04 mei 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 mei 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 mei 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister legde in de eerste plaats de nadruk op verschillende dossiers rond het thema van de tewerkstelling. De Regering heeft immers het volgende goedgekeurd: een ontwerp van Koninklijk Besluit voor de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden. Het ontwerp voorziet in de aanwerving van langdurig werkzoekenden en de vereenvoudiging van de bestaande maatregelen door de activering van de werkloosheidsuitkeringen. (persbericht 1 van 04/05/2001) een voorontwerp van wet dat de uitbouw regelt van de buurtbanen en -diensten alsook een voorontwerp van wet m.b.t. een samenwerkingsakkoord met de Gewesten rond hetzelfde onderwerp. Het voorontwerp moet banen creëren die in de eerste plaats bestemd zijn voor laaggeschoolde werknemers en een deel van het zwartwerk vervangen door loontrekkende jobs. Daarnaast moet het voorontwerp zorgen voor prestaties waarvan de kwaliteit verzekerd is. (persbericht 2 van 04/05/2001) een voorstel over de hervorming van het PWA-systeem (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen). Het gaat om 2 voorontwerpen van wet en 3 ontwerpen van Koninklijk Besluit. De reeks maatregelen moet leiden tot: meer interne democratie binnen de PWA's door een betere vertegenwoordiging van de werknemers; een verbetering van de veiligheid op het werk; een dynamisering van de inspanningen van de PWA's om werklozen een betaalde baan te bezorgen; een beter geïntegreerd plaatselijk werkgelegenheidsbeleid. (persbericht 3 van 04/05/2001) De Eerste Minister legde vervolgens de nadruk op de verschillende maatregelen inzake modernisering van het beheer van de sociale zekerheid. Dit ontwerp legt de reglementaire basis voor de geleidelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling tijdens de overgangsperiode (oktober 2001 -januari 2003). Deze onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA genoemd) zal op 1 januari 2003 veralgemeend zijn. Vanaf 1 januari 2003 zal ook een nieuwe multifunctionele RSZ-aangifte worden ingevoerd, zodat vanaf die datum alleen nog elektronische aangiften kunnen worden ingediend. Ook zal stapsgewijze begonnen worden met de invoering van de nieuwe procedure voor aangifte van sociale risico's.Vijftig administratieve formulieren zullen zodoende worden afgeschaft. Deze wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de werkgevers die de databanken 24u/24 on line zullen kunnen raadplegen. De Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen bereidt tevens een vereenvoudiging voor die bestemd is voor de sociaal verzekerden. (persbericht 4 van 04/05/2001) De Eerste Minister onderstreepte tevens de definitieve goedkeuring in tweede lezing en na advies van de Raad van State van een voorontwerp van wet goed tot waarborging van de voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot de oprichting van een Zilverfonds. (persbericht 5 van 04/05/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. (persbericht 6 van 04/05/2001) De Eerste Minister verklaarde dat de beloften van de Regering met betrekking tot de transportsector over de weg werden uitgevoerd. De Ministerraad heeft immers een voorontwerp van wet goedgekeurd rond het goederenvervoer over de weg en rond de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de verbruiker. (persbericht 7 van 04/05/2001). De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de procedureregels vastlegt voor de Geschillenkamer. De geschillenkamer moet toelaten een vooronderzoek in te stellen en maatregelen te beslissen die toelaten eventuele hindernissen op te ruimen in verband met de toegang tot de transmissienetten voor de elektriciteit en het gas. (persbericht 8 van 04/05/2001) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit tot aanwending van het saldo van de matigingsbijdragen voor nieuwe opdrachten van het Participatiefonds goedgekeurd. (persbericht 9 van 04/05/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de Overeenkomst tussen België en Ecuador m.b.t. het vermijden van dubbele belasting om de bilaterale economische betrekkingen aan te moedigen. (persbericht 10 van 04/05/2001) Ook keurde de Ministerraad een overeenkomst goed tussen België en de Bondsrepubliek Duitsland m.b.t. de samenwerking van de politiediensten en de douaneadministraties in de grensgebieden. (persbericht 11 van 04/05/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de ministeriële bevoegdheden m.b.t. wetenschappelijk, cultuur- en onderwijsbeleid vastlegt. (persbericht 12 van 04/05/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de definitieve benoeming van de heer Bruno Louis tot bijzitter van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. (persbericht 13 van 04/05/2001) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met het principe om preventiecontracten af te sluiten voor een periode van 2 jaar, vanaf 1 januari 2002, evenals over het mechanisme voor selectie en budgettaire verdeling. (persbericht 14 van 04/05/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, waarbij de voorwaarden worden vastgelegd voor indienstneming op basis van een arbeidscontract in bepaalde openbare diensten. (persbericht 15 van 04/05/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. bepaalde beschikkingen over de loopbaan van personeelsleden van het Ministerie van Ambtenarenzaken. Het gaat om een technische maatregel, voor onder meer de uitvoering van de voorheen genomen beslissing van de Ministerraad, om de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies (D.O.S.) die een onderafdeling vormde van het F.A.B. af te schaffen.(persbericht 16 van 04/05/2001)