\~» van de +Europese Unie. (persbericht 28 van 04/12/1998) De Ministerraad ging akkoord met het toetsings- en uitvoeringskader +m.b.t. de Belgische steun aan de versterking van een Afrikaanse «\~capaciteit\~» voor vredeshandhaving. Hiermee worden projecten bedoeld waardoor de Afrikaanse landen hun conflicten kunnen voorkomen en zelf crisissituaties kunnen aanpakken.