05 apr 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 april 2000

De Ministerraad vergaderde op woensdag 5 april 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad kennis genomen heeft van de nota van de voorzitters van de COSTA (Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Staatshervorming). De Ministerraad machtigde de Ministers van Institutionele Hervorming om samen met de beide COSTA-voorzitters een ontwerptekst in te dienen.De voorstellen moeten homogene bevoegdheidspakketten mogelijk maken m.b.t. landbouw en buitenlandse handel. Landbouw en Zeevisserij vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. De federale overheid blijft echter bevoegd voor: de normering en de controle m.b.t. de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige producten met het oog op de bescherming van de volksgezondheid; de normering en de controle m.b.t. de dierengezondheid, het dierenwelzijn en de kwaliteit van de dierlijke producten met het oog op de bescherming van de volksgezondheid; de inkomensvervangende maatregelen bij vervroegde uittreding van oudere landbouwers (met uitzondering van de premies gekoppeld aan de vermindering van de activiteit); het Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), met een gegarandeerde en betekenisvolle vertegenwoordiging van de Gewesten. Wat betreft de vertegenwoordiging in de Europese Raad en de andere organen van de Europese Unie, zullen de standpunten van de Gewesten in de verschillende Europese organen vertolkt worden door de (federale) Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de federale Minister van Buitenlandse Zaken. Ambtenaren van de Gewesten zullen echter binnen een dienst bij de permanente vertegenwoordiging de besluitvorming op Europees niveau ondersteunen. Verder zal de federale Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken bijgestaan worden door een Vlaamse en een Waalse assessor (bijzitters van de Staatssecretaris) voor de Belgische vertegenwoordiging in de Europese Raad. Voor de zeevisserij wordt enkel de Vlaamse Minister bevoegd. Het Koninklijk Besluit van 30 oktober 1996 voor de aanwijzing van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen zal gewijzigd worden. Hierdoor wordt het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek in Gembloux overgedragen naar het Waalse Gewest. Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek wordt overgedragen naar het Vlaamse Gewest. De overdracht van de Nationale Plantentuin van België (in Meise) zal slechts uitgevoerd worden na het bereiken van een samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappen. De diensten van het Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie en het Centrum voor Landbouweconomie worden overgedragen aan het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of aan andere federale overheden. Voor de financiering zal een "foto" worden gemaakt van de financiële middelen die de 5 voorbije jaren aan de Gewesten zijn toevertrouwd. Hiervan zal een gemiddelde berekend worden. Verder zullen de Europese bedragen die door het federale niveau aan de Gewesten worden doorgegeven, uitgesplitst worden. De middelen die overgingen via het luik "garantie" zullen per Gewest opgesplitst worden op basis van de localisatie van de ondernemingen. Ook voor het personeel zal de opsplitsing gemaakt worden. Dit gebeurt zowel voor de contractuelen als voor de statutairen en bovendien zal de loonkost berekend worden op basis van de volledige bezetting van het kader. Op basis van dit akkoord zal een voorlopige financiële regeling uitgewerkt worden in afwachting van een structurele wijziging van de financieringswet in de COSTA. Voor de buitenlandse handel wordt in de tekst op de volgende principes gesteund: - de Gewesten zijn bevoegd voor buitenlandse handel. De bepalingen van de bijzondere wet terzake zullen worden aangepast; - de diensten die zich bezighouden met financiële operaties (zoals de Nationale Delcrederedienst en de leningen van staat tot staat) zullen een federale bevoegdheid blijven. De Gewesten zullen hierbij volwaardig betrokken worden. Ook de multilaterale operaties worden behouden op federaal niveau. Het statuut van Finexpo zal nader worden onderzocht; - de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) wordt vervangen door een Agentschap dat wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gewesten, de privésector en afgevaardigden van de federale overheid. Dit agentschap zal gezamelijke missies organiseren. Gelijktijdig met de wijziging van de bijzondere wet zal een verplicht samenwerkingsakkoord worden afgesloten tussen de betrokken overheden. Verder nam de Ministerraad kennis van een mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken over de hervorming van de politie. De Ministerraad machtigde de Minister om de besprekingen over het statuut verder te zetten. De Ministerraad bereikte tevens een globaal akkoord over de liberalisering van de elektriciteitssector. Deze liberalisering moet zorgen voor een algemene tariefdaling. Dit geldt in het bijzonder voor de financieel zwakkeren in de samenleving. De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zal hierover later een persconferentie geven. De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om zo snel mogelijk de eerste fase uit te voeren van de rationalisatie van de transportvloot van de Belgische Luchtmacht. (persbericht 1 van 05/04/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de organisatie van de geautomatiseerde stemming. De Eerste Minister benadrukte dat in het college van experten afgevaardigden van de burgers zullen zetelen. (persbericht 2 van 05/04/2000) De Ministerraad ging ook akkoord om voor de Algemene Politiesteundienst een overbruggingsovereenkomst af te sluiten met de firma Team Consult. (persbericht 3 van 05/04/2000) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. (persbericht 4 van 05/04/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de opleiding en de werving van magistraten. (persbericht 5 van 05/04/2000) De Ministerraad keurde daarnaast de federale bijdrage goed aan het Belgisch Actieplan voor de werkgelegenheid. (persbericht 6 van 05/04/2000) De Ministerraad ging principieel akkoord om aan de federale ambtenaren, de kinderen jonger dan 12 jaar, de senioren ouder dan 65 jaar en de scholieren jonger dan 18 jaar tarieffaciliteiten toe te kennen voor het vervoer door de NMBS. (persbericht 7 van 05/04/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vrijstelling van inkomstenbelastingen voor personeel dat in België wordt tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling, uitvoer of integrale kwaliteitszorg. (persbericht 8 van 05/04/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de wet wijzigt m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 9 van 05/04/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de procedure vastlegt voor de schorsing en schrapping uit het register van de verzekeringstussenpersonen. Dit register wordt bijgehouden door de Controledienst voor de Verzekeringen. (persbericht 10 van 05/04/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de sociale zekerheid van taxichauffeurs. Het ontwerp bepaalt dat taxichauffeurs onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen worden aan de algemene regeling van sociale zekerheid voor werknemers. (persbericht 11 van 05/04/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten. (persbericht 12 van 05/04/2000) De Ministerraad ging akkoord om de heer Marc Van Craen met ingang van 11 april 2000 te ontheffen uit zijn opdracht van Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 13 van 05/04/2000) Tot slot ging de Ministerraad akkoord om een bedrag vrij te maken voor het sturen van twee waarnemers naar Georgië. Deze waarnemers moeten toekijken op het regelmatige verloop van de presidentsverkiezingen op 9 april 2000. (persbericht 14 van 05/04/2000)