04 jul 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 juli 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juli 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.15 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van de beheerder van de Raad van State (persbericht 1 van 04/07/1997) De Ministerraad nam kennis van de mededelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken in verband met het verzekeren van de veiligheid tijdens het Europees Landenkampioenschap voetbal "Euro 2000" (persbericht 2 van 04/07/1997). De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de coördinatie van het federale beleid inzake duur\-zame ontwikkeling. Deze ontwerpen benoemen resp. de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikke\-ling en van de Inter\-depar\-tementele Commissie Duurzame Ontwik\-keling. (persbericht 3 van 04/07/1997) Ook heeft de Ministerraad het Samenwerkingsakkoord over het Bege\-lei\-dingsplan der werklo\-zen verlengd. Dit akkoord werd gesloten tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Hierbij legde de Minis\-ter\-raad het globale budget van het Begeleidingsplan voor 1997 vast in een ontwerp van Konink\-lijk Besluit. (persbericht 4 van 04/07/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de werking van het Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid verlengt. (persbericht 5 van 04/07/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad besloten om enkele uitvoerende +maatrege\-len te nemen voor herinschakeling van de langdu\-rig werk\-lozen. Deze regeling is een gevolg van de Regerings\-verkla\-ring van 25 maart 1997. Het initiatief voorziet in een active\-ring van de werkloosheidsuitkering en het bestaansmini\-mum voor langdurig werklozen. (persbericht 6 van 04/07/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waarin de voorwaarden worden bepaald voor de invoering van de arbeidsherverdelende bijdragevermindering. (persbericht 7 van 04/07/1997) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing en na advies van de +Raad van State - een voorontwerp van wet goed over het industrieel leerlingwe\-zen, met het oog op de indiening ervan in de Kamer. Het voorontwerp wijzigt de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. (persbericht 8 van 04/07/1997) Voorts keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Be\-sluit +goed m.b.t. de gesubsidieerde kredieten voor schoolge\-bou\-wen en zie\-kenhuizen. Het ontwerp voert een nieuwe referentiebasis in voor de her\-zie\-ning van de rentevoe\-ten van gesubsi\-dieerde kredieten voor schoolgebou\-wen en zie\-kenhuizen. (persbericht 9 van 04/07/1997) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een+ ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de erkenning en betoelaging van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGO's) en van hun federaties. (persbericht 10 van 04/07/1997) Verder keurde de Ministeraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de +zijwaartse afbakening van de Territoriale Zee en van het Continentaal Plateau. (persbericht 11 van 04/07/1997) De Ministerraad ging ook akkoord met de samenstelling van de vertegenwoordiging van de federale Regering op diverse plech\-tighe\-den. De Ministerraad besprak het rapport van de werkgroep over de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid. Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat 16 Koninklijke Besluiten bekrachtigt die tot 25 april 1997 geno\-men werden voor de toepassing van de Kaderwetten. (persbericht 12 van 04/07/1997) De Ministerraad besprak tevens de stand van zaken met betrekking tot +de Besluiten en ontwerpen van Besluit met toepassing van de kaderwetten. Ook besprak de Ministerraad de stand van zaken met betrekking tot de thema-Ministerraden. De voorbije maanden werden reeds themaraden gehouden over de KMO's, de armoede, de informatiemaatschappij en ambtenarenzaken. De Ministerraad nam kennis van de mededelingen van de Minister van Financiën en Buitenlandse Handel over het Belgisch inves-teringsklimaat. Dit gebeurde naar aanleiding van het bezoek van de Minister aan de Verenigde Staten. Daar voerde hij besprekingen met bedrijfsleiders. (persbericht 13 van 04/07/1997)