04 okt 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 oktober 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 oktober 1996, op Hertoginnedal, van 8 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Dit voorontwerp wijzigt de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen inzake de hulp van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. ( persbericht 1 van 04/10/1996) Tevens wijzigde de Ministerraad de evaluatieregeling voor ambtenaren. ( persbericht 2 van 04/10/1996) In het kader van het hervormingsplan voor het ABOS keurde de +Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de dhr. J. Gysen wordt voorgedragen om benoemd te worden tot Bijzonder Commissaris van het ABOS. ( persbericht 3 van 04/10/1996) Verder ging de Ministerraad akkoord om een detachement van de +luchtmacht naar Italië te sturen als deel van een BelgischNederlands onderdeel van IFOR, de strijdmacht van de NAVO. ( persbericht 4 van 04/10/1996) De Minister van Landsverdediging bracht aan de Ministerraad verslag +uit over de resultaten van het onderzoek i.v.m. de ramp met de C-130 die op 15 juli jl. gebeurde op de Luchtmachtbasis van Eindhoven. Een Belgisch-Nederlandse technische commissie heeft een onderzoek uitgevoerd om de oorzaken van het ongeval te bepalen. Deze commissie deed hiervoor een beroep op de noodzakelijke internationale medewerking. Het resultaat van het onderzoek toonde aan dat een botsing met een grote zwerm vogels de oorzaak was van het ongeval. De bemanning van de C130 heeft gehandeld volgens de voorziene procedures. Na het ongeval is de bemanning naar de laadruimte gegaan om hulp te bieden aan de passagiers, maar slaagde er niet in om de deuren te openen. De Regering brengt hulde aan de uitzonderlijke moed waarvan de Belgische bemanning in deze omstandigheden blijk gaf en aan de heldhaftige houding in dienst van de passagiers. De Regering betuigde haar mededeleven aan de familie van de slachtoffers en bracht nogmaals hulde ter nagedachtenis van de slachtoffers. * * * De Ministerraad voerde een eerste gedachtenwisseling inzake het rapport over de strijd tegen de mensenhandel. Daarnaast besprak de Ministerraad de achterstand bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (V.B.V.) en nam een aantal maatregelen om deze achterstand weg te werken. Tevens werd beslist om de huidige bedragen van de kilometervergoeding voor ambtenaren vanaf 1 januari 1997 met 5 % te verhogen. ( persbericht 5 van 04/10/1996) Verder nam de Ministerraad akte van de start van de +asbestverwijderingswerken in de ondergrond van het Berlaymontgebouw. In dit kader gaf de Ministerraad Berlaymont 2000 de toestemming om een aanhangsel van contract te sluiten aan de kredietovereenkomst om die werken te financieren. ( persbericht 6 van 04/10/1996) Overeenkomstig het protocol dat werd afgesloten tussen de +verschillende overheden en de representatieve vakorganisaties, heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de betrekkingen regelt tussen de overheid en de vakbonden van de ambtenaren die onder de bevoegdheid van die overheden vallen. ( persbericht 7 van 04/10/1996) Verder werden twee twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd +m.b.t. de werking van de Raad van State. Het eerste wijzigt de rechtspleging voor de Raad van State. Het tweede wijzigt de publikatie van de arresten van de Raad van State. ( persbericht 8 van 04/10/1996) Er werd ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de +datum bepaalt voor de inwerkingtreding van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.( persbericht 9 van 04/10/1996) In het kader van het afsluiten van de rekeningen van de verzekering +voor geneeskunidge verzorging voor het jaar 1994 keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk goed dat bepaalt welk deel van de geïnde ontvangsten aan de Schatkist moeten worden teruggestort. Het betreft hier inkomsten van de sociale reclassering van de minder-validen. De Ministerraad keurde tevens het ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de personen voordraagt om benoemd te worden tot lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. ( persbericht 10 van 04/10/1996) Tevens keurde de Ministerraad, in een tweede lezing na advies van de +Raad van State, het voorontwerp van wet goed dat sommige bepalingen over de huurovereenkomsten wijzigt. Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd i.v.m. een internationaal akkoord tussen België en Brunei Darussalam over het luchtvervoer en de uitvoeringsmodaliteiten ervan. Het voorontwerp zet dit internationaal akkoord om in Belgisch recht. ( persbericht 11 van 04/10/1996) Tot slot nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister+ van Buitenlandse Zaken i.v.m. de Bijzondere Europese Raad van Dublin.