04 mei 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 mei 2000

De Ministerraad vergaderde op donderdag 4 mei 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 9. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad akkoord ging met de modaliteiten van de volksraadpleging over de modernisering van de openbare besturen. De volksraadpleging zal plaatsvinden tussen 1 juni en 21 juni 2000. Ze zal zich richten tot elke ingezetene die is ingeschreven in het Rijksregister en ouder is dan 16 jaar (ongeveer 7 miljoen personen). De Eerste Minister deelde tevens mee dat de bevraging via De Post zal plaatsvinden. Een brochure zal de hervorming uitleggen. De betrokken personen zullen tevens een formulier ontvangen met 12 vragen over de hervorming van de openbare besturen. Het terugzenden van het vragenformulier gebeurt op kosten van de overheid. Op een aantal vragen kan in meerkeuzenvorm geantwoord worden. De totale kostprijs van de volksraadpleging bedraagt 80 miljoen frank (BTW inbegrepen). De Controlecommissie op de verkiezingsuitgaven zal om een advies gevraagd worden. (persbericht 1 van 04/05/2000) De Eerste Minister benadrukte verder dat het logo ".be" (oorspronkelijk ontworpen voor o.a. de communicatie i.v.m. het voetbalkampioenschap Euro 2000) veralgemeend zal worden voor alle communicatie van de federale overheid. De Gemeenschappen en de Gewesten zullen ook de mogelijkheid krijgen om het logo te gebruiken. (persbericht 2 van 04/05/2000) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om een kredietovereenkomst af te sluiten voor een bijkomend bedrag van 300 miljoen frank. Dit bedrag zal besteed worden aan de renovatie van het Financiecentrum in Leuven. Het nieuwe Financiecentrum wordt gevestigd in het gebouw C op de Philipssite. (persbericht 3 van 04/05/2000) De Ministerraad keurde ook het project goed voor de uitbreiding van de gerechtelijke infrastructuur in Bergen. (persbericht 4 van 04/05/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om twee ontwerpen van Koninklijk Besluit voor advies over te maken aan de Europese Commissie. Deze ontwerpen gaan over de bescherming tegen ioniserende straling. Ze worden voor dringend advies naar de Raad van State gestuurd. (persbericht 5 van 04/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de afschaffing van de Commissie van beroep m.b.t. de afgifte van paspoorten. (persbericht 6 van 04/05/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om in het Staatsblad een omzendbrief te publiceren over de indienstneming van contractuelen ter vervanging van personeelsleden met jaarlijks verlof. (persbericht 7 van 04/05/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de herverdeling van de arbeid bij het Rekenhof. (persbericht 8 van 04/05/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 9 van 04/05/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor voor het callcenter van SELOR 4 contractuelen in dienst genomen kunnen worden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 10 van 04/05/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de financiering verlengd wordt van het Interdepartementeel Begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid. Deze verlenging geldt voor onbepaalde tijd. (persbericht 11 van 04/05/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de sluiting van ondernemingen. (persbericht 12 van 04/05/2000) De Ministerraad nam kennis van de mededeling van de Minister van Werkgelegenheid over het verslag van de Regering m.b.t. de Wereldvrouwenconferentie in Peking (van 4 tot 14 september 1995). (persbericht 13 van 04/05/2000) De Ministerraad nam kennis van een nota van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling en de Minister van Mobiliteit en Vervoer over de financiering van de sanering van twee nucleaire passiva. De Staatssecretaris zal concrete oplossingen uitwerken voor de verdere financiering ervan na het jaar 2000. (persbericht 14 van 04/05/2000) De Ministerraad nam eveneens kennis van de beleidsnota van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in verband met de veiligheid van consumenten bij het gebruik van producten (met uitzondering van voedingsmiddelen) en installaties en de dienstverlening die ermee verbonden is. (persbericht 15 van 04/05/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van een voorstel van de Minister van Economie over de algemene socio-economische enquête die in 2001 bij de gehele bevolking gehouden zal worden. De Ministerraad keurde de krachtlijnen goed en belastte de Minister van Economie met de concrete uitvoering van de enquête. (persbericht 16 van 04/05/2000) De Ministerraad besprak de conferentie over de financiering van het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa. Deze conferentie vond plaats in Brussel op 29 en 30 maart 2000. Ten behoeve van de regio van Zuidoost-Europa werd het Stabiliteitspact op initiatief van de Europese Unie in het leven geroepen. Op het niveau van de Staats- en Regeringsleiders werd het op 30 juli 1999 plechtig goedgekeurd in Sarajevo. (persbericht 17 van 04/05/2000) Tot slot keurde de Ministerraad de lijst goed met de 25 prioritaire partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingshulp (persbericht 18 van 04/05/2000).