05 mrt 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 maart 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 maart 1999 op Hertoginnedal van 10.30 uur tot 12.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad machtigde - na advies van de Raad van State - de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking om over het ontwerp van beheersoverkomst met de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) te onderhandelen met de bevoegde instanties van de BTC. (persbericht 1 van 05/03/1999) De Ministerraad besprak tevens de stand van zaken van «Agenda 2000». +Agenda 2000 omvat het geheel van documenten en rapporten dat door de Europese Raad van Madrid in 1995 aan de Europese Commissie gevraagd werd voor de latere uitbreiding van de Unie. Het dossier beschrijft onder meer de perspectieven van de ontwikkeling van de Unie en haar beleidsdomeinen (vooral landbouw en structurele hulp) voor het begin van de volgende eeuw. De Ministerraad nam ook kennis van een mededeling van de Minister van Economie over de wereldtentoonstelling van Hannover De Ministerraad keurde een aanpassing goed m.b.t. het maximaal te dekken bedrag (het maximale obligo) voor Algerije door de Nationale Delcrederedienst. (persbericht 2 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met het Akkoord tussen België en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Dit akkoord gaat over de oprichting van een verbindingsbureau van de FAO in Brussel. Dit bureau zal o.m. de contacten verzorgen met de instellingen van de Europese Unie. De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. De overeenkomst gaat over de constructie en de exploitatie van de Interconnector. Dit is een pijpleiding voor het vervoer van aardgas tussen de twee landen. (persbericht 3 van 05/03/1999) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de +instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Mexico over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Deze overeenkomst werd op 27 augustus 1998 in Mexico ondertekend. (persbericht 4 van 05/03/1999) Verder ging de Ministerraad akkoord om 14.125.000 frank vrij te maken+ op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1999. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de financiering van diverse projecten op het gebied van mensenrechten, preventieve diplomatie en noodhulp voor slachtoffers van conflictsituaties. (persbericht 5 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de conceptie en de realisatie van de informatieopdrachten van de federale administratieve overheden door de Federale Voorlichtingsdienst (FVD). (persbericht 6 van 05/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed over drukapparatuur en over de erkenning van de instanties die de conformiteit moeten beoordelen van de betrokken apparatuur. (persbericht 7 van 05/03/1999) De Ministerraad ging ook akkoord om een onderhoudscontract af te +sluiten met de firma Trasys. De firma zal instaan voor het onderhoud van het informaticaproject «Horizon». «Horizon» heeft betrekking op de informatisering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS). (persbericht 8 van 05/03/1999) De Ministerraad heeft een budget van 145 miljoen frank goedgekeurd +voor de uitbetaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de onteigeningen op de site van de luchthaven Brussel-Nationaal. (persbericht 9 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed i.v.m. het in dienst nemen van contractuelen bij de administraties om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 10 van 05/03/1999) De Ministerraad besprak de stand van zaken van het programma +Admi-2000. Dit programma moet de computertoepassingen in de federale besturen aanpassen aan de problematiek van de eeuwwisseling. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor, vanaf 1 oktober 1999, 85 ( in plaats van 50) gerechtelijke stagiairs kunnen worden aangeworven. Op dit ogenblik hebben zich 494 jonge juristen ingeschreven voor het vergelijkend toelatingsexamen voor deze gerechtelijke stage. De Ministerraad nam een beslissing m.b.t. de voordracht van kandidaten voor het Informatie- en Adviescentrum m.b.t. schadelijke sektarische organisaties De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de drempelbedragen aanpast m.b.t. de inhoudingen op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen. (persbericht 11 van 05/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een saneringsplan goed dat door +Belgacom werd voorgesteld voor bepaalde contractuelen. (persbericht 12 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een +voorontwerp van wet goed over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. (persbericht 13 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde ook de wijzigingen goed aan twee ontwerpen van Koninklijk Besluit m.b.t. de structurele vermindering. (persbericht 14 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de aanvulling van het Koninklijk Besluit over de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders. (persbericht 15 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid. (persbericht 16 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek van de werknemers integreert in het wettelijk vakantiestelsel. (persbericht 17 van 05/03/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met uitvoeringsmaatregelen m.b.t. de Sociale Identiteitskaart (SIS). (persbericht 18 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat 4 Koninklijke Besluiten bekrachtigt m.b.t. accijnzen. Daarnaast bevat het maatregelen voor de versterking van de fraudebestrijding in de sector van de minerale olie. (persbericht 19 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de organisatie van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. (persbericht 20 van 05/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met +diverse bepalingen m.b.t. de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank (ASLK-Bank) en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen (ASLK-Verzekeringen). (persbericht 21 van 05/03/1999) De Ministerraad heeft de Heer G. Haesendonck en de Heer Prof. Dr. ir.+ Luc D'Haese aangeduid als respectievelijk Voorzitter van de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur van de Belgische Technische Coöperatie.