04 feb 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 februari 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 februari 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft meegedeeld dat de Ministerraad een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd over het statuut van het militair personeel. (persbericht 1 van 04/02/2000) Daarnaast verleende de Ministerraad de Regie der Gebouwen de toelating om een gedeelte van de "Shell Building" aan de Kantersteen 47 in Brussel te huren voor het Ministerie van Financiën. (persbericht 2 van 04/02/2000) De Eerste Minister onderstreepte dat de benaming van het Vast Wervingssecretariaat (VWS) wijzigt in Selor. Van nu af aan zal deze benaming in alle desbetreffende wetgevende teksten gebruikt worden. (persbericht 3 van 04/02/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de wetgevende verkiezingen. Volgende week zal, volgens de Eerste Minister, de Ministerraad een gelijkaardig voorontwerp bespreken voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wat de verkiezingen van de Gemeenschappen en de Gewesten betreft, zal de Bijzondere wet gewijzigd moeten worden. De Eerste Minister heeft bevestigd dat hiertoe een tweederde meerderheid vereist is. (persbericht 4 van 04/02/2000) Verder besliste de Ministerraad om bijkomende mensen en middelen ter beschikking te stellen van de rechterlijke organisatie en de justitiehuizen. Dit gebeurt naar aanleiding van de invoering van de procedure voor onmiddellijke verschijning (de zogenaamde snelrechtprocedure). (persbericht 5 van 04/02/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de wet van 14 februari 1961 wijzigt en de procedure vastlegt voor de controle van de gezinssamenstelling van de werklozen. (persbericht 6 van 04/02/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de administratieve sancties van de werkloosheidsverzekering hervormt. (persbericht 7 van 04/02/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. (persbericht 8 van 04/02/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de leeftijd waarop sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gepensioneerd worden. (persbericht 9 van 04/02/2000) Ook keurde de Ministerraad de werkwijze en het tijdschema goed ter voorbereiding van de begrotingscontrole 2000. De Eerste Minister kondigde in dit verband aan dat het begrotingsconclaaf tijdens de laatste week van maart zal plaatsvinden. Op die manier zal de ontwerpbegroting 2000 voor 30 april ingediend kunnen worden bij het Parlement. (persbericht 10 van 04/02/2000) Vier beslissingen werden genomen in verband met de volksgezondheid: - een ontwerp van Ministerieel Besluit dat de prijzen vermindert van geneesmiddelen waarvan de werkzame bestanddelen voor het eerst 15 jaar geleden werden terugbetaald. (persbericht 11 van 04/02/2000) - een ontwerp van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 12 van 04/02/2000) - drie ontwerpen van Koninklijk Besluit m.b.t. een aantal maatregelen voor de uitgavenbeheersing in de klinische biologie. (persbericht 13 van 04/02/2000) - een ontwerp van Koninklijk Besluit over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp bepaalt de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen verruimd wordt tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen. (persbericht 14 van 04/02/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verlenging van het bedrijfsplan voor de arbeidsherverdeling bij De Post. (persbericht 15 van 04/02/2000) Verder keurde de Ministerraad een financieel samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Overheid en de drie Gewesten over het internationale milieubeleid. (persbericht 16 van 04/02/2000) De Ministerraad stemde verder in meteen voorontwerp van wet dat de bijdrage van België goedkeurt aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie. (persbericht 17 van 04/02/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de financiële betrekkingen met de Taliban van Afghanistan. Het gaat om de toepassing van een aanbeveling van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. ( persbericht 18 van 04/02/2000) De Ministerraad werkte het verslag af over de derde ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Deze conferentie vond plaats in Seattle van 29 november 1999 tot 3 december 1999. (persbericht 19 van 04/02/2000) De Ministerraad nam tevens kennis van een nota over het wetenschappelijk en technologisch innovatiebeleid in België. Deze nota, het zogenaamde Cardiff-rapport, kwam tot stand na overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten. (persbericht 20 van 04/02/2000) Een laatste mededeling van de Eerste Minister betreft de aanstelling van de ICT-manager (informatie- en communicatietechnologie) voor de federale administratie. Het gaat om een nieuwe belangrijke stap in de modernisering van de federale overheid. De basis wordt immers gelegd voor een samenhangend informaticabeleid. (persbericht 21 van 04/02/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de marktautoriteit van de Beurs van Brussel (BXS Exchanges). (persbericht 22 van 04/02/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de procedure vastlegt voor de oprichting van de vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk genaamd "Paleis voor Schone Kunsten". (persbericht 23 van 04/02/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de heer Etienne De Groot de toestemming verleent om zijn ambt als rechter van het Arbitragehof te cumuleren met een leeropdracht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).