05 dec 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 december 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 december 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vanaf 15 uur vindt een persconferentie plaats in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister. Deze handelt over het hoofdthema van de Ministerraad, nl. het "Investeringsklimaat". * * * Op de eerste plaats besprak de Ministerraad het algemene investeringsklimaat. De aandachtspunten voor de verbetering van het algemene investeringsklimaat zijn: het verbeteren van de rechtszekerheid, de vereenvoudiging van de administratie, de marktordening en de openbare dienstverlening, het treffen van bijzondere fiscale maatregelen, en de bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling. Vervolgens besprak de Ministerraad het imago van België ten overstaan van buitenlandse investeerders en de rechtspositie van deze investeerders. * * * Met betrekking tot het thema "Investeringsklimaat" werden de volgende beslissingen genomen: De Ministerraad keurde een algemene beleidsnota goed. ( persbericht 1 van 05/12/1997) De Ministerraad nam ook een aantal beslissingen voor de bevordering +van de rechtszekerheid. ( persbericht 2 van 05/12/1997) Verder nam de Ministerraad een aantal beslissingen over de +administratieve vereenvoudiging van de formaliteiten voor buitenlandse investeerders. ( persbericht 3 van 05/12/1997) Daarnaast nam de Ministerraad een aantal beslissingen i.v.m. de +marktordening en de financiële dienstverlening. ( persbericht 4 van 05/12/1997) De Ministerraad heeft een reeks bijzondere fiscale maatregelen +goedgekeurd. ( persbericht 5 van 05/12/1997)De Ministerraad nam tevens een aantal beslissingen voor de bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling. ( persbericht 6 van 05/12/1997) Verder nam de Ministerraad maatregelen om het imago van België tegenover buitenlandse investeerders te bevorderen. ( persbericht 7 van 05/12/1997)De Ministerraad keurde tot slot een aantal maatregelen goed over de rechtspositie van buitenlandse investeerders. ( persbericht 8 van 05/12/1997) ** * Na de themaraad vervolgde de Ministerraad zijn activiteiten en nam de volgende beslissingen. Tevens keurde de Ministerraad 9 amendementen goed op het voorontwerp van wet houdende bepalingen tot bevordering van de werkgelegenheid. ( persbericht 9 van 05/12/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de samenstelling van het College voor inlichting en veiligheid. Voortaan zal een lid van het College van procureurs-generaal de vergaderingen van het College voor inlichting en veiligheid bijwonen. ( persbericht 10 van 05/12/1997) Verder keurde de Ministerraad de financiering goed van de doorstromingsprogramma's voor werkzoekenden in de 9 gemeenten van het Duitse taalgebied. ( persbericht 11 van 05/12/1997) Daarnaast legde de Ministerraad het contingent contractuelen vast +voor uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor het jaar 1998. ( persbericht 12 van 05/12/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat de morele hulpverlening van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers nauwkeurig omschrijft. ( persbericht 13 van 05/12/1997) De Ministerraad besprak ook de stand van zaken van de beslissingen +die genomen werden in het kader van de thema-Ministerraden. De Ministerraad besprak verder de stand van zaken m.b.t. de ontwerpen van wet en de voorontwerpen van wet. Het betreft de voorontwerpen van wet die in behandeling zijn op de Ministerraad of bij de Raad van State, de voorontwerpen van wet die ingediend moeten worden bij het Parlement, de voorontwerpen van wet die reeds ingediend werden bij het Parlement, en de ontwerpen die het Parlement goedkeurde.