04 sep 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 september 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 september 1998 op Hertoginnedal, van 11.00 uur tot 12.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921. Dit voorontwerp geeft uitvoering aan de richtlijn van de Europese Unie. Die richtlijn stelt de wijze van uitoefening vast van het kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten. Ook heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de aanpassing van het Belgisch gedeelte van het informaticasysteem "SCHENGEN" (NSIS). Dit systeem moet informatie uitwisselen tussen de landen die het Schengen-akkoord ondertekenden. ( persbericht 1 van 04/09/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het Koninklijk Besluit van 11 december 1997 wijzigt. Het Koninklijk Besluit van 11 december 1997 machtigt de administraties en andere diensten van ministeries en de instellingen van openbaar nut om contractuelen in dienst te nemen. ( persbericht 2 van 04/09/1998) De Ministerraad keurde eveneens, na advies van de Raad van State, +drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed. Deze ontwerpen handelen achtereenvolgens over schadevergoeding voor arbeidsongevallen, over schadevergoeding voor ongevallen op de weg van en naar het werk en ten slotte, over schadevergoeding voor beroepsziekten. ( persbericht 3 van 04/09/1998) Verder heeft de Ministerraad een aantal amendementen goedgekeurd +i.v.m. het voorontwerp van wet over Ambtenarenzaken. ( persbericht 4 van 04/09/1998) De Ministerraad nam ook kennis van de mededeling van de Minister van +Vervoer en de Minister van Telecommunicatie over de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van de N.M.B.S. en van De Post. Daarnaast besliste de Ministerraad om de vierde schijf van 25% vrij te geven van het federaal programma van de openbare investeringen voor de periode oktober-december 1998. ( persbericht 5 van 04/09/1998) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd tot erkenning van culturele instellingen. ( persbericht 6 van 04/09/1998) Verder heeft de Ministerraad aan de Ministers van Buitenlandse Zaken +en van Landsverdediging gevraagd aan de medewerkers van hun departementen de waardering van de Ministerraad over te brengen voor de manier waarop zij de evacuatie van landgenoten uit Congo hebben georganiseerd. De Ministerraad nam eveneens kennis van de mededeling van Eerste minister over de stand van zaken van de ontwerpen en voorontwerpen van wet. De Ministerraad heeft kennis genomen van het verslag van de Minister van Buitenlandse Zaken over de internationale bijeenkomst in Ottawa en van het verslag van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over zijn bezoek aan Burundi. ( persbericht 7 van 04/09/1998) Ten slotte keurde de Ministerraad een ontwerp van Ministerieel +Besluit goed over de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's.