05 feb 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 februari 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 februari 1999 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam kennis van het verslag van de werkgroep «informatiemaatschappij» over het «Fedenet-Actieplan 1999». (persbericht 1 van 05/02/1999) De Ministerraad keurde ook het verslag goed over de bestrijding van +de mensenhandel. (persbericht 2 van 05/02/1999) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de organisatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. (persbericht 3 van 05/02/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de inning en het in bewaring geven van een geldsom bij bepaalde inbreuken m.b. t. het vervoer over de weg. (persbericht 4 van 05/02/1999) De Ministerraad stemde er ook mee in dat het Ministerie van Vervoer +en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezamenlijk een opdracht uitschrijven voor de heraanleg van de Fosnylaan te Brussel (Zuidstation). (persbericht 5 van 05/02/1999) De Ministerraad gaf tevens de toelating aan de Minister van Financiën+ om het huidige contract voor het drukken van fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak en tabaksfabricaten met één jaar te verlengen. Dit zal gebeuren door middel van een onderhandse opdracht. Voor het drukken van fiscale kentekens vanaf 1 januari 2000 zal, in samenwerking met het Federaal Aankoopbureau, aan algemene offerte-aanvraag uitgeschreven worden. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de milieutaksen. Dit ontwerp moet de bijdrage, die in het kader van de milieutaksen door de V.Z.W. BEBAT wordt geïnd om de kosten voor ophaal en recyclage van gebruikte batterijen te dekken, met 1 fank te verhogen. Deze verzamel- en recyclagebijdrage wordt verhoogd van 4 tot 5 frank per batterij. Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de Intergouvernementele Organisaties m.b.t. inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed met fiscale en andere bepalingen. Dit voorontwerp wil tegemoetkomen aan bepaalde ongelijkheden m.b.t. inkomstenbelastingen. (persbericht 6 van 05/02/1999) De Ministerraad keurde de werken goed uit het nationaal +uitrustingsplan i.v.m. het transport van elektrische energie. (persbericht 7 van 05/02/1999) De Ministerraad stemde in met de verlenging van het bestaande +«moratorium» op apotheken. (persbericht 8 van 05/02/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. Dit ontwerp werd aangepast na advies van de Raad van State. (persbericht 9 van 05/02/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp goed dat het Koninklijk Besluit +van 3 juli 1996 wijzigt over de uitvoering van de wet m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp goed dat het Koninklijk Besluit van 29 december 1997 wijzigt m.b.t. de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die wordt verruimd tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen. De Ministerraad besliste tevens om vier aanspreekpunten «Buitenlandse Investeringen» op te richten in Seoel (Zuid-Korea), Taipei (Taiwan), Toronto (Canada) en Buenos Aires (Argentinië). (persbericht 10 van 05/02/1999) De Ministerraad keurde ook de planning goed van de militaire +operaties in het buitenland voor 1999. (persbericht 11 van 05/02/1999) Tot slot nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het Regeerakkoord.