05 okt 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 oktober 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 oktober 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft de goedkeuring aangekondigd van een aantal militaire investeringsdossiers, te weten: -het afsluiten van een overeenkomst via een algemene offerteaanvraag voor het aanschaffen van 14 luchtafweercommando- en controlesystemen (C2AA) voor het wapensysteem MISTRAL. (persbericht 1 van 05/10/2001) - de uitvoering van het moderniseringsprogramma (Midlife Update, MLU) voor de veldartillerie en voor de commando- en verbindingspantservoertuigen (VBCL) in het algemeen. (persbericht 2 van 05/10/2001) - de uitschrijving van een overheidsopdracht van leveringen met betrekking op oefenmunitie voor lichte aanvalstanken. (persbericht 3 van 05/10/2001) De Ministerraad ging eveneens akkoord met het toegang verlenen tot het Rijksregister aan een aantal instellingen, namelijk: de Vlaamse Landmaatschappij (persbericht 4 van 05/10/2001) de Departementale Informaticacel van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (persbericht 5 van 05/10/2001) de Vrije Universiteit Brussel (VUB) (persbericht 6 van 05/10/2001) de Algemene Directie van het Personeel en van Ambtenarenzaken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (persbericht 7 van 05/10/2001) de Dienst studieleningen en -toelagen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (persbericht 8 van 05/10/2001). De Ministerraad keurde definitief een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot vaststelling, voor de gemeenten, van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een financiële toelage van de Staat te genieten in het kader van een overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie. (persbericht 9 van 05/10/2001) Hij keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de regels vastlegt inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. De Eerste Minister onderstreepte dat na de fusie van politie en rijkswacht het belangrijk was overtollig personeel in een bepaalde gemeente over te dragen naar een gemeente die over te weinig personeel beschikt (persbericht 10 van 05/10/2001) De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed rond de veiligheid bij voetbalwedstrijden. De Eerste Minister benadrukte dat deze strengere reglementering werd overeengekomen in samenspraak met de verschillende voetbalverenigingen. (persbericht 11 van 05/10/2001) Hij keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair, per taalrol, voor het gerechtelijk jaar 2002/2003 wordt vastgesteld. (persbericht 12 van 05/10/2001) De Ministerraad ging akkoord met het huren van een aantal lokalen en met het uitschrijven van een offerteaanvraag voor het bouwen van gebouwen voor de huisvesting van federale diensten. (persbericht 13 van 05/10/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) uitbreidt tot studenten van de verschillende sectoren en studenten die tewerkgesteld zijn als uitzendkrachten. (persbericht 14 van 05/10/2001) Hij keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij de persoonlijke bijdrage tot het stelsel van de gezinsbijslag wordt vervangen door de toepassing van het gezinsbijslagstelsel voor werknemers. (persbericht 15 van 05/10/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen voor de implantaten wordt gewijzigd inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 16 van 05/10/2001) Hij keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed betreffende het personeel van de Rijksdienst der Pensioenen. Het eerste ontwerp stelt de wijze van benoeming, bevordering of mutatie van het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen vast. Het tweede ontwerp heeft betrekking op de vereenvoudiging van de administratieve loopbaan van bepaalde ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen, behorend tot de niveaus 1 en 2+. (persbericht 17 van 05/10/2001) De Eerste Minister beklemtoonde dat door in te stemmen met de splitsing van Distrigas de Ministerraad een beslissende stap had gezet in de liberalisering van het aardgas. Wat de liberalisering van de elektriciteit betreft werd de Staatssecretaris voor Energie belast met een laatste onderhandeling op vrijdag 5 oktober 2001.(persbericht 18 van 05/10/2001) Hij keurde een ontwerp van ministerieel besluit goed voor het verlenen van een concessie voor de exploitatie en de exploratie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België. (persbericht 19 van 05/10/2001) Hij keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed rond de vastlegging van het definitief winstverdelingsplan 2000 van de Nationale Loterij. (persbericht 20 van 05/10/2001) De Ministerraad ging akkoord met de deelname van een Belgische mijnenjager aan een operatie in de Baltische Zee. (persbericht 21 van 05/10/2001) Hij ging akkoord met de Belgische deelname aan het programma "African Crisis Response Initiative (ACRI)" in Kenia, van 13 oktober tot 11 november 2001.(persbericht 22 van 05/10/2001) Hij ging akkoord met de verlenging voor een periode van één jaar van de waarnemingsopdracht van UNMIK (United Nations Mission of Interim Administration in Kosovo). (persbericht 23 van 05/10/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed ter voorkoming van het gebruik van het financieel systeem voor het witwassen van geld. De Eerste Minister verklaarde dat het hier ging om een drastische versterking van de strijd tegen corruptie en witwassen van geld.(persbericht 24 van 05/10/2001) De Ministerraad besliste uiteindelijk een overbruggingskrediet toe te kennen aan Sabena, in het kader van het gerechtelijk akkoord dat aan de maatschappij werd verleend. De Eerste Minister herhaalde dat het de bedoeling was de komende maand te benutten om een nieuwe rendabele luchtvaartmaatschappij uit te bouwen. ___________________________________________________________________________